Vi vill skapa livskraft i våra bygder i Västra Götaland

Publicerad:

Hanna Katarina Nyroos, regionutvecklare, är ansvarig för det nya regionala serviceprogrammet (RSP) som gäller till 2030. Målet är att skapa attraktiva livsmiljöer genom att stimulera till en god tillgänglighet till kommersiell och offentlig service - för både medborgare och näringsliv - i glesbygd och skärgårdsområden. Här svarar Hanna Katarina på några frågor om den kommande konferensen Partnerskap för regional service den 14 december i Alingsås, där hon hoppas att många aktörer ska bidra med erfarenheter och tips för att driva utvecklingen framåt.

Passa på att anmäla dig! Sista anmälningsdag för Partnerskap för regional service 14 december är 1 december.

Hur är det nya regionala serviceprogrammet för landsbygds- och skärgårdsområden tänkt att fungera?

Programmet som gäller för 2023-2033 pekar ut prioriteringar för servicefrågor och ska stärka samordningen mellan nationella, regionala och lokala krafter för att bidra till bra tillgång till både kommersiell och offentlig service på landsbygden, vilket i sin tur skapar livskraft i våra bygder i Västra Götaland, säger Hanna Katarina.

Varför är det så viktigt?

En butik är ofta både en nödvändighet och en mötesplats. Samtidigt samlas ofta olika serviceföretag på samma plats och stärker varandra. Drivmedelsstation, posttjänster, café, hantverk, bibliotek och annat. Både människor och företag påverkas väldigt negativt om en ort förlorar sin butik eller offentlig service flyttar.

Vilka skillnader är det i arbetssättet jämfört med VGR:s tidigare program?

Tillgången till kommersiell service ska vara en central aspekt av samhällsplaneringen. Vi ser också att vi behöver testa nya lösningar för kombinerad service och nya tekniska lösningar.

Kan du nämna några bra exempel på platser där olika insatser från olika aktörer har lyckats?

I Hedekas har samverkan varit väldigt viktig för att få till en helhetslösning på orten. Butiken samverkar med andra lokala företagare för att lösa olika ombudstjänster. Kommunen ordnar också en handlarrunda varje vecka för personer som har svårt att själva ta sig till Hedekas för att uträtta ärenden.

Den som deltar på konferensen 14 december får ta del av flera olika exempel, till exempel deltar boende på Dyrön och berättar om hur samarbetet fungerar i skärgården!

Vem och varför ska man delta på konferensen Partnerskap för regional service?

Vi hoppas samla så många föreningar, företagare, kommuner och andra aktörer som möjligt som vill jobba tillsammans med att utbyta idéer för utveckling av landsbygden och skärgården.

Konferensen Partnerskap för regional service 14 december

Regionalt serviceprogram för Västra Götaland 2023-2030