Regionstyrelsen 19 september 2023

Ärenden till regionfullmäktige

1. Motionsbalans samt redovisning av bifallna motioner

Motioner som inte är beredda inom ett år från när de lämnades in till regionfullmäktige ska redovisas varje år, enligt kommunallagen. Varje år ska även bifallna motioner redovisas, det har regionfullmäktige beslutat.

Sedan redovisningen av förra årets motionsbalans har 23 motioner lämnats in och regionfullmäktige har beslutat om 37 motioner.

Totalt är 28 motioner under beredning och 4 motioner har passerat ett år, ej inräknat de motioner som är anmälda till regionfullmäktiges sammanträde i september 2023.

Beslut: Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige beslutar följande:

 1. Motionsbalansen och redovisningen av bifallna motioner läggs till handlingarna.

2. Justering av bolagsordning för Sahlgrenska Science Park

Västra Götalandsregionen är sedan 2015 delägare i Sahlgrenska Science Park AB tillsammans med Göteborgs Stad/Business Region Göteborg AB, Göteborgs Universitet/GU Ventures AB och Chalmers.

Vissa mindre justeringar i aktieägaravtalet, aktieöverlåtelseavtalet och bolagsordningen genomfördes i september 2016. Chalmers ägarandel i Sahlgrenska Science Park AB har sedan dess förts över från Chalmers Tekniska Högskola AB till Stiftelsen Chalmers Tekniska Högskola och därefter till Chalmers Holding AB. Vidare förvärvade 2017 Mölndals stad B-aktier i Sahlgrenska Science Park AB och blev därmed huvudägare och anslöts till aktieägaravtalet.

Beslut: Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige beslutar följande:

 1. Regionfullmäktige godkänner justerat förslag till bolagsordning för Sahlgrenska Science Park.

Ärenden till regionstyrelsen

3. Delårsrapport för regionstyrelsen augusti 2023

Delårsrapporten per augusti beskriver regionstyrelsens insatser utifrån beslutad detaljbudget för 2023. Under perioden har regionstyrelsen arbetat aktivt med den ekonomiska utvecklingen i VGR och framför allt med sjukhusens ekonomiska utveckling.

Regionstyrelsen har ett positivt resultat till och med augusti på cirka 278 mnkr och en budgetavvikelse på 264 mnkr. Budget för helåret är -125,7 miljoner kronor eftersom regionstyrelsen hade planerat att ta reserverade medel för Program Millennium i anspråk. Det kommer sannolikt inte bli aktuellt eftersom prognosen för helåret är ett resultat som är +61 miljoner kronor, det vill säga 187 miljoner kronor bättre än budget.

Resultatet för koncernen redovisas i Västra Götalandsregionens  delårsrapport per augusti som presenteras vid regionstyrelsens möte i oktober.

Beslut:

 1. Regionstyrelsen godkänner Delårsrapport per augusti 2023 för regionstyrelsen.
 2. Regionstyrelsen noterar informationen om Uppföljning av åtgärdsplan för hantering av övergripande risker som rör program Millennium och hälso- och sjukvårdens digitalisering per augusti 2023.

4. Delegering av tilldelningsbeslut Samordnad upphandling av hyrpersonal inom hälso- och sjukvård för Sveriges regioner

Detta ärende omfattas av Offentlighets- och sekretesslagen.

5. Återrapportering av genomförd studie om 1177 i Västra Götalandsregionen

Regionstyrelsen beslutade 2021 att granska 1177 Vårdguiden i Västra Götalandsregionen (VGR) för att hitta sätt att sänka kostnader och förbättra tillgängligheten. Studien utfördes av Kommunforskning i Västsverige och inkluderade 20 intervjuer med olika vårdperspektiv.

I studien lämnas rekommendationer om att initiera interaktiv dialogbaserad styrning, bredda måluppföljningen med kvalitetsmått, tydliggöra en verksamhetsstrategi, överväga justeringar i målrelaterad ersättning och utreda strukturåtgärder. Rekommendationerna ligger i linje med det arbete som redan inletts med Regionhälsan om 1177:s verksamhet. Förslagen till rekommendationer kommer att vara underlag för beslut framåt.

Beslut:

 1. Regionstyrelsen godkänner redovisningen.
 2. Uppdraget från regionstyrelsen den 25 maj 2021, § 177, är fullgjort.

6. Ombyggnad av tak på Norra Älvsborgs Länssjukhus, etapp 3–5

Merparten av taken på Norra Älvsborgs Länssjukhus har under de senaste åren haft flera läckor. Ett antal tak har bytts ut och resterande tak behöver nu bytas. Investeringen genomförs under åren 2023–2026 till ett belopp om 175 miljoner kronor (juni 2022 års kostnadsläge). Vid uppräkning till löpande pris motsvarar detta 202 miljoner kronor.

Beslut:

 1. Regionstyrelsen uppmanar styrelsen för fastighet, stöd och service att genomföra den ägarstyrda fastighetsinvesteringen "Ombyggnad av tak på Norra Älvsborgs Länssjukhus, etapp 3–5, huvudprojektnummer 30634” i enlighet med fastställd genomförandeplanering inom en investeringsutgift om totalt 202 miljoner kronor (löpande pris).
 2. Styrelsen för fastighet, stöd och services behov av tillkommande årligt regionbidrag motsvarande 7,42 miljoner kronor ska beaktas i framtida budgetarbete.

7. Ägarstyrda investeringar i medicinteknisk utrustning 2024

Västra Götalandsregionens investeringsplan innefattar en budgetram för ägarstyrda investeringar i medicinteknisk utrustning vid sjukhusen. Inför årets beredningsomgång har det kommit åtta ansökningar motsvarande 104 miljoner kronor varav 90,6 miljoner kronor avser 2024.

Ansökningarna har beretts inom Koncernkontoret som föreslår att regionstyrelsen beviljar ägarstyrda investeringar i medicinteknisk utrustning till ett investeringsbelopp om 20,6 miljoner kronor varav 14,6 miljoner kronor för 2024.

Beslut:

 1. Regionstyrelsen beviljar styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhusets begäran om investering i neurokirurgisk operationsutrustning om 4,9 miljoner kronor.
 2. Regionstyrelsen beviljar styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhusets begäran om investering i utrustning för biobankning av prov testade för HPV om 3,2 miljoner kronor.
 3. Regionstyrelsen beviljar styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhusets begäran om investering i utrustning för preimplantatorisk testning om 2,9 miljoner kronor.
 4. Regionstyrelsen beviljar styrelsen för Sahlgrenska universitetssjukhusets begäran om investering i advanced therapy medicinal products (ATMP) om 9,6 miljoner kronor.
 5. Regionstyrelsen avslår styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhusets begäran om investering i Genius Digital Diagnostic System om 9 miljoner kronor.
 6. Regionstyrelsen avslår styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhusets begäran om investering i fotonräknande datortomograf om 29 miljoner kronor.
 7. Regionstyrelsen avslår styrelsen för NU-sjukvårdens begäran om investering i operationsrobot om 25,4 miljoner kronor.
 8. Regionstyrelsen avslår styrelsen för Södra Älvsborgs länssjukhus begäran om investering i operationsrobot om 20 miljoner kronor.

8. Elevboende, Axevalla naturbruksskola

Regionstyrelsen har tidigare beslutat om en ny skolbyggnad för Axevalla naturbruksgymnasium med hästinriktning. Då var tanken att elevboende skulle ordnas genom att hyra boendet av en extern fastighetsägare. Detta är inte längre möjligt och naturbruksstyrelsen och styrelsen för fastighet, stöd och service planerar nu för att bygga ett elevboende i egen regi till en kostnad av totalt 89 miljoner kronor.

Beslut:

 1. Regionstyrelsen uppmanar styrelsen för fastighet, stöd och service att genomföra den ägarstyrda fastighetsinvesteringen ”NB Axevalla hästskola boende – projektnummer 21265” i enlighet med fastställd genomförandeplanering, inom en investeringsutgift om totalt 89 258 000 kronor (löpande pris).
 2. Regionstyrelsen beslutar att styrelsen för fastighet, stöd och service får utökad låneram för konstinvesteringen, 796 000 kronor.
 3. Regionstyrelsen beviljar att styrelsen för fastighet, stöd och service får teckna hyresavtal.
 4. Regionstyrelsen beslutar att styrelsen för fastighet, stöd och services behov av tillkommande årligt regionbidrag om 1 775 000 kronor ska beaktas i kommande budgetarbete.

9. Slutredovisning investeringsprojekt omgång 1 2023

Fastighetsnämnden, numera styrelsen för fastighet, stöd och service, har genomfört byggprojekt som regionstyrelsen har beslutat om. Projekten har nu slutredovisats.

Ärendet gäller de projekt som regionstyrelsen beslutade om 2014-2018. Totalbudget vid genomförandebeslut uppgick till 784,3 miljoner kronor, vilket kan jämföras med totalt bedömt utfall om 866,1 miljoner kronor.

Beslut:

 1. Regionstyrelsen godkänner slutredovisning av byggprojekt enligt förteckning i tjänsteutlåtande daterat 2023-08-08.

10. Investering i gemensamt systemstöd för logistik och försörjning

Västra Götalandsregionens nuvarande systemstöd för logistik och försörjning behöver bytas ut. Styrelsen för logistik har begärt att regionstyrelsen godkänner investeringen på 71 miljoner kronor.

VGR:s hållning är att aktivering av immateriella anläggningstillgångar ska ske med stor restriktivitet och att tillgångens värde bör överstiga 500 miljoner kronor. Med bakgrund av detta ska utvecklingskostnader för införande av nytt systemstöd finansieras via driftsmedel och omfattas av ordinarie prioriteringsprocess för IT-system.

Beslut:

 1. Regionstyrelsen skickar tjänsteutlåtandet, daterat 2023-08-23, som svar på styrelsen för logistiks begäran att investera i gemensamt systemstöd för logistik och försörjning.

11. Risk och sårbarhetsanalys (RSA) 2023–2026

Västra Götalandsregionen har genomfört en regional risk- och sårbarhetsanalys utifrån regionens ansvarsområden. Syftet med analysen är att medvetandegöra och minska risker och sårbarheter i organisationen.

Analysen visar på över 200 viktiga åtaganden och över 1000 kritiska beroenden mellan deras verksamheter. Delar av analysen är sekretessbelagda.

Alla regioner måste göra risk- och sårbarhetsanalyser (RSA) enligt lag för att hitta svagheter som kan påverka deras förmåga att fungera vid extraordinära händelser. De måste kunna fortsätta med viktig verksamhet även om det uppstår störningar. Dessa analyser bidrar också till en nationell bedömning av hot, risker och förmåga. RSA:erna görs vart fjärde år och rapporteras till olika myndigheter.

En handlingsplan baserad på analysen kommer att tas fram under hösten 2023.

Beslut:

 1. Regionstyrelsen noterar informationen om risk- och sårbarhetsanalys (RSA) 2023–2026.
 2. Regionstyrelsen delegerar beslut om fastställande av risk- och sårbarhetsanalys (RSA) till regiondirektören.
 3. Regionstyrelsens delegeringsordning uppdateras med att beslut om godkännande av risk och sårbarhetsanalys (RSA) för Västra Götalandsregionen delegeras till regiondirektören. Beslutet kan inte vidaredelegeras.

12. Återrapportering av Stärkt förmåga att klara utbildningsuppdraget för läkare i Västra Götalandsregionen 

En fördjupad kartläggning och analys har gjorts med syftet att stärka förmågan att klara utbildningsuppdraget för läkare i Västra Götalandsregionen. I en slutrapport presenteras slutsatser och rekommendationer som ska ligga till grund för fortsatt utvecklingsarbete.

Beslut:

 1. Regionstyrelsen noterar informationen.
 2. Uppdraget från den 26 april 2022 §106 är fullgjort.
 3. Regionstyrelsen ger regiondirektören i uppdrag att säkerställa ett stärkt regiongemensamt samarbete kring utbildningsuppdraget för läkare.
 4. Regionstyrelsen överlämnar rapporten till operativa hälso- och sjukvårdsnämnden, strategiska hälso- och sjukvårdsnämnden och utförarstyrelserna som underlag till fortsatt utvecklingsarbete.

13. Svar på revisorskollegiets granskning av strategisk kompetensförsörjning av hälso- och sjukvården samt tandvården i Västra Götalandsregionen

Revisionen har granskat strategisk kompetensförsörjning av hälso- och sjukvården samt folktandvården i Västra Götalandsregionen (VGR).

De ville se om regionstyrelsen och andra ansvariga utförarstyrelser hade en bra struktur och tillräcklig intern kontroll. 

Revisionen kom fram till att regionstyrelsen och andra ansvariga utförarstyrelser inte har säkerställt en bra struktur för att styra och följa upp kompetensförsörjningen. Men revisionen säger också att det framför är allt regionstyrelsen som måste se till att det finns ett bra system för detta inom hela regionen.

Regionstyrelsen delar delvis revisionens bedömningar och rekommendationer för att förbättra hur de planerar och hanterar kompetensförsörjning. De planerar att arbeta i riktning mot att förbättra arbetssätt och processer som är gemensamma för hela regionen.

Rekommendationerna från revisionen kommer att beaktas med hänsyn till den nya politiska organisationen som trädde i kraft den 1 januari 2023.

Beslut:

 1. Regionstyrelsen översänder svar på revisorskollegiets granskning enligt upprättat förslag.

14. Yttrande över remiss Värdet av vinden - Kompensation, incitament och planering för hållbar fortsatt utbyggnad av vindkraften

Västra Götalandsregionen (VGR) har beretts möjlighet att yttra sig över remissen Värdet av vinden – Kompensation, incitament och planering för hållbar fortsatt utbyggnad av vindkraften (SOU 2023:18). Utredningen har undersökt olika förslag som syftar till att stärka kommunernas incitament att medverka till utbyggnad av vindkraft, och lämnar förslag på system för att kompensera dem som påverkas av sådan utbyggnad.

VGR delar utredningens slutsats att ”tillräckliga incitament för att väsentligt öka kommunernas tillstyrkan bara kan uppnås genom en sådan intäkt som enbart kan åstadkommas genom statlig finansiering eller beskattning.” VGR delar utredarens slutsats om att frågan om kommuners incitament skyndsamt bör beredas vidare inom Regeringskansliet.

VGR påpekar att den förslagna ersättningen till närboende är otydlig, då den påverkas av många faktorer.

Beslut:

 1. Regionstyrelsen avger yttrande över remiss Värdet av vinden – Kompensation, incitament och planering för hållbar fortsatt utbyggnad av vindkraften (SOU 2023:18), enligt upprättat förslag.

15. Yttrande över remiss Förslag på åtgärder för att skapa bättre förutsättningar för kliniska prövningar

Västra Götalandsregionen (VGR) har blivit ombedd att komma med synpunkter på ett statligt förslag för att förbättra möjligheterna för kliniska prövningar. Kliniska prövningar är undersökningar som görs på människor, antingen friska eller sjuka, för att studera hur effektiva läkemedel eller andra behandlingsmetoder är.

VGR anser att utredningen är gedigen och väl utformad och lyfter många viktiga aspekter för att förbättra kliniska prövningar. Dock är det några delar i utredningen där VGR inte håller med om de föreslagna åtgärderna. Särskilt betonas att den nationella infrastrukturen, som föreslås i utredningen, bör integreras i det befintliga samarbetet mellan sjukvårdsregionerna och att staten bör öka budgeten för att stödja kliniska studier och prövningar.

Beslut:

 1. Regionstyrelsen avger yttrande över Förslag på åtgärder för att skapa bättre förutsättningar för kliniska prövningar enligt upprättat förslag.

16. Inkludera ekonomisk hållbarhet i hållbarhetsutskottets arbete

GrönBlå Samverkan föreslår i ett yrkande att inkludera ekonomisk hållbarhet i utskottets uppgiftsbeskrivning.

Beslut:

 1. Regionstyrelsen lämnar ärendet till regiondirektören för beredning.