Regionstyrelsen 17 oktober 2023

Ärenden till regionfullmäktige

1. Regionfullmäktiges arbetsordning 2023-2026

Regionfullmäktiges presidium har gjort en allmän översyn av arbetsordningen mot bakgrund av ändrad lagstiftning, Sveriges Kommuners och Landstings (SKL) underlag till arbetsordning, regionfullmäktiges beslut om politisk organisation för mandatperioden och redaktionell och språklig översyn.

Beslut:

 1. Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige antar arbetsordning 2023-2026 för regionfullmäktige. 

2. Utbetalning av partistöd för 2024

Samtliga partier som fått partistöd för 2022 har lämnat skriftlig redovisning och granskningsrapport. Regionfullmäktiges presidium har konstaterat att partistöd för 2024 därmed kan betalas ut.

Partistödet för 2024 fördelas enligt följande:

 • Ett grundstöd på 1 188 330 kronor.
 • Kvarvarande summa fördelas efter antalet mandat per parti i regionfullmäktige, vilket motsvarar 401 919 kronor/mandat.

Beslut:

 1. Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige fastställer partistöd 2024 enligt följande:
 • Grundstöd per parti: 1 188 330 kronor
 • Stöd per mandat i regionfullmäktige: 401 919 kronor
 • Parti som tagit emot partistöd ska lämna årlig, skriftlig redovisning och granskningsrapport enligt Västra Götalandsregionens regler för partistöd.

3. Upphävande av regionfullmäktiges beslut om namn på styrelsen för kulturutvecklings förvaltning

I samband med sammanslagningen av Kultur i Väst och Västarvet beslutade regionfullmäktige den 3 december 2019 att namnet på den nya organisationen ska vara styrelsen för kulturutveckling respektive förvaltningen för kulturutveckling.

Enligt kommunallagen beslutar nämnderna i frågor som rör förvaltningen. Styrelsen för kulturutveckling önskar nu ändra namn på förvaltningen, men kan inte göra det på grund av fullmäktiges tidigare beslut.

Beslut:

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige beslutar följande:

 1. Regionfullmäktige upphäver sitt beslut 2019-12-03 i den delen som avser namn på förvaltningen.

4. Delårsrapport augusti 2023 för Västra Götalandsregionen

Västra Götalandsregionens delårsresultat till och med augusti visar på fortsatt stora ekonomiska utmaningar med höga kostnader. Intäkterna har visserligen ökat och väger delvis upp för de ökade kostnaderna. Men kostnaderna är betydligt högre än intäktsökningen och har ökat jämfört med samma period förra året. Hög inflation och ökade pensionskostnader är några orsaker. Västra Götalandsregionens (VGR:s) beräknade resultat för hela 2023 uppgår till -1,8 miljarder kronor.

Alla VGR:s verksamheter har utmaningar på grund av det höga kostnadsläget, men störst utmaningar har hälso- och sjukvården. Sjukhusen tillsammans räknar med ett helårsresultat på -2,4 miljarder kronor. Det beror bland annat på höga personalkostnader, pensioner, material och läkemedel. Regionstyrelsen uppmanar samtliga nämnder och styrelser att anpassa sin verksamhet för att bidra till god ekonomisk hushållning i Västra Götalandsregionen.

Beslut:

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige beslutar följande:

 1. Regionfullmäktige godkänner delårsrapport augusti 2023 för Västra Götalandsregionen.
 2. Regionfullmäktige noterar att operativa hälso- och sjukvårdsnämnden, styrelserna för Logistik, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, NU-sjukvården, Skaraborgs Sjukhus, Södra Älvsborgs Sjukhus, Sjukhusen i Väster, Närhälsan, Habilitering & Hälsa, Göteborgs botaniska trädgård, GöteborgsOperan AB och Göteborgs Symfoniker AB prognostiserar en negativ budgetavvikelse för 2023. Mot bakgrund av det allvarliga ekonomiska läget uppmanas dessa nämnder och styrelser att vidta verkningsfulla åtgärder för att anpassa verksamheten till fastställd budget.
 3. Regionfullmäktige ger samtliga sjukhusstyrelser i uppdrag att omedelbart organisera sin verksamhet så att den totala kostnaden för bemanning ryms inom budgetram för kommande år. Även arbetet med att förbättra tillgängligheten ska utföras inom beslutade budgetramar. 

Regionstyrelsen beslutar för egen del följande:

 1. Regionstyrelsen uppmanar samtliga nämnder och styrelser att anpassa sin verksamhet för att bidra till god ekonomisk hushållning i Västra Götalandsregionen.
 2. Regionstyrelsen noterar inkommen skrivelse från Styrelsen för Regionhälsan om bedömd underfinansiering avseende ”Sjukvårdens larmcentral”, ”Primärvårdens utbildningsenhet” samt barn- och ungdomsmedicin om och hänvisar till fortsatt dialog i budgetberedningen för en långsiktig lösning.
 3. Regionstyrelsen noterar inkommen skrivelse från Sjukhusen i Väster angående att åtgärder för en ekonomi i balans inte givit förväntad effekt och att prognosen försämrats. I skrivelsen står också att beslut om ekonomiska förutsättningar för att möta utskiftningen av vård från Sahlgrenska Universitetssjukhuset till Kungälvs sjukhus och ibruktagande av Högsbo närsjukhus inte har fattats. Regionstyrelsen hänvisar här till den pågående beredningen inför kommande möten i operativa hälso- och sjukvårdsnämnden, ägarutskottet och regionstyrelsen.
 4. Regionstyrelsen noterar inkomna skrivelser från de fem delregionala nämnderna angående förtydligande om kostnadsansvar för nämndkostnader och hänvisar till nuvarande hantering, att nämnder belastas av kostnader enligt respektive budget och att eventuella överskott till följd av lägre nämndkostnader än budget återgår till koncernens samlade resultat.
 5. Regionstyrelsen noterar att endast tre av tio prioriterade mål i regionfullmäktiges budget bedöms uppnås under året och uppmanar berörda nämnder och styrelser att vidta erforderliga åtgärder för ökad måluppfyllelse.
 6. Regionstyrelsen noterar att det krävs ytterligare insatser för att öka produktiviteten i egen regi. Regiondirektören får därför i uppdrag att ta fram regiongemensamma produktivitetsmått i syfte att stödja utförarstyrelserna inom hälso- och sjukvården i deras arbete med att öka produktiviteten.

Moderaterna, Kristdemokraterna, Centerpartiet och Liberalerna lämnade protokollsanteckning.

5. Ansvarsfrihet för stiftelserna Västsvenska fritidsområden, Stenebyskolan och Simmersröds barnhus för räkenskapsåret 2022

Årsredovisning för räkenskapsåret 2022 har lämnats av styrelserna för Stiftelsen Västsvenska fritidsområden, Stiftelsen Stenebyskolan och Stiftelsen Simmersröds barnhus. Koncernkontorets förslag till beslut är att styrelserna för dessa stiftelser beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2022.

Beslut:

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige beslutar följande:

 1. Styrelsen för Stiftelsen Västsvenska fritidsområden beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsårets 2022.
 2. Styrelsen för Stiftelsen Stenebyskolan beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2022.
 3. Styrelsen för Stiftelsen Simmersröds barnhus beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsårets 2022. 

6. Årsredovisning och ansvarsfrihet 2022 för kommunalförbunden Tolkförmedling Väst, Svensk Luftambulans och Avancerad strålbehandling

Västra Götalandsregionen (VGR) bedriver verksamhet i tre kommunalförbund där regionfullmäktige godkänner årsredovisningen och beslutar om ansvarsfrihet för direktionen samt de enskilda ledamöterna i respektive förbund.

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige beslutar följande:

 1. Årsredovisningen för kommunalförbundet Tolkförmedling Väst godkänns och direktionen samt de enskilda ledamöterna i densamma beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2022.
 2. Årsredovisningen för kommunalförbundet Svensk Luftambulans godkänns och direktionen samt de enskilda ledamöterna i densamma beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2022.
 3. Årsredovisningen för kommunalförbundet Avancerad strålbehandling godkänns och direktionen samt de enskilda ledamöterna i densamma beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2022.

7. Ekonomisk reglering samt avtal gällande utträde ur kommunalförbundet Svensk Luftambulans

Kommunalförbundet Svensk Luftambulans (SLA) har bett sina medlemmar att godkänna ett snabbare utträde ur förbundet för Västra Götalandsregionen och Region Uppsala samt ändringar i ekonomiska avtal och förbundsordningen. SLA bildades 2014 för att bedriva en gemensam ambulanshelikoptertjänst åt medlemmarna. VGR beslutade om sitt utträde 2022, och Region Uppsala fattade samma beslut 2023.

Enligt reglerna är uppsägningstiden tre år, men båda regionerna vill träda ut senast 31 december 2023. SLA:s direktion har godkänt tidigare utträde, föreslagit ekonomiska regler och förändringar i förbundsordningen.

VGR måste betala drygt 10 miljoner kronor som en ekonomisk reglering. Det finns ett avtal om utträdesvillkor och ekonomiska avtal. VGR måste betala medlemsavgifter för 2024 och 2025, minus andel av SLA:s tillgångar och skulder, finansierat inom sina reserver.

Beslut:

 1. Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige beslutar följande:
 2. Regionfullmäktige tillstyrker direktionens beslut om ett snabbare utträde än vad som föreskrivs i förbundsordningen.
 3. Regionfullmäktige godkänner av direktionen beslutad reglering av ekonomiska mellanhavanden.
 4. Regionfullmäktige godkänner ändring i förbundsordning om att Kommunalförbundet från 2024-01-01 har fyra medlemmar: Region Värmland, Region Dalarna, Region Norrbotten och Region Västerbotten.
 5. Regionfullmäktige godkänner förslag till avtal om medlems utträde ur kommunalförbundet Svensk Luftambulans.
 6. Regionfullmäktige godkänner förslag till finansiering av det tidigare utträdet ur kommunalförbundet.
 7. Regionstyrelsen beslutar för egen del, under förutsättning av regionfullmäktiges beslut, följande:
 8. Regionstyrelsen ger ordföranden i uppdrag att underteckna avtal gällande utträde mellan kommunalförbundet Svensk Luftambulans och Västra Götalandsregionen. 

8. Justering av patientavgifter

I november ska regionfullmäktige besluta om nya patientavgifter. Förslaget till nya patientavgifter ska stödja omställningen till nära vård och blir ett instrument för att styra patienter till rätt vård- och kompetensnivå. Det beräknas också ge VGR ökade intäkter på cirka 100 miljoner kronor. Idag har VGR lägst avgifter i landet jämfört med andra regioner.

Förslaget innebär i korthet att avgiften för besök på akutmottagning höjs, digitala besök likställs med fysiska besök så länge de uppfyller kriterierna på kvalificerad hälso- och sjukvård och att avgifterna på vårdcentral justeras för att bli mer lika oberoende av vilken personalkategori man träffar.

Beslut:

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige beslutar följande:

 1. Patientavgift för läkarbesök vid vald vårdcentral ska vara 200 kronor från och med den 1 januari 2024.
 2. Patientavgift för sjuksköterskebesök för patienter fyllda 65 år återinförs från och med den 1 januari 2024. Avgiftsfrihet gäller från fyllda 85 år.
 3. Patientavgift för besök Vårdval rehab, oavsett yrkeskategori, ska vara 200 kronor från och med den 1 januari 2024.
 4. Patientavgift för besök på akutmottagning, samtliga yrkeskategorier, ska vara 400 kronor från och med den 1 januari 2024.
 5. Patientavgift för besök på jourcentral, samtliga yrkeskategorier, ska vara 300 kr från och med den 1 januari 2024.
 6. Patientavgift för distanskontakt telefon, oavsett yrkeskategori, ska tas ut från och med den 1 januari 2024. Avgiften tas ut när distanskontakten uppfyller kraven på kvalificerad hälso- och sjukvård och motsvarar patientavgiften för ett mottagningsbesök.
 7. Patientavgift för skriftlig distanskontakt (asynkron kontakt), oavsett yrkeskategori, ska tas ut från och med den 1 januari 2024. Avgiften tas ut när distanskontakten uppfyller kraven på kvalificerad hälso- och sjukvård och motsvarar patientavgiften för ett mottagningsbesök. 

Moderaterna och Kristdemokraterna reserverade sig till förmån för eget förslag.

Sverigedemokraterna reserverade sig till förmån för eget förslag samt lämnade protokollsanteckning.

9. Kostnadsuppräkning av taxor för intygsskrivning med mera

Regionfullmäktige har bett om justeringar i avgifter för vissa hälso- och sjukvårdstjänster, inklusive allmänna hälsoundersökningar (utom HIV- och PSA-tester) och intygsskrivning. Detta är en följd av ökade kostnader.

För 2023 föreslås en höjning av avgiften för allmänna hälsoundersökningar till 1 900 kronor. Taxor för olika intyg justeras också beroende på utfärdare och tid. Avgifterna för omkostnader i samband med vaccin och röntgenbilder förblir oförändrade. Denna höjning föreslås för att kompensera för kostnadsökningen, och det förväntas inte påverka regionens ekonomi eftersom ökade intäkter förväntas täcka ökade kostnader.

Beslut:

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige beslutar följande:

 1. Regionfullmäktige fastställer avgiften för allmän hälsoundersökning exklusive HIV och PSA till 1 900 kronor att gälla från och med 1 januari 2024.
 2. Regionfullmäktige fastställer att belopp per taxegrupp för intygsskrivning 2024 beräknas efter en timkostnad på 1 250 kronor inklusive moms för läkare och 465 kronor inklusive moms för övriga personalkategorier att gälla från och med 1 januari 2024.
 3. Strategiska hälso- och sjukvårdsnämnden bemyndigas att besluta om justering av avgiften för allmän hälsoundersökning exklusive HIV och PSA.
 4. Strategiska hälso- och sjukvårdsnämnden bemyndigas att besluta om justering av belopp per taxegrupp för intygsskrivning.
 5. Strategiska hälso- och sjukvårdsnämnden bemyndigas att besluta om uppräkning av omkostnadsbeloppet som adderas till upphandlat vaccinpris samt motsvarar avgiften för hälsovårdande insats.
 6. Strategiska hälso- och sjukvårdsnämnden bemyndigas att besluta om justering av avgiften för CD-skiva med röntgenbilder. 

10. Höjning av högkostnadsskyddet i öppen hälso- och sjukvård och slutenvårdsavgifter

I november ska regionfullmäktige besluta om en höjning av högkostnadsskyddet i hälso- och sjukvården och om avgiften för slutenvård. En höjning av slutenvårdsavgiften från 120 kronor till 130 kronor per vårddag och höjning av högkostnadsskyddets tak i öppen hälso- och sjukvård från 1 300 kronor till 1 400 kronor beräknas ge ökade intäkter. Hur stor intäktsökningen blir är svårt att uppskatta bland annat för att Västra Götalandsregionen saknar en komplett bild av antalet utfärdade frikort.

Beslut:

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige beslutar följande:

 1. Regionfullmäktige fastställer att slutenvårdsavgiften per vårddag ska vara 130 kronor från och med den 1 januari 2024.
 2. Regionfullmäktige fastställer högkostnadsskyddets tak i öppen hälso- och sjukvård till 1 400 kronor från och med den 1 januari 2024.
 3. Strategiska hälso och sjukvårdsnämnden bemyndigas att fatta beslut om höjning av slutenvårdsavgiften  vid framtida förändringar av prisbasbeloppet.
 4. Strategiska hälso- och sjukvårdsnämnden bemyndigas att fatta beslut om höjning av högkostnadsskyddets tak i öppen hälso- och sjukvård vid framtida förändringar av prisbasbeloppet.

11. Avgiftsfri vaccination mot covid-19

Folkhälsomyndighetens rekommendationer avseende avgiftsfri vaccination för covid-19 sträcker sig till och med 29 februari 2024.

Regionfullmäktige beslutade den 29 november 2022 att vaccination mot covid-19 ska vara avgiftsfritt till och med den 31 december 2023.

Det är Folkhälsomyndighetens rekommendation som ligger till grund för vem som ska erbjudas vaccination. Rekommendationen gäller alla som har en ökad risk för att bli allvarligt sjuka i covid-19, bland andra personer som är 65 år och äldre.

Västra Götalandsregionen följer de nationella rekommendationerna om vilka grupper som ska vaccineras. Koncernkontoret bedömer det som angeläget att vaccination mot covid-19 fortsatt tillhandahålls avgiftsfritt för den enskilde i enlighet med Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Därför föreslås avgiftsfriheten förlängas till och med 29 februari 2024.

Beslut:

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige beslutar följande:

 1. Regionfullmäktige beslutar om att vaccination mot covid-19 fortsatt ska vara avgiftsfritt för de som bor eller stadigvarande vistas i Västra Götaland. Beslutet gäller från och med 2024-01-01 till och med 2024-02-29.
 2. Regionfullmäktige bemyndigar strategiska hälso- och sjukvårdsnämnden att besluta om avgiftsfrihet för vaccination mot covid-19 i enlighet med Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

12. Kommunikations- och påverkanspolicy 2023-2028

Västra Götalandsregionens kommunikations- och påverkanspolicy beslutades av regionfullmäktige i januari 2019. Kommunikations- och påverkanspolicyn ska vägleda politiker, chefer och medarbetare när det gäller hur VGR kommunicerar och bedriver påverkansarbete och skapar förutsättningar för att VGR blir en kommunikativ organisation.

VGR:s koncernkontor har bedömt att policyn fortfarande täcker behovet av övergripande styrning inom kommunikation och påverkan för Västra Götalandsregionens verksamhet och uppdrag ytterligare fem år.

Beslut:

 1. Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige beslutar att förlänga giltighetstiden för Västra Götalandsregionens kommunikations- och påverkanspolicy fram till och med 2028.
   

13. Västra Götalands kulturstrategi och kulturplan 2024-2027

Västra Götalands kulturstrategi och kulturplan 2024–2027 är ett av Västra Götalandsregionens fyra regionala måldokument. Tillsammans med regionfullmäktiges budget styr strategin satsningar inom kultur, demokratiutveckling och civilsamhällsfrågor under de kommande fyra åren.

Kulturstrategin pekar ut fem kulturpolitiska utvecklingsområden:

 • Vidgat deltagande
 • Konstnärligt skapande
 • Samverkan och synergi
 • Digitalisering
 • Internationalisering

Kulturstrategin har som kulturpolitiskt mål att åstadkomma Ett fritt rikt och starkt kulturliv i hela Västra Götaland. Strategin betonar behovet av bred samverkan för att nå uppsatta mål och prioriteringar. De exempel på insatser som lyfts fram under varje prioritering är sådana som Västra Götalandsregionen har kan besluta över.

Beslut:

 1. Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige antar Västra Götalands kulturstrategi och kulturplan 2024-2027.

Sverigedemokraterna reserverade sig till förmån för eget förslag.

14. Yttrande över motion av Håkan Linnarsson (S) och Janette Olsson (S) om regionens framtida hälso- och sjukvård och dess ekonomi

Håkan Linnarsson (S) och Janette Olsson (S) har i en motion till regionfullmäktige i september 2021 föreslagit att en parlamentarisk grupp och styrgrupp tillsätts för att ta fram en långtidsutredning om regionens framtida hälso- och sjukvård och ekonomi. Motionen har skickats på remiss till den politiska styrgruppen för detaljutformning av den politiska organisationen och har beretts av Koncernkontoret och den politiska arbetsgruppen för VGR:s politiska organisation.

Beslut:

 1. Regionfullmäktige anser att motionen är besvarad mot bakgrund av redan pågående arbete inom omställningen mot nära vård, den nya politiska organisationen och det svåra ekonomiska läget.

15. Yttrande om motion av Lars Holmin (M) med flera om extra lönepåslag till sjukvårdens veteraner

Lars Holmin (M) har i en motion till regionfullmäktige föreslagit att regionstyrelsen får i uppdrag att utreda hur ett extra lönepåslag motsvarande skillnaden i de olika nivåerna för arbetsgivaravgiften i praktiken skulle kunna användas inom regionens verksamheter där bemanningen är en svårighet.

Koncernkontoret ställer sig bakom förslaget och föreslår att utredningen inkluderar regionens samtliga verksamheter. Utredningen föreslås vara klar senast den 30 juni 2024.

Västra Götalandsregionen arbetar aktivt med flera insatser för att ta tillvara senior kompetens. Då studier visar att ekonomin är ett av flera överväganden som seniora medarbetare gör inför valet att lämna eller stanna kvar i arbetslivet bedömer Koncernkontoret att initiativet i motionen ligger inom ramen för att ta tillvara senior kompetens. Koncernkontoret bedömer att det finns anledning att bifalla motionen för att närmare utreda om och i så fall på vilket sätt och i vilken omfattning initiativet skulle kunna erbjudas seniora medarbetare i Västra Götalandsregionen.

Beslut:

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige beslutar följande:

 1. Regionfullmäktige bifaller motionen.
 2. Regionstyrelsen får i uppdrag att genomföra en utredning om extra lönepåslag till sjukvårdens veteraner.

16. Yttrande över motion av Jesper Johansson (V) och Evalena Öman(V) om "Vässa Västtrafiks kommunikation!"

Jesper Johansson (V) och Evalena Öman(V) har i en motion till regionfullmäktige föreslagit att Västtrafik i sin marknadsföring ska göra jämförelser med kollektiva resor och resor med bil utifrån klimatbelastning samt att appen ToGo ska inkludera information om individens klimatbelastning för respektive resa i jämförelse med motsvarande resa i bil.

Motionen remitterades till styrelsen för Västtrafik och kollektivtrafiknämnden. Motionen föreslås vara besvarad mot bakgrund av att Västtrafik redan arbetar med liknande informationsinsatser.

Beslut:

 1. Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige beslutar att motionen är besvarad.
   

Ärenden till regionstyrelsen

17. Tillkommande riktade statsbidrag 2023 för föräldrastödjande insatser och barnhälsovårdens förebyggande arbete med hembesöksprogram

Regionstyrelsen har tidigare beslutat om riktade statsbidrag för 2023. Nu har myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd och Socialstyrelsen riktat två nya statsbidrag för 2023. Det ena statsbidraget ska bidra till en ökad och jämlik tillgång till föräldraskapsstöd i hela landet. Det andra statsbidraget ska stärka och vidareutveckla hembesöksprogrammen inom barnhälsovården.

Statsbidragen fördelas på följande sätt:

 • Styrelsen för Södra Älvsborgs sjukhus får 1,7 miljoner kronor för utvecklingsarbete och utbildning om barn som anhöriga till patienter inom psykiatrin.
 • Styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset får 2,4 miljoner kronor för att översätta informationsmaterial till föräldrar som talar andra språk än svenska.
 • Styrelsen för Regionhälsan får 6 miljoner kronor för arbete med föräldrastödsgrupper riktade till föräldrar med barn som har en specifik sjukdom.
 • Moderförvaltningen får 6,1 miljoner kronor för Regionhälsans genomförda verksamhet med psykologmottagning för mödra- och barnhälsovård.
 • Operativa hälso- och sjukvårdsnämnden får 3,8 miljoner kronor för finansiering av pilotprojekt utökade hembesök i Göteborg.
 • Styrelsen för Regionhälsan får 250 000 kronor för insatser utförda av Utvecklingscentrum för barns psykiska hälsa och Central barnhälsovård

Beslut:

 1. Regionstyrelsen fördelar statsbidrag om 16 195 000 kronor för föräldraskapsstödjande insatser och statsbidrag om 4 020 000 kronor för förebyggande arbete med hembesöksprogram hembesöksprogram inom barnhälsovården. 

18. Riktlinjer för lönepolitiken 2024-2026

Regionstyrelsen godkänner nya riktlinjer för Västra Götalandsregionens lönepolitik för 2024-2026. Riktlinjerna för lönepolitiken beskriver hur Västra Götalandsregionen ska arbeta med för att stödja kompetensförsörjning och karriärutveckling på alla nivåer och bidra till att VGR når de mål som är uppsatta för verksamheten.

I riktlinjerna framgår att löneutvecklingen ska vara kopplad till goda prestationer som tydligt knyter an till verksamhetens mål. Förhållandet mellan nyutbildades löner och löner för medarbetare med erfarenhet ska beaktas.

Västra Götalandsregionen ska ha jämställda löner och lönespridningen ska öka inom alla yrkesgrupper. Kvinnodominerade yrkesgrupper med medellång högskoleutbildning i vården behöver prioriteras även fortsättningsvis.

Beslut:

 1. Regionstyrelsen godkänner riktlinje för lönepolitiken 2024-2026.

19. Arvodering internationella uppdrag

Västra Götalandsregionen är medlem av ett antal europeiska regionorganisationer och andra nätverk för samverkan över nationsgränser. I samband med den nya mandatperioden fick arvodesberedningen i uppdrag att utarbeta bestämmelser och föreslå dimensionering för arvoderingen för de utlandsuppdrag som VGR bemannar. De personer som väljs för dessa uppdrag ska ha en direkt koppling till VGR och den verksamhet som finansierar medlemskapet. Detta för att erfarenheter och beslut ska kunna förankras inom VGR:s ordinarie verksamhet.

Beslut:

 1. Regionstyrelsen beslutar att mer omfattande uppdrag i internationella organisationer söks genom och godkänns av regionstyrelsen. Regionstyrelsen skickar sedan ärendet till arvodesberedningen som bedömer om ett fast arvode är motiverat för uppdraget. Arvodeskostnaderna för internationella uppdrag bekostas av regionstyrelsen.

20. Västra Götalandsregionens engagemang i Program för hållbar hälsa med precision - ett framtida nationellt programkontor inom Impact Innovation

Västra Götalandsregionen (VGR) föreslås bli part i ett kommande strategiskt innovationsprogram "Program för hållbar hälsa med precision" med programkontor inom ramen för Vinnovas, Formas och Energimyndighetens satsning på Impact Innovation.

Projektet bidrar det till genomförandet av den regionala utvecklingsstrategin där VGR bereds möjlighet att stärka innovationskraften inom området hälsa och life lifescience. En stark innovations- och life lifescience-sektor är även en viktig del i omställningen av hälso- och sjukvården och arbetet med kvalitetsdriven verksamhetsutveckling.

Beslut:

 1. Regionstyrelsen godkänner att Västra Götalandsregionen blir part i en ansökan om ett framtida ”Program för hållbar hälsa med precision” inom satsningen Impact Innovation.
 2. Regionstyrelsen ger regiondirektören i uppdrag att underteckna en avsiktsförklaring som stödjer ansökan till Vinnova om ”Program för hållbar hälsa med precision”.

21. Tillägg till regionstyrelsens delegationsordning avseende hållbarhetsutskottet

Västra Götalandsregionens program för klimatväxling infördes 2016 för att växla upp den interna omställningen till fossiloberoende och tydligare styra mot ett hållbart resande i tjänsten.

Klimatväxlingsprogrammet innebär att en klimatväxlingsavgift klimatväxlingsavgift tillkommer resor med privat bil och flyg i tjänsten. Avgiften ger ett ekonomiskt incitament för mindre klimatbelastande resor i tjänsten och de insamlade medlen finansierar åtgärder för att ställa om organisationen till fossiloberoende samt främja ett hållbart resande bland medarbetarna.

Beslut:

 1. Regionstyrelsen ger hållbarhetsutskottet delegering av beslut om inriktning för och åtgärder inom klimatväxlingsprogrammet.

22. Svar på skrivelse om huvudmannaskap gällande Folkteatern Västra Götaland AB

Folkteatern i Västra Götaland AB och Folkteatern ekonomiska förening i Göteborg har bett regionstyrelsen utreda möjligheter, fördelar och nackdelar med ett ägarövertagande av Folkteatern.

VGR är djupt involverade i Folkteaterns verksamhet vilket gör det rimligt att utreda huvudmannaskapet. Utredningen ska belysa för- och nackdelar med ett övertagande. Utredningen ska visa på ekonomiska konsekvenser av ett övertagande samt konsekvenser för övrig kulturverksamhet som VGR finansierar. Utredningen ska också föreslå organisatorisk tillhörighet samt vilket uppdrag Folkteatern ska ha om huvudmannaskapet tas över.

Beslut:

 1. Regionstyrelsen ger regiondirektören i uppdrag att utreda ett ägarövertagande av Folkteatern Västra Götaland AB. 

Moderaterna, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna reserverade sig mot beslutet.

23. Svar på inkommen framställan från Lidköpings kommun om sjukvård i Lidköping

Lidköpings kommun har inkommit med framställan till Västra Götalandsregionen (VGR) om att medverka i en fördjupad analys om sjukvården i Lidköping, för att undersöka möjligheterna att skapa en liknande samverkansmodellen som TioHundra i Norrtälje. Lidköpings kommun kan inte ensam kan analysera förutsättningarna för en sammanslagen hälso- och sjukvård inom närområdet, då det förutsätter medverkan från VGR.

Regionstyrelsen ser positivt på dialog mellan VGR och Lidköpings kommun kring utvecklad samverkan. Det är också i linje med strategiska hälso- och sjukvårdsnämndens tidigare beslut om strukturförändringar vid Skaraborgs Sjukhus. Hälso- och sjukvårdsutvecklingsdirektören fick då i uppdrag att medverka i en fördjupad analys gällande ny samverkansmodell för sjukvården i Lidköping. I den processen är primärvårdens aktörer, Skaraborgs Sjukhus och operativa hälso- och sjukvårdsnämnden viktiga samarbetsparter, tillsammans med Lidköpings kommun.

TioHundra är ett vårdbolag som ägs av gemensamt kommunalförbund för Norrtälje kommun och Region Stockholm. Kommunalförbundet ansvarar för sjukvård, omsorg och hälsa i Norrtälje kommun.

Resultatet av den fördjupade analysen kommer att beredas i nästa steg.

Beslut:

 1. Regionstyrelsen översänder svar till Lidköpings kommun enligt upprättat förslag

24. Redovisning av regionstyrelsens uppdrag till utskott och regiondirektör

Koncernkontoret ska två gånger om året återrapportera arbetsläget i de uppdrag som regionstyrelsen gett till utskotten eller regiondirektören. Sedan förra redovisningen har 16 nya uppdrag lämnats och 3 uppdrag har återrapporterats, antalet pågående uppdrag är 43.

Beslut:

 1. Regionstyrelsen godkänner redovisningen av regionstyrelsens uppdrag till utskott och regiondirektör 

25. Redovisning av bifallen motion om hur arbetskläder och arbetsskor kan erbjudas på ett mer jämställt sätt

Ärendet utgår efter beslut om återremiss i Personalutskottet 2023-10-11.

26. Redovisning av uppdrag att inventera Västra Götalandsregionens medlemskap i nätverk och organisationer

Regionstyrelsen gav den 20 juni 2023 regiondirektören i uppdrag att göra en inventering av vilka organisationer och nätverk som Västra Götalandsregionen (VGR) är medlem i, och betalar medlemsavgift för. Inventeringen innehåller svenska och internationella organisationer och nätverk där VGR har tagit beslut om att delta och betalar en medlemsavgift.

Beslut:

 1. Regionstyrelsen godkänner redovisningen och beslutar att uppdraget från regionstyrelsen den 20 juni 2023 är fullgjort.

27. Bemanning, vårdplatser och patientsäkerhet sommaren 2023

Samarbetet inom hälso- och sjukvården inför och under sommaren 2023 gav gott resultat och bör permanentas. Det visar en rapport om bemanning, vårdplatser och patientsäkerhet under sommaren 2023. 

Jämfört med tidigare år minskade antalet disponibla vårdplatser inte lika mycket. Det fanns beredskap att öppna upp fler vårdplatser och att vid behov flytta patienter mellan förvaltningarna. Detta ledde till att antalet överbeläggningar minskade under semesterperioden.

Rekryteringen av semestervikarier var mycket omfattande och påbörjades i slutet på 2022. Studerande och andra vikarier anställdes tidigt på året för att få möjlighet till introduktion innan sommaren. Under sommaren arbetade sjukhusen också med uppgiftsväxling och andra arbetssätt än vanligt för att kunna klara verksamheten och samtidigt ge möjlighet till återhämtning och semester.

Även under denna sommar anlitades bemanningsföretag för att klara tillgängligheten. Detta är dock en sistahandslösning för att klara bemanningen. VGR arbetar aktivt för att vara oberoende av bemanningsföretag hela året genom olika åtgärder.

De preliminära siffrorna för sjukfrånvaron under sommarperioden 2023 visar på en minskning av sjukfrånvaron jämfört med 2022. Enligt rapporten är det för tidigt att analysera och dra några slutsatser kring utfallet av årets extra ersättningar.

Beslut:

Regionstyrelsen noterar informationen.

28. Yttrande över Fler verktyg i socialtjänsternas arbete för att förebygga brott och stärka skyddet för barn

Västra Götalandsregionen (VGR) har beretts tillfälle att yttra sig över promemorian Fler verktyg i socialtjänsternas arbete för att förebygga brott och stärka skyddet för barn.

VGR ställer sig i huvudsak positiv till utredningens förslag och instämmer i att förslagen ger socialtjänsten fler verktyg i arbetet för att förebygga brott och stärka skyddet för barn. VGR bedömer att flera av förslagen bidrar till att säkra informationen om barnets situation och därmed möjligheter till att stärka skyddet för barnet där hälso- och sjukvården eller tandvård har en central roll och samarbetet mellan socialtjänst, hälso- och sjukvården och tandvården stärks för barnets bästa.

VGR vill lyfta fram vikten av att beakta barns medbestämmande, som är en central del i Barnkonventionen, i resonemanget gällande att socialnämnder kan få uppgifter från en referensperson utan samtycke.

Beslut:

 1. Regionstyrelsen avger yttrande över Fler verktyg i socialtjänsternas arbete för att förebygga brott och stärka skyddet för barn, enligt upprättat förslag.

29. Yttrande över Patientöversikter inom EES och Sverige

Västra Götalandsregionen VGR har getts tillfälle att yttra sig över betänkandet Patientöversikter inom EES och Sverige. Utredningen har haft till uppdrag att utreda gränsöverskridande utbyte av patientöversikter och e-recept inom EES och vad det kommer kräva av Sverige. Frågan har nära koppling till europeiska hälsodataområdet (EHDS).

VGR är positiv till gränsöverskridande utbyte av patientöversikter inom EES och Sverige. Regionen ser funktionalitet, legitimitet, riktighet och spårbarhet som särskilt viktiga områden.

VGR föreslår att avvakta utredningens förslag tills EU-kommissionen formellt fattat beslut avseende EHDS. Om regeringen väljer att fatta beslut rekommenderar VGR att befintlig infrastruktur används och att arbetet påbörjas med de informationsmängder som redan finns strukturerade och utökas i takt med införandet av nya informationssystem.

VGR avstryker utredningens förslag om att förvärva hela eller delar av Inera av en rad sakskäl. VGR anser att det är av särskild vikt att beakta det pågående införandet av nya vårdinformationssystem i relation till kostnader och nyttor såväl ekonomiska som personella.

VGR anser att konsekvensbedömningen inte i tillräcklig omfattning beskriver verksamhetspåverkan för hälso- och sjukvården, de ekonomiska konsekvenserna eller patientens perspektiv.

Beslut:

 1. Regionstyrelsen avger yttrande över Patientöversikter inom EES och Sverige enligt upprättat förslag 

30. Synpunkter på regeringens forsknings- och innovationspolitik

Vart fjärde år presenteras en ny svensk forsknings- och innovationsproposition. Propositionen utgör grunden för regeringens forskningspolitik och är en viktig påverkansfråga för VGR och Västra Götaland. Satsningar på forskning och innovation spelar en viktig roll för uppfyllandet av det regionala utvecklingsansvaret och genererar både tillväxt, konkurrenskraft och hållbar utveckling i Västra Götaland. Västra Götalandsregionen är remissinstans och översänder synpunkter som speglar Västra Götalands behov. Inspelet tar utgångspunkt i två samhällsutmaningar med förslag på nationella åtgärder.

Förslagen handlar om:

 • Förbättrad samverkan och stärkta förutsättningar för regionerna att vara delaktiga i forsknings- och innovationsarbetet
 • Riktade satsningar för kompetensförsörjning och livslångt lärande
 • En nationell teknik- och innovationsstrategi
 • Investeringar i forsknings- och innovationsinfrastrukturer
 • Breda satsningar för innovation och en hälso- och sjukvård i framkant
 • Förstärkta insatser inom precisionsmedicin och ATMP
 • Ökad tillgänglighet och möjlighet till delning av hälsodata

Beslut:

 1. Regionstyrelsen översänder synpunkter på regeringens forsknings- och innovationspolitik, enligt upprättat förslag.

31. Synpunkter till Trafikverkets arbete med inriktningsunderlag för planperioden 2026-2037

Västra Götalandsregionen VGR ska lämna synpunkter på Trafikverkets arbete med inriktningsunderlag för planperioden 2026-2037.

VGR ser positivt på att uppdraget så tydligt framhåller att hela Sverige ska fungera. VGR stöttar att uppdraget lyfter fram behovet av både regional pendling och godstransporter med fokus på regional utveckling, landsbygdsutveckling och stärkta näringslivsförutsättningar. Med en infrastruktur som är i stort behov av upprustning är det väsentligt att underhållet kan utföras så effektivt som möjligt. VGR uppskattar att uppdraget belyser och ifrågasätter kostnadsutvecklingen både inom underhåll och nybyggnad. Det är viktigt att verksamheterna bedrivs så effektivt som möjligt.

Beslut:

 1. Regionstyrelsen översänder synpunkter till Trafikverkets arbete med inriktningsunderlag för planperioden 2026-2037 enligt förslag.

Sverigedemokraterna reserverade sig till förmån för eget förslag.

32. Välfärdskriminalitet - initiativärende från Rödgrön ledning

Ekobrottsmyndigheten varnar för att organiserad brottslighet börjar ta sig in i sjukvården. Enligt myndigheten blir det allt vanligare att kriminella använder sig av företag för ekonomisk brottslighet och larm har kommit om ökad kriminalitet i verksamheter inom omsorg, hälso- och sjukvård och tandvård. Det rör sig om allt från småskalig till organiserad brottslighet som har kopplingar till kriminella nätverk.

Frågan har också uppmärksammats av regeringen som den 10 oktober kallade Sveriges kommuner och regioner, Socialstyrelsen, Inspektionen för vård och omsorg och Ekobrottsmyndigheten för ett samtal om oseriösa aktörer i välfärden.

Västra Götalandsregionen har redan idag en kontrollapparat som har identifierat några fall av oegentligheter men behöver undersöka om ännu mer behöver göras för att stoppa och motverka välfärdsbrott.

Beslut:

Regionstyrelsen beslutar att ge regiondirektören i uppdrag att:

 1. redovisa det pågående arbetet med att motverka välfärdsbrott
 2. skyndsamt återkomma till regionstyrelsen med förslag på om det behövs ytterligare åtgärder för att motverka och stoppa välfärdsbrott
 3. identifiera frågor som skulle kräva en förändrad lagstiftning

 

33. Ökat regionalt åtagande inom klimatanpassning - Initiativärende från RödGrön ledning

Sommaren 2023 har påmint både Sverige och omvärlden att extremväder påverkar samhället allt mer. Det som tidigare var 50 eller 100 års nederbörd eller torka inträffar redan nu och sker allt tätare, vilket är i enlighet med de varningar som framförts sedan IPCC började sitt arbete. Västsverige och inte minst Götaälvdalen har i en mängd rapporter pekats ut som det område som är mest känsligt för ökad nederbörd som kan orsaka ras och skred. Under 2018–2022 gjordes 14 utryckningar av räddningstjänsterna kopplade till ras och skred i Västra Götaland.

Förslag till beslut:

 • Regionstyrelsen beslutar att utreda hur ett ökat regionalt åtagande inom klimatanpassning skulle kunna se ut
 • Regiondirektören återkommer med en samlad redovisning kring hur VGR:s verksamheter/förvaltningar är rustade för att möta ett förändrat klimat.

Beslut:

 1. Regionstyrelsen remitterar ärendet till Koncernkontoret för fortsatt beredning.

 
34. Inventera Västra Götalandsregionens certifieringar - Initiativärende från Sverigedemokraterna

För att få ett samlat grepp över vilka certifieringar VGR innehar i dagsläget behöver en inventering genomföras och redovisas för regionstyrelsen. Det är av stor vikt i rådande ekonomiska läge, men även för framtiden, att det säkerställs att VGR inte har certifieringar med tillhörande avgifter som idag inte är till gagn för det regionala kärnuppdraget. En inventering med tydlig redovisning ger regionstyrelsen möjlighet att ta ställning till om enskilda certifieringar är försvarbara att fortsätta ur perspektivet att minska utgifter och kostnadsutveckling.

Förslag till beslut:

 • Regiondirektören får i uppdrag att genomföra en inventering av vilka certifieringar Västra Götalandsregionen innehar och redovisa detta för regionstyrelsen senast januari 2024. Redovisningen ska innehålla kostnad för certifieringarna inklusive kostnad för revision, hur ofta certifieringarna behöver uppdateras, vilken instans som fattat beslut om certifieringarna samt hur dessa är kopplade till respektive verksamhets behov och krav för att kunna fungera.

Beslut:

 1. Regionstyrelsen remitterar ärendet till Koncernkontoret för fortsatt beredning

 
35. Ökat regionalt åtagande och anpassning för stärkt beredskap i händelse av kris eller krig

Lagen om kommuner och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap (2006:544) syftar till att kommuner och landsting ska minska sårbarheten i sin verksamhet och ha en god förmåga att hantera krissituationer i fred. Enligt 2 kap. 1 § ska varje kommun/landsting ta fram en risk- och sårbarhetsanalys över sina samhällsviktiga funktioner och vilka risker som finns i kommunen/landstinget.

Förslag till beslut:

 • Regionstyrelsen beslutar att utreda hur ett ökat regionalt åtagande och anpassning för stärkt beredskap i händelse av kris eller krig skulle kunna se ut.
 • Regiondirektören återkommer med en samlad redovisning kring hur våra verksamheter/förvaltningar är rustade för att möta en händelse av kris eller krig.
   

Beslut:

 1. Regionstyrelsen remitterar ärendet till Koncernkontoret för fortsatt beredning