Minskade kostnader för hyrbemanning i vården

Publicerad:

Under 2023 minskade Västra Götalandsregionen (VGR) sina kostnader för inhyrd bemanning i vården. Det visar rapporten Bemanningstrenden från Sveriges Kommuner och Regioner.

Den största minskningen har skett inom yrkeskategorin sjuksköterskor, där kostnaderna minskade med 20 procent jämfört med föregående år. För läkare har kostnaderna minskat med 5 procent. Kostnaden för inhyrd personal i förhållande till den egna personalkostnaden var 2,3 procent 2023, vilket är en minskning med 0,5 procentenheter jämfört med året innan.

- Vi har arbetat målmedvetet med att minska kostnaderna för inhyrd bemanning. Det har bland annat handlat om samarbete inom och mellan förvaltningarna, att vi gjort korta avrop och strikt hållt oss till upphandlade leverantörer, säger Stefan Petersson som är projektledare och övergripande avtalsförvaltare i VGR. 

Öka tryggheten och stärka arbetsmiljön

VGR har under flera år arbetat med att minska hyrbemanningen. Syftet har varit att, förutom minska kostnaderna, öka tryggheten och kontinuiteten för patienterna, säkra kompetensförsörjningen och stärka personalens arbetsmiljö. Det har inte funnits något absolut hyrstopp, utan avvägningar görs hela tiden mot patientsäkerhet och arbetsmiljö.

Sedan 16 februari tillämpar Västra Götalandsregionen det nationella avtalet för bemanningstjänster i vården. Under året kommer alla regioner successivt att ansluta till avtalet för att avropa bemanningstjänster på ett mer likvärdigt sätt.

- Att köpa bemanningstjänster i vården kan vara nödvändigt för att hantera en ökad arbetsbelastning vid enskilda tillfällen och för att upprätthålla en god arbetsmiljö. Med det nationella avtalet kan nu vi ställa tydligare krav på kompetens och minska kostnaderna, avslutar Stefan Petersson.

SKR:s rapport Bemanningstrend inhyrd personal