Regionfullmäktige 27 februari 2024

Uppdaterad:
Publicerad:

Regionfullmäktige beslutade på sitt sammanträde den 27 februari bland annat om nya patientavgifter från och med 1 april. Fullmäktige beslutade också om avgiftsfri vaccination för personer som inte har tillräckligt skydd mot mässling, röda hund, difteri, stelkramp, polio och kikhosta, om krigsplacering av medarbetare i Västra Götalandsregionen samt att avsluta planeringen av närsjukhuset på Wieselgrensplatsen i Göteborg.

Nya patientavgifter från 1 april

Regionfullmäktige har beslutat om nya patientavgifter i Västra Götalandsregionen (VGR) från och med 1 april. VGR har idag lägst avgifter i landet jämfört med andra regioner och de nya avgifterna beräknas ge VGR ökade intäkter på cirka 100 miljoner kronor. De nya patientavgifterna för besök på vårdcentral justeras för att bli mer lika oberoende av vilken personalkategori patienten träffar.

De huvudsakliga förändringarna innebär bland annat att:

  • Patientavgiften för besök på akutmottagningen höjs från 300 till 400 kronor.
  • Patientavgiften för läkarbesök höjs från 100 till 200 kronor (gäller den vårdcentral där patienten är listad)
  • Patientavgiften för besök på rehabmottagning höjs från 100 till 200 kronor.
  • Patientavgiften för besök hos sjuksköterska återinförs för personer som fyllt 65 år och blir 50 kronor (gäller den vårdcentral där patienten är listad)
  • En patientavgift införs för digitala vårdbesök, till exempel chat och telefonrådgivning under förutsättning att de uppfyller kraven på kvalificerad hälso- och sjukvård. Avgiften blir då 80 procent av vad ett motsvarande fysiskt besök hade kostat.
  • Högkostnadsskyddet i öppen vård höjs från 1300 kronor till 1400 kronor.

Avgiftsfri vaccination för personer med otillräckligt skydd mot mässling, röda hund, difteri, stelkramp, polio och kikhosta

Regionfullmäktige ställer sig bakom rekommendationen från Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) att erbjuda vaccination kostnadsfritt för alla, oavsett ålder, som vid medicinsk bedömning anses ha otillräckligt skydd mot mässling, röda hund, difteri, stelkramp, polio och kikhosta.

Förslaget innebär även att ge avgiftsfritt vaccin mot stelkramp, difteri, kikhosta och polio till personer som inte fått grundvaccination. Påfyllnadsdoser för redan vaccinerade och resevaccin ska fortsatt bekostas av den enskilde enligt gällande vaccinprislista.

De som omfattas av avgiftsfriheten är folkbokförda, asylsökande inklusive personer som sökt skydd i enlighet med EU:s massflyktsdirektiv, personer som vistas i Sverige utan nödvändiga tillstånd samt övriga nyanlända. Avgiftsfriheten gäller från och med 1 april 2024.

Krigsplacering av alla medarbetare i Västra Götalandsregionen

Regionfullmäktige beslutar att alla tillsvidareanställda medarbetare i Västra Götalandsregionen (VGR) och i helägda bolag ska krigsplaceras. Krigsplacering är en viktig åtgärd för att upprätthålla samhällsviktiga verksamheter vid höjd beredskap. I praktiken betyder det att medarbetare fortsätter att gå till jobbet vid skärpt beredskap eller krig såvida man inte är krigsplacerad någon annanstans, till exempel inom Försvarsmakten.

Det kan bli aktuellt för alla verksamheter och medarbetare att ställa om och utföra uppgifter de normalt inte gör i vardagen för att hantera det mest prioriterade. VGR kommer även att behöva arbeta för att motverka otrygghet och rädsla hos befolkningen samt bibehålla hopp och gemenskap. 

Ett brev kommer att skickas ut till alla medarbetare i VGR om krigsplaceringen senare i vår.

Planeringen av ett nytt sjukhus vid Wieselgrensplatsen avslutas

Regionfullmäktige beslutar att avsluta planeringen av ett nytt närsjukhus på Wieselgrensplatsen i Göteborg. Frågan om ett närsjukhus på Wieselgrensplatsen har beretts sedan 2015, först som ett sjukhus i Frihamnen och sedan på Wieselgrensplatsen. Planen var att närsjukhuset på Wieselgrensplatsen skulle ersätta den vård som i dag bedrivs vid Capio Lundby specialistsjukhus samt ytterligare primärvård, tandvård, barnhabilitering, barn- och ungdomspsykiatri samt viss hälso- och sjukvård som Regionhälsan bedriver. En förstudie finns framtagen.

Skälen till att avbryta planeringen är bland andra att kostnaden är hög i förhållande till nyttan och att behovet av vård på sjukhus minskar i takt med ett utökat digitalt vårdutbud och mer vård i hemmet.

Regionfullmäktige ger operativa hälso- och sjukvårdsnämnden i uppdrag att se till att det vårdutbud som i dag finns vid Capio Lundby specialistsjukhus omhändertas.

Bifall till flera motioner

Regionfullmäktige beslutar också att bifalla motioner om mer nära vård genom differentierat vårdval, om ökad medicinsk kvalitetsstruktur och förbättrad patientinformation och att utreda förutsättningarna att ta över huvudmannaskapet för Blåsmusik i Väst. 

 

Alla beslut i korthet från regionfullmäktige