Regionfullmäktige 9 april 2024

Publicerad:

Regionfullmäktige beslutade på sitt sammanträde den 9 april bland annat om Västra Götalandsregionens detaljbudget för 2024-2026 och att godkänna VGR:s årsredovisning. Fullmäktige beslutade också att införa en avgift för vaccination mot covid -19 för de grupper som inte ingår i Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Detaljbudget 2024-2026

Regionfullmäktige beslutade att tillåta att sjukhusförvaltningarna går med underskott på sammanlagt en miljard kronor för 2024. Åtgärden är tillfällig för 2024 och för att sjukhusförvaltningarna ska kunna hantera ökade pensionskostnader och utgifter på grund av inflation och svag kronkurs.

Regionfullmäktige beslutade också om hur de 990 miljoner kronor som regeringen aviserat ska fördelas.

Regionfullmäktige poängterar att det arbete som pågår med att bryta kostnadsutvecklingen och ansträngningarna för att få en ekonomi och verksamhet i balans inte får avstanna.

Socialdemokraterna, Kristdemokraterna, Centerpartiet och Liberalerna reserverade sig mot olika delar av beslutet.

Moderaterna deltog inte i del av beslutet.

VGR:s årsredovisning godkänd

Regionfullmäktige godkände Västra Götalandsregionens årsredovisning för 2023. Årsredovisningen visar att året blev betydligt tuffare ekonomiskt än 2022, framför allt för sjukhusen. Tillgängligheten till den specialiserade vården har försämrats jämfört med föregående år. Tillgängligheten till primärvården är dock relativt god. Även den medicinska kvaliteten är generellt god i Västra Götalandsregionen och den kliniska forskningen ligger i framkant.

Kollektivtrafikresandet fortsätter att öka och uppgick 2023 till 323 miljoner delresor. Detta utgör drygt 90 procent av resandet innan pandemin. VGR:s kulturverksamheter har haft ett bra besöksår.

VGR redovisar ett negativt resultat på -918 miljoner kronor. Resultatet exklusive värdeförändringen av de finansiella placeringarna är negativt med -2 529 miljoner kronor. Underskottet återspeglar verksamheternas stora ekonomiska utmaningar under året.

Du kan läsa mer om årsredovisningen i artikeln Snabbtitt på VGR:s årsredovisning 2023.

Avgift för vaccination mot covid-19 införs

Vaccination mot covid-19 blir fortsatt gratis för personer som tillhör de grupper som Folkhälsomyndigheten rekommenderar vaccination. För andra som vill vaccinera sig införs en avgift på 170 kronor från 10 maj.

VGR följer de nationella rekommendationerna om vilka grupper som ska vaccineras. Vaccination minskar risken för svår sjukdom och dödsfall för individen och minskar risken för ytterligare våg av smitta med ökad belastning på samhället och hälso- och sjukvården som följd.

Sedan 1 mars gäller nya rekommendationer från Folkhälsomyndigheten kring vilka som rekommenderas vaccination mot covid-19.

Utdelning av Hållbarhetspriset och Jämställdhetspriset

Regionfullmäktige delade ut Västra Götalandsregionens Hållbarhetspris och Jämställdhetspris.

Läs mer i pressmeddelande: VGR:s interna hållbarhetspris och jämställdhetspris utdelade

Läs mer

Alla beslut i korthet