Regionstyrelsen 17 oktober

Publicerad:

Regionstyrelsen beslutade på sitt sammanträde på tisdagen om 20 miljoner kronor till föräldraskapsstöd och till barnhälsovården i VGR. Regionstyrelsen vill också undersöka om det behövs ytterligare åtgärder inom Västra Götalandsregionen för att motverka och stoppa välfärdsbrott. På sammanträdet behandlades också delårsrapporten per augusti som visar på fortsatt stora ekonomiska utmaningar. Styrelsen beslutade också att VGR ska delta i en analys om utvecklad samverkan av hälso- och sjukvården i Lidköping.

20 miljoner kronor till föräldraskapsstöd och barnhälsovården

Regionstyrelsen fördelar drygt 20 miljoner kronor ur statsbidragen för föräldraskapsstöd och barnhälsovård. Det är myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd och Socialstyrelsen som har riktat två nya statsbidrag för 2023. Det ena statsbidraget ska bidra till en ökad och jämlik tillgång till föräldraskapsstöd. Det andra statsbidraget ska stärka och vidareutveckla hembesöksprogrammen inom barnhälsovården.

Statsbidragen fördelas på följande sätt:

  • Styrelsen för Södra Älvsborgs sjukhus får 1,7 miljoner kronor för utvecklingsarbete och utbildning om barn som anhöriga till patienter inom psykiatrin.
  • Styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset får 2,4 miljoner kronor för att översätta informationsmaterial till föräldrar som talar andra språk än svenska.
  • Styrelsen för Regionhälsan får 6 miljoner kronor för arbete med föräldrastödsgrupper riktade till föräldrar med barn som har en specifik sjukdom.
  • Moderförvaltningen får 6,1 miljoner kronor för Regionhälsans genomförda verksamhet med psykologmottagning för mödra- och barnhälsovård.
  • Operativa hälso- och sjukvårdsnämnden får 3,8 miljoner kronor till ett pilotprojekt om utökade hembesök i Göteborg.
  • Styrelsen för Regionhälsan får 250 000 kronor för insatser om barns psykiska hälsa. 

Fortsatt stora ekonomiska utmaningar

Västra Götalandsregionen har fortsatt stora ekonomiska utmaningar med höga kostnadsnivåer. Det beror bland annat på höga personalkostnader, pensioner, material och läkemedel. Västra Götalandsregionens (VGR:s) resultat för hela 2023 beräknas uppgå till -1,8 miljarder kronor.

Alla VGR:s verksamheter har utmaningar på grund av det höga kostnadsläget, men störst utmaningar har hälso- och sjukvården. Tillsammans räknar sjukhusen med ett helårsresultat på -2,4 miljarder kronor. 

Det ekonomiska läget ställer ökade krav på ett gemensamt ansvarstagande för att sänka VGR:s totala kostnader. Sjukhusen arbetar dels med egna åtgärdsprogram, dels tillsammans för att på koncerngemensam nivå få ned kostnaderna. Effekterna förväntas ha begränsad effekt under 2023, men arbetet fortsätter in i nästa år. 

Koncernens delårsresultat per augusti är 550 miljoner kronor högre än budget. Men räknar man bort utvecklingen på finansiella placeringar så avviker resultatet istället med -560 miljoner kronor.

Åtgärder för att motverka och stoppa välfärdsbrott

En enig regionstyrelse vill undersöka om det behövs ytterligare åtgärder inom Västra Götalandsregionen för att motverka och stoppa välfärdsbrott. Detta efter ett initiativärende från RödGrön ledning.

Bakgrunden är att Ekobrottsmyndigheten varnat för att organiserad brottslighet börjar ta sig in i sjukvården. Enligt myndigheten blir det allt vanligare att kriminella använder sig av företag för ekonomisk brottslighet och larm har kommit om ökad kriminalitet i verksamheter inom omsorg, hälso- och sjukvård och tandvård. Frågan har också uppmärksammats av regeringen som den 10 oktober kallade Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), Socialstyrelsen, Inspektionen för vård och omsorg (IVO) och Ekobrottsmyndigheten för ett samtal om oseriösa aktörer i välfärden.

Västra Götalandsregionen har redan idag en kontrollapparat som har identifierat några fall av oegentligheter men behöver undersöka om ännu mer behöver göras för att stoppa och motverka välfärdsbrott.

Regionstyrelsen ger nu regiondirektören i uppdrag att redovisa det pågående arbetet med att motverka välfärdsbrott och skyndsamt återkomma till regionstyrelsen med förslag på om det behövs ytterligare åtgärder för att motverka och stoppa välfärdsbrott. Regiondirektören får också i uppdrag att identifiera frågor som skulle kräva en förändrad lagstiftning.

VGR är positiv till dialog om samverkan med Lidköpings kommun

Regionstyrelsen ser positivt på att VGR deltar i en analys om utvecklad samverkan av sjukvården i Lidköping. Bakgrunden är en förfrågan från Lidköpings kommun om samarbete mellan kommunen och Västra Götalandsregionen.

Beslutet är i linje med strategiska hälso- och sjukvårdsnämndens tidigare beslut om strukturförändringar vid Skaraborgs Sjukhus. Hälso- och sjukvårdsutvecklingsdirektören fick då i uppdrag att medverka i en fördjupad analys gällande ny samverkansmodell för sjukvården i Lidköping. I den processen är primärvården, Skaraborgs Sjukhus och operativa hälso- och sjukvårdsnämnden viktiga samarbetsparter, tillsammans med Lidköpings kommun.

 

Regionstyrelsen beslutade också att föreslå en justering av patientavgifterna och att höja högkostnadsskyddet för patientavgifterna. Besluten tas av regionfullmäktige i november.

Alla beslut i korthet