Regionstyrelsen 21 maj 2024

Publicerad:

På sammanträdet den 21 maj 2024 beslutade regionstyrelsen bland annat att Sahlgrenska Life ska utökas. Styrelsen beslutade också att föreslå stärkt utbildning och kompetensutveckling om kvinnlig könsstympning. På sammanträdet fick ledamöterna även information om hur det har gått med uppdraget att göra det möjligt för fler fysiska besök för patienter med särskilt resurskrävande sjukdomar.

Sahlgrenska Life utökas

Sahlgrenska Life är ett samverkansprojekt mellan Västra Götalandsregionen (VGR) och Göteborgs universitet, med syfte att snabba på omsättningen av nya upptäckter och innovationer till konkret nytta för fler patienter. Tre nya byggnader ska byggas inom projektet, vilka inriktar sig på att stärka samspelet mellan hälso- och sjukvård, tandvård, akademi och näringsliv.

Regionstyrelsen beslutade på sammanträdet att fortsätta genomförandeplaneringen av hus 1 i projektet, vilket innebär att huset utökas med ytterligare våningsplan för bland annat ambulanshall, akut- och olycksfallsmottagning, intensivvårdsavdelning och operationsavdelning. Investeringskostnaden beräknas till cirka 1,3 miljarder kronor. Hus 1, som ska byggas på Sahlgrenska, är centralt för kopplingen mellan sjukhuset och Medicinareberget.  

Föreslår stärkt samordning, utbildning och kompetensutveckling om kvinnlig könsstympning

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige godkänner en motion från Moderaterna om att utreda hur man kan hantera VGR:s behov av utbildning och kompetensutveckling om kvinnlig könsstympning genom att etablera ett regionalt kompetenscentrum som samarbetar med Vulvamottagningen.

Vårdbehovet kring kvinnlig könsstympning är svårbedömt på grund av mörkertal och bristande rapportering. För att fortsätta höja kunskapsnivån och säkra kvaliteten på utbildningar, samt förbättra samarbetet mellan olika vårdnivåer och -instanser, är det viktigt att arbetet fortsätter på ett samordnat och strukturerat sätt. Regionhälsan har flera expertenheter som hanterar kvinnors hälsa som kan bidra till dessa frågor. Det finns redan samarbete mellan Vulvamottagningen och kompetenscentrum för våld i nära relationer (VKV) som också föreslås samverka med det nya kompetenscentrat.

Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet reserverade sig mot beslutet till förmån för eget yrkande. 

Uppföljning av det uppdämda vårdbehovet

Regionfullmäktige avsatte i budget för 2022, 670 miljoner kronor till regionstyrelsen för tillgänglighetsinsatser i syfte att omhänderta det uppdämda vårdbehovet efter covid-19. Regionstyrelsen beslutade den 15 november 2022 att fördela 28,5 miljoner kronor till vårdcentraler inom Vårdval Vårdcentral för att möjliggöra fler fysiska besök för patienter med särskilt resurskrävande sjukdomar, baserat på patientgruppens storlek.

Uppföljningen visar att pandemin har lett till mer effektiva rutiner, med färre fysiska men högkvalitativa besök, främst tack vare en ökning av digitala vårdformer. Dessa digitala alternativ har möjliggjort bättre vård för patienter med lindrigare behov, vilket i sin tur har frigjort resurser för mer resurskrävande patienter. Kvaliteten på vården anses vara minst lika god som före pandemin.

Svar på revisorskollegiets granskningar

Regionstyrelsen beslutade att översända svar på flera granskningar som revisorskollegiet har gjort. Det handlar bland annat om granskningar av den nya politiska organisationen, omställningen av hälso- och sjukvården och program Millennium.

Länkar och mer information 

Sammanträdets handlingar
Beslut i korthet