Regionstyrelsen 23 april

Publicerad:

På sammanträdet 23 april beslutade regionstyrelsen bland annat om hur rekommendationerna från den externa granskningen av sjukhusens ekonomi ska tas om hand. Regionstyrelsen beslutade också att godkänna patientsäkerhetsberättelsen för 2023, att ansöka om fem tillstånd att få bedriva högspecialiserad vård samt att föreslå att en ny eldriven färja för trafik i Bohuslän läggs till infrastrukturplanen.

Fortsatt arbete utifrån extern granskning av sjukhusens ekonomi

Den 19 december godkände regionstyrelsen en extern granskning av sjukhusens ekonomi och gav regiondirektören i uppdrag att återkomma med förslag för att hantera granskningens resultat.

Rekommendationerna i granskningsrapporten går i linje med VGR:s pågående arbete och tar upp flera områden som VGR arbetar aktivt med att förbättra. Det pågår därmed insatser inom flera områden som den externa granskningen uppmärksammat och dess rekommendationer behöver ses som komplement till redan pågående arbete. VGR har lagt den långsiktiga inriktningen för arbetet i strategin för omställningen av hälso- och sjukvården som ska bidra till ett långsiktigt förbättrat resursutnyttjande. Parallellt med det långsiktiga arbetet behöver åtgärder vidtas för att snabbt få sjukhusens verksamhet och ekonomi i balans.

Regionstyrelsen bedömer dock att några delar i granskningsrapporten särskilt behöver tas om hand. Det gäller framför allt rekommendationen om att prioritera arbetet med att skapa en koncerngemensam datastruktur för att möjliggöra effektiva koncerngemensamma processer. Regionstyrelsen bedömer också att det är viktigt att gå vidare med en djupare analys av resursfördelningen inom hälso- och sjukvården, mellan primärvård, länssjukvård och högspecialiserad vård.


Patientsäkerhetsberättelsen godkänd

Förvaltningarnas arbete har under 2023 fokuserat på att ge säker vård trots utmaningar som hög beläggning, rekryteringssvårigheter och svårigheter att nå tillgänglighetsmålen. Det visar VGR:s patientsäkerhetsberättelse för 2023 som regionstyrelsen beslutade att godkänna. Samverkan mellan förvaltningar har ökat, vilket märktes särskilt under semesterperioden och vid spridning av RS-viruset. Det utökade samarbetet visar också på nya möjligheter och är avgörande för att möta utmaningarna i vårdens utveckling och ekonomi.

De regiongemensamma målen i patientsäkerhetsplanen 2023 nåddes delvis. Planen visar att patientsäkerhetsarbetet är långsiktigt och kräver tålamod. Det är viktigt med fortsatt fokus på de största vårdskadeområdena och att förstärka samarbetet för att möta vårdens utmaningar.

 

VGR ansöker om högspecialiserad vård inom fem områden

Regionstyrelsen beslutade att ansöka om tillstånd för att bedriva nationell högspecialiserad vård (NHV) på Sahlgrenska Universitetssjukhuset inom fem områden: koagulationssjukdomar, perifer facialispares (ansiktsförlamning), dysmeli (medfödd avsaknad av extremiteter), skelettdysplasier och sällsynta njursjukdomar.

 

Ny eldriven färja för trafik i Bohuslän

På initiativ av Västtrafiks styrelse föreslår regionstyrelsen att en ny eldriven färja för trafik på sträckan Åstol – Stora Dyrön – Rönnäng på Tjörn adderas till den nuvarande regionala infrastrukturplanen. En ökad elektrifiering av båttrafiken är en förutsättning för att nå VGR:s miljö- och klimatmål. Ärendet går vidare till regionfullmäktige för slutligt beslut.


Länkar och mer information


Beslut i korthet

Sammanträdets handlingar