Regionstyrelsen 23 januari 2024

Publicerad:

Det finns nu majoritet i regionstyrelsen för ett förslag om nya patientavgifter i Västra Götalandsregionen. Detta efter att regionstyrelsen behandlat det återremitterade förslaget från regionfullmäktige. Regionstyrelsen beslutade också att begära dispens från nya regler för dygnsvila för ambulanshelikopterns verksamhet och att godkänna en ny regional energiöverenskommelse.

Majoritet bakom förslag om nya patientavgifter i Västra Götalandsregionen

Nu finns en majoritet i regionstyrelsen för ett förslag om nya patientavgifter i Västra Götalandsregionen. Förslaget ska stödja omställningen till nära vård och blir ett instrument för att styra patienter till rätt vårdnivå. Det beräknas också ge VGR ökade intäkter på cirka 100 miljoner kronor. I dag har VGR lägst avgifter i landet jämfört med andra regioner.

Förslaget innebär bland annat att avgiften höjs för besök på akutmottagning och i primärvården och att avgiften för digitala besök och för skriftlig distanskontakt ska motsvara 80 procent av patientavgiften för ett fysiskt besök. Förslaget innebär också att avgifterna på vårdcentral justeras för att bli mer lika oberoende av vilken personalkategori man träffar. 

Ärendet återremitterades av regionfullmäktige den 28 november 2023 med motiveringen att förslaget innehöll oklarheter samt att de förväntade effekterna av de justerade patientavgifterna behövde belysas och analyseras ytterligare. Förslaget om nya patientavgifter behandlas i regionfullmäktige 27 februari.

Sverigedemokraterna, Centerpartiet och Liberalerna reserverade sig mot regionstyrelsens beslut till förmån för egna ändringsyrkanden. 

Kristdemokraterna reserverade sig mot regionstyrelsens beslut till förmån för eget yrkande om avslag.

VGR begär dispens från regler för dygnsvila för ambulanshelikoptern

Regionstyrelsen har beslutat att VGR ska begära dispens från nya regler om dygnsvila för ambulanshelikoptern. Reglerna från 1 oktober 2023 innebär att medarbetare ska ha minst 11 timmars sammanhängande dygnsvila under varje 24-timmarsperiod, och att arbetspass ska följas av dygnsvila. Dispensen innebär att den sammanlagda arbetstiden kan överstiga 20 timmar, dock som högst 24 timmar.

Regionstyrelsens bedömning är att reglerna om dygnsvila ger stor påverkan på ambulanshelikopterns förutsättningar att bedriva en säker och effektiv vård. Ambulanshelikoptern bemannas i dag av specialistläkare och specialistsjuksköterskor som arbetar i skift och som ska kunna vara i luften inom fem minuter. Den högspecialiserade kompetens som krävs behöver vara tillgänglig dygnet runt årets alla dagar. 

Ny energiöverenskommelse i Västra Götaland

Sveriges framtida konkurrenskraft är beroende av västsvensk industri och industrin av fossilfri el. Därför ingår nu kommunalförbunden och Västra Götalandsregionen en överenskommelse om att agera gemensamt för att snabba på utbyggnaden av el i de 49 kommunerna. Det handlar om att underlätta för en snabb och kraftfull förstärkning av elnätskapacitet samt utbyggnad av fossilfri elproduktion. Målet är en fördubbling redan till 2030, det motsvarar 15-20 TWh.

Ny energiöverenskommelse i Västra Götaland: "Ett viktigt steg"


Alla beslut i korthet

Sammanträdets handlingar