Delårsrapporten: Utmaning att korta vårdköer och hantera ekonomisk obalans

Uppdaterad:
Publicerad:

Förra året inledde Västra Götalandsregionen (VGR) ett omfattande arbete för att få sjukhusens ekonomi i balans. Delårsrapporten för årets första fyra månader visar på vissa framsteg – men också på hur viktigt det är att inte tappa fokus.

När VGR nu släpper delårsrapporten med resultatet till och med april, visar den att åtgärderna börjar ge viss effekt. Prognosen är att VGR skulle kunna hålla budget för helåret, vilket i så fall innebär ett resultat på -2,4 miljarder kronor. 

– Men då krävs det att beslut och åtgärder verkligen genomförs, att sjukhusens åtgärder får förväntat genomslag och att alla förvaltningar bidrar till VGR:s gemensamma ekonomiska hushållning, säger regiondirektör Håkan Sandahl. 

Resultatet i siffror 

Resultatet för VGR som helhet landar på -488 miljoner kronor, vilket är 708 miljoner kronor bättre än budget.  

 – Förklaringen är bland annat att finansiella placeringar ökat i värde och att statsbidragen varit högre än budgeterat. Om man bortser från värdeuppgången är resultatet för perioden -1 423 miljoner kronor, säger ekonomidirektör Ann-Charlotte Järnström. 

Sjukhusen går fortfarande rejält back jämfört med budget. Deras gemensamma resultat landar på -763 miljoner kronor.  

Till och med april har sjukhusens sammanlagda åtgärder, för att få verksamhet och ekonomi i balans, haft en ekonomisk effekt på 318 miljoner kronor. Det motsvarar cirka 18 procent av den effekt på 1 746 miljoner som sjukhusen prognostiserar för helåret. 

– Alla de åtgärder som vi arbetar med spelar roll för resultatet framåt. Effekten av dem kommer inte alltid med en gång. Därför får vi inte tappa fokus. Vi måste hålla i och genomföra det vi föresatt oss. Det är också något som regionstyrelsen är mycket tydlig med, säger Håkan Sandahl. 

Så ser det ut i vården 

Delårsrapporten visar att det blivit svårare att få vård jämfört med samma period förra året. Detta om man utgår från vårdgarantin som utlovar att man inte ska behöva vänta mer än 90 dagar på ett första besök, eller på operation: 

  • 2023 hade 27 000 patienter väntat mer än 90 dagar på sitt första besök. Nu är siffran uppe i cirka 30 000. 
  • 2023 hade 11 000 patienter väntat mer än 90 dagar på operation. Nu är siffran uppe i 13 000. 

 Beläggningen inom den somatiska (fysiska) vården är fortfarande hög, medan den ligger på en lägre nivå inom psykiatrin.  

– Det är en svår utmaning att förbättra tillgängligheten till vården och samtidigt hantera den ekonomiska obalansen. För att öka förutsättningarna behöver vi samverka sjukhusen emellan och det är viktigt att vårdcentralerna riktar sina remisser dit tillgängligheten är bäst, säger Håkan Sandahl.  

Övriga verksamheter 

Kollektivtrafiken fortsätter öka i Västra Götaland även om det är en bit kvar till hur det såg ut innan pandemin. Ökningen från 316 miljoner resor till 325 miljoner resor följer planen. 

Antalet besökare till VGR:s kulturbolag har också legat på en hög nivå. Göteborgsoperan har till exempel haft över 100 000 besökare under perioden och Regionteatern har spelat för drygt 7 900 barn och unga.  

Fakta: Delårsapporten 

  • Delårsrapport april avser VGR som koncern och bygger på den rapportering som lämnats av nämnder och styrelser. 
  • Delårsrapporten bygger i huvudsak på regionfullmäktiges fokusområden samt en ekonomisk redovisning för perioden.  

 Delårs- och månadsuppföljning