Regionstyrelsen 4 juni 2024

Uppdaterad:
Publicerad:

Regionstyrelsen föreslår på sitt sammanträde den 4 juni att regionfullmäktige fastställer RödGrön Lednings (S, V och MP) förslag till budget 2025 för Västra Götalandsregionen. Regionstyrelsen föreslår också att regionfullmäktige godkänner delårsrapporten för april.

Budget 2025 för Västra Götalandsregionen

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige fastställer RödGrön Lednings förslag till budget 2025 för Västra Götalandsregionen (VGR).

Rödgrön Ledning konstaterar i sitt budgetförslag att Västra Götalandsregionen fortfarande står inför en svår period, men minskade kostnader för pensioner och en avtagande inflation frigör medel från moderförvaltningen till förmån för främst hälso- och sjukvården.

Stora delar av budgetförslaget handlar om att förstärka hälso- och sjukvården i grunden med 3 miljarder kronor mer än 2024. Där ingår bland annat följande satsningar:

  • Förlossningsvården får 25 miljoner kronor i fortsatt förstärkning, samt ytterligare 20 miljoner kronor för sammanhållen vårdkedja för födande i särskilt behov av stöd.
  • Smärtvården förstärks med 45 miljoner kronor.
  • Beroendevården får 30 miljoner kronor för 2025, sedan ytterligare 15 miljoner kronor för 2026 respektive 2027. 

Budgeten föreslår även att regionbidrag inom regional utveckling, kollektivtrafik och kultur ökar med sammanlagt 221 miljoner kronor.

Budgeten innehåller fortsatt krav på tydligare styrning och minskad administration och fortsatt fokus på långsiktighet och flerårsplanering.

Budgeten innehåller inga förslag på förändrad skattesats.

För 2025 beräknas ett överskott på 1 miljard kronor, totalt cirka 8 miljarder kronor för planperioden 2025-2027.

Regionfullmäktige beslutar om Västra Götalandsregionens budget 2025 den 17-18 juni.

Moderaterna, Sverigedemokraterna, Kristdemokraterna, Centerpartiet och Liberalerna reserverade sig mot beslutet till förmån för egna budgetförslag.  

Partiernas budgetförslag inför 2025

Delårsrapporten: Utmaning att korta vårdköer och hantera ekonomisk obalans

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige godkänner delårsrapporten för april. Förra året inledde Västra Götalandsregionen (VGR) ett omfattande arbete för att få sjukhusens ekonomi i balans. Delårsrapporten för årets första fyra månader visar på vissa framsteg men också på hur viktigt det är att inte tappa fokus.

När VGR nu släpper delårsrapporten med resultatet till och med april, visar den att åtgärderna börjar ge viss effekt. Prognosen är att VGR skulle kunna hålla budget för helåret, vilket i så fall innebär ett resultat på -2,4 miljarder kronor. Resultatet för VGR som helhet landar på -488 miljoner kronor, vilket är 708 miljoner kronor bättre än budget.

Tillgängligheten har försämrats jämfört med föregående år. Andelen som väntat under 90 dagar till första besök enligt vårdgarantin har sjunkit från 69 till 66 procent och till operation från 64 till 61 procent. Inom kollektivtrafiken fortsätter den positiva resandeutvecklingen.

Läs artikel på vgregion.se

Länkar och mer information

Sammanträdets handlingar

Beslut i korthet