Regionstyrelsen 5 mars 2024

Uppdaterad:
Publicerad:

På sammanträdet den 5 mars 2024 beslutade regionstyrelsen bland annat att föreslå att regionfullmäktige godkänner avtalet mellan VGR och de 49 kommunerna om naturbruksutbildningarna i länet. Regionstyrelsen godkände också en plan för samverkan med civilsamhället för att stärka demokratin.

Nytt samverkansavtal om naturbruksutbildning

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige godkänner ett nytt avtal mellan Västra Götalandsregionen (VGR) och de 49 kommunerna om naturbruksutbildningarna i länet. Genom avtalet ger kommunerna VGR i uppdrag att dels vara huvudman för naturbruksutbildning inom gymnasieskolan och anpassad gymnasieskola, dels erbjuda vuxenutbildning på gymnasial nivå inom naturbruksområdet.

Naturbruksprogrammet är ett nationellt gymnasieprogram med inriktningarna lantbruk, djurvård, trädgård, skogsbruk, hästhållning och naturturism. Utbildningarna erbjuds vid Naturbruksskolan Sötåsen, Naturbruksskolan Svenljunga, Naturbruksskolan Uddetorp och Hästutbildningarna på Axevalla hästcentrum utanför Skara.  För anpassad gymnasieskola anordnar VGR ett fyraårigt program för skog, mark och djur. Vuxenutbildningarna erbjuds vid alla skolenheter samt vid Angereds gård.

Sedan 1999 bedriver VGR naturbruksutbildning på kommunernas uppdrag. Avtalet har regelbundet setts över, uppdaterats och skrivits på för en ny period. Det avtal som skulle gälla från 1 januari 2023 och fyra år framåt godkändes inte av en kommun. Sedan dess har en politisk dialog pågått mellan VGR och kommunerna om utformningen av ett nytt avtal.

Nu har VGR och länets kommuner enats om ett avtal, regionstyrelsen föreslår därför att regionfullmäktige godkänner detta.
 

Plan för samverkan med civilsamhället stärker demokratin

Regionstyrelsen har godkänt en plan för samverkan mellan Västra Götalandsregionen (VGR) och det civila samhällets organisationer i Västra Götaland. Tillsammans ska parterna verka för invånarnas bästa i Västra Götaland. Planen gäller 2024–2026 och pekar ut tre strategiska områden:

  • Höja kunskapen om parternas förutsättningar och villkor
  • Stimulera jämbördiga strukturer för dialog i tidigt skede
  • Främja en vidareutveckling av långsiktiga stöd- och finansieringsformer

Sedan 2014 samverkar VGR med det som brukar kallas det civila samhällets organisationer. Till det civila samhället räknas den del av samhället som är skild från staten, marknaden och det enskilda hushållet. Att medborgare fritt kan gå samman, organisera sig och agera tillsammans för gemensamma intressen, är centralt för en fungerande demokrati.

VGR och 120 organisationer samverkar i dag enligt överenskommelsen inom områdena regional utveckling, kollektivtrafik, kultur och hälso- och sjukvård. Avsikten med samverkan är att upprätthålla och utveckla välfärden och stärka demokratin.

Kostnaden för överenskommelsen beräknas till 1,4 miljoner kronor per år och ryms inom regionstyrelsens budget.

Mer information

Alla beslut i korthet