Regionstyrelsen 6 februari 2024

Publicerad:

Regionstyrelsen beslutade på sitt sammanträde den 6 februari 2024 bland annat att ge klartecken för nybyggnation av en tågdepå, att godkänna ett genomförandeavtal för kollektivtrafik på Norra Älvstranden och att föreslå till Socialdepartementet att ändra lagen om handel med läkemedel. Regionstyrelsen fick också ta del av en slutrapport om förbättrad tillgänglighet till BUP genom En väg in.

Klartecken för nybyggnation av tågdepå Sandbäck

Regionstyrelsen beslutade att styrelsen för fastighet, stöd och service får bygga tågdepå Sandbäck till en investeringskostnad av 727,5 miljoner kronor. Detta under förutsättning att järnvägsplanen blir godkänd. Investeringen omfattar mark och konstnärlig utformning. 

I samband med utbyggnaden av Västlänken bygger Trafikverket två nya platser där tåg kan stå stilla: Lärje och Pilekrogen. Västtrafiks tåg kommer att parkeras på Trafikverkets spår i Pilekrogen och det behövs platser där toaletter kan tömmas, rengöras och fyllas på med vatten. Projektet inkluderar en tvätthall, städhall och en byggnad för personalen.

Regionstyrelsen uppmanar styrelsen för fastighet, stöd och service att köpa mark från Mölndals stad till en kostnad av högst 20 miljoner kronor. Regionstyrelsen beslutade också att finansiera Västtrafik AB:s behov av byggnadsrelaterad utrustning till projektet med 40 miljoner kronor.

Mer effektiv kollektivtrafik på Norra Älvstranden

Regionstyrelsen beslutade att godkänna ett så kallat objektsgenomförandeavtal för Norra Älvstranden. Västra Götalandsregionen (VGR) har tillsammans med Göteborgs Stad och staten genom Sverigeförhandlingen ingått avtal som handlar om åtgärder i Göteborg vad gäller kollektivtrafiken.

En av dessa åtgärder gäller Citybuss Norra Älvstranden, västra och nordvästra delen.

Syftet med projektet är att effektivisera kollektivtrafiken längs den aktuella sträckan samt möjliggöra en eventuell framtida spårvägsutbyggnad. Projektet syftar även till att öka tillgängligheten samt skapa en säkrare trafiksituation för cyklister. Objektet har totalt en investeringskostnad på 700 miljoner kronor i 2016 års prisnivå.

VGR vill att Socialdepartementet ändrar lag om handel med läkemedel

I december beslutade regionstyrelsen att sjukhusens läkemedelsleveranser ska hanteras internt av VGR nästa år. På dagens sammanträde beslutade regionstyrelsen att VGR, genom en hemställan, ska föreslå Socialdepartementet att lagen om handel med läkemedel ändras när det gäller sjukvårdens läkemedelsförsörjning. Syftet är att ge sjukvårdshuvudmännen möjlighet att hantera läkemedelsförsörjningen till alla sina vårdavdelningar inom sitt ansvarsområde. Detta ska möjliggöra en effektiv och säker försörjning av läkemedel, säkra beredskapsförsörjning av läkemedel och anpassa regelverket till den nära vården. I hemställan beskrivs de behov som kräver en ändring av regelverket och de specifika ändringar som VGR anser nödvändiga för att möta dessa behov.

Förbättrad tillgänglighet till BUP genom En väg in

Genom enklare kontaktvägar, samlade remissbedömningar och en regional utredningsenhet har projektet En väg in kunnat förbättra tillgängligheten till BUP i Västra Götaland. Det konstateras i en slutrapport av projektet som numera blivit en ordinarie del av vården i VGR. Regionstyrelsen beslutade på sammanträdet att godkänna rapporten. Du kan läsa mer i VGRfokus artikel Förbättrad tillgänglighet till BUP genom En väg in.

Övriga ärenden

Regionstyrelsen behandlade även bland annat ärenden om krigsplacering av medarbetare i Västra Götalandsregionen och helägda bolag baserad på allmän tjänsteplikt och om kapitaltäckningsgaranti till GöteborgOperan. Båda dessa ärenden går vidare till regionfullmäktige för beslut. Regionstyrelsen beslutade också om vilka investeringsidéer som går vidare till förstudie, att godkänna en regional riktlinje för krisberedskap och katastrofmedicin och fick även information om den fördjupade analys som har gjorts om ny samverkansmodell för sjukvården i Lidköping.

Mer information

Beslut i korthet

Sammanträdets handlingar