Stöd för samverkan mellan bibliotek och barnhälsovård

Barnhälsovård och bibliotek har ett gemensamt och tydligt uppdrag att på olika sätt stimulera barns språkutveckling. Den 1 januari 2020 blev FN:s konvention om barnets rättigheter (Barnkonventionen) svensk lag. I Barnkonventionen beskrivs barns rätt att uttrycka sin mening och höras i frågor som rör barnet liksom vikten av att barn som tillhör språkliga minoritetsgrupper får tillgång till och möjlighet att använda sitt eget språk.

Tillsammans kan vi bidra med olika kompetenser i detta arbete. I Bibliotekslagen poängteras folkbibliotekens uppdrag att särskilt ägna uppmärksamhet åt barn för att främja deras språkutveckling och stimulera till läsning. Barnhälsovården ska främja en god kommunikativ miljö och språklig stimulans genom information och vägledning utifrån varje enskild familjs och barns behov. BVC kan även uppmuntra att barnfamiljer besöker bibliotek och samverkar kring föräldragruppsverksamhet av olika slag.

Gåvoboken är ett exempel på språkstimulerande samverkan mellan barnhälsovård och bibliotek. Sedan år 2000 får alla nyfödda barn i Västra Götalandsregionen en bok. Beslutet om gåvoboken fattades av regionens kulturnämnd och är ett sätt att inspirera föräldrar att läsa, berätta och sjunga för sina barn, och därigenom stimulera sina barns språkutveckling.

Ladda ner

För dig som jobbar på bibliotek
För dig som jobbar på BVC