Markörbaserad journalgranskning

Några uppfällda datorer på skrivbord

Med markörbaserad journalgranskning kan du identifiera avvikelser som medfört vårdskador.

Markörbaserad Journalgranskning (MJG) innebär att journaler granskas från ett slumpvis urval av avslutade vårdtillfällen på sjukhus. Vid granskningen identifieras journaluppgifter med hjälp av markörer som kan indikera skada.

Ett team bedömer uppgifterna för att kunna fastställa om en skada skett och i så fall vilken typ, konsekvens, allvarlighetsgrad samt om den anses vara undvikbar. Om skadan hade kunnat undvikas betecknas den som en vårdskada. Identifierade vårdskador ska registreras i MedControlPRO.

Resultatet från journalgranskningen används som grund för förbättringsarbete.

SKR ordnar kurser i MJG som du kan läsa om här.

 

Grafik som visar en bok

Handböcker MJG

Handböckerna från SKR beskriver hur markörbaserad journalgranskning kan användas för att öka patientsäkerheten.

Hand som skriver på laptop

Rapporter om MJG

På denna sida kan du läsa mer om MJG och om vårdskadeutvecklingen i Västra Götalandsregionen.