Om PALS

 

Grunden för modellen är framgångsrika strategier som genom forskning, visat sig ha betydelse för både elever och personal. Skolans personal får verktyg till att hantera skolvardagen och stödja eleverna på ett så bra sätt som möjligt. Det innebär ett systematiskt arbete med skolpersonalens förhållningssätt i syfte att minska beteendeproblem på skolan och bättre kunna stödja och vägleda elever till goda skolprestationer. Skolpersonalen lägger stor vikt vid relationsskapande, uppmuntran av positivt beteende och bra rutiner i klassrum och gemensamma utrymmen. Detta bidrar till att skolpersonal blir mer proaktiv och förebygger att konflikter och problem uppstår. Därmed minskar också akuta insatser och åtgärder under skoldagen.

I PALS-modellen arbetar all personal på skolan systematiskt med:

  • Fastställa regler och förväntat beteende på skolans olika områden
  • Förhållningssätt, bemötande och samsyn i personalgruppen 
  • Goda relationer mellan elever och mellan elever och personal
  • Gemensam syn på reaktioner vid negativt beteende
  • Problemlösning och konflikthantering
  • Samarbete med föräldrar