Uppgradering av Befreg

Bakgrund och syfte

Bakgrund

Dagens Befreg hämtar folkbokföringsuppgifter från Västfolket, som i sin tur hämtar sina uppgifter från Skatteverket. VGRs nya personuppgiftstjänst, som bygger vidare på Befreg, kommer istället att hämta personuppgifter från Ineras nationella personuppgiftstjänst. Inera hämtar i sin tur sina uppgifter från Skatteverket.

LRPP (LookUpResidentForPatientProfile) hämtar idag personuppgifter från ELVIS/CPM och Västfolket vid sökning på person- och samordningsnummer medan uppgifter för reservnummer hämtas från Befreg. För att få en gemensam källa för hämtning av personuppgifter styr vi om LRPP att enbart slå mot Befreg.

Syfte

I höst kommer projekt Ny Personuppgiftstjänst VGR att driftsätta första delen av en rad förändringar i arbetet med att införa en ny personuppgiftstjänst i VGR.
Första delen innefattar:
• Byte till Inera som hämtningskälla för Befreg vid sökning på person- och samordningsnummer (uppslag via webservice, COM+ och från Befreg användargränssnitt).
• Byte till Inera som hämtningskälla för avisering av folkbokföringsuppgifter till Befreg.
• Byte av hämtningskälla för LRPP bakåtuppslag från ELVIS CPM/Västfolket till Befreg vid sökning på personnummer och samordningsnummer.

Hur påverkas konsumerande system?

De förändringar som görs nu är i första hand av teknisk karaktär och ska inte påverka de systemintegrationer som idag finns uppsatta mot Befreg.

Dock görs det mindre korrigeringar av logiken bakom vissa data fält som kan påverka ert system om ni har byggt egen logik kring dessa fält.

Gränssnitt och tjänster är oförändrade men anpassningar har gjorts i bakomliggande logik. Detta innebär att konsumerande system kan behöva verifiera & testa bibehållen funktionalitet. För att stötta dessa tester har projektet arbetat fram testfall som kan hjälpa till att verifiera ert system.


Detaljerad information rörande förändringar


Tidplan för testning

Testperiod 2
Testperiod 2 genomförs vecka 2 - 4, 12-26 januari.

Vecka 2: tester onsdag – fredag. Utsedda testare för utvalda system utför testfallet och registrerar utfall i testprotokoll som skickas till projektets testledare efter utförda tester
Vecka 3: vid behov eventuella rättningar och uppföljning görs av projektet
Vecka 4: vid behov, omtester måndag – torsdag

  • Konsumenter av LRPP
  • Prioriterade system oavsett integrationssätt
    • Elvis, Asynja Visph, PAS IVA, Orbit, RAPS, Melior (NU, KS, SÄS, SKAS), VÄJ

Verksamhetstester av våra konsumerande system planerade till vecka 48 – 50 är på grund av oförutsedda händelser uppskjutna.

------------------------------------------------------------------------------
Testperiod 1 
-Testomgång 1: Vecka 21 - 23
System som berörs är:
Elvis, AsynjaVisph, PAS IVA, Orbit, RAPS, Melior (NU, KS, SÄS, SKAS), VÄJ, Förenklad åtkomst
-Testomgång 2: Vecka 24 - 26
Omtest och resterande system testar


Vad behöver göras - it/teknik

För att utföra anslutningstesterna till den nya PU-tjänsten behöver en konfiguration göras i ert anslutande system. Vi utgår ifrån att det är ert test-system som skall konfigureras om. Projektet kommer inte att tillhandahålla test-VDIer. Frågor rörande Var och Hur denna konfigurering görs i ert system hänvisar vi till er respektive systemansvarig.
Utför även en konnektivitettest på testpersonID 199711232398 som ska svara med personuppgifter för detta personID. 

System med Webserviceanrop mot Befreg:

Konfiguration i er testmiljö/test-VDI måste göras för åtkomst till Befreg ny test.

Ändra URL för webserviceanrop till:
Befreg WS - https://befregnytest.vgregion.se/BefWS/BefregWS.asmx
Befreg Elvis SU WS - https://befregnytest.vgregion.se/BefSUWS/BefregSUWS.asmx

Tjänstekonto för åtkomst.
Samma konto och lösenord som systemet använder mot Befreg test idag kan användas även mot Befreg ny test.

Kontakta it-projektledaren om ni har problem med konto eller lösenord. Se kontaktuppgifter

System med Webservice (proxy via RTjP):

System med Webservice (proxy via RTjP) skall inte göra någon åtgärd. Projektet har redan ombesörjt ompekning i RTjP så att anropen sker mot Befregs nya testmiljö.
Ompekning i testmiljön utfördes på eftermiddagen den 26/5.

System via COM+ mot Befreg:

Konfiguration i er testmiljö/test-VDI måste göras för åtkomst till Befreg ny test.

Ändra konfiguration för COM+

  • Följ denna beskrivning. Beskrivning
  • BS! Administratörsbehörigheter kommer behövas.

Tjänstekonto för åtkomst.
Samma konto som ni använder i COM+ anropet mot Befreg test idag kan användas även mot Befreg ny test.

Kontakta it-projektledaren om ni har problem med konto eller lösenord. Se kontaktuppgifter

System med LRPP-integration (LookupResidentForPatientProfile):

I regionala tjänsteplattformen (RTjP) kommer avser vi att använda samma URL för LRPP och peka om ”under huven” till vår nya testmiljö ”befregnytest”. Dvs de system som har integration via RTjP behöver inte göra någon anpassning utan ompekningen ombesörjer vi.
Ompekning i testmiljön utfördes på eftermiddagen den 26/5.

Kontakta it-projektledaren om ni har problem med konto eller lösenord. Se kontaktuppgifter

Befreg klient:

För dem som vill kunna testa nya miljön från Befregklienten är detta möjligt om man har administratörsrättigheter eller be er systemansvarig med adminrättigheter att konfigurera om t ex en lämplig test-VDI. Projektet kommer inte att tillhandahålla test-VDIer.

  • Följ denna beskrivning. Beskrivning
  • BS! Administratörsbehörigheter kommer behövas.

Kontakta it-projektledaren om ni har problem med konto eller lösenord. Se kontaktuppgifter


Vad behöver göras - Tester och Återkoppling

Testerna är till för att ni ska kunna säkerställa att ert system reagerar korrekt vid sökning på personID, och verifiera detta enligt testprotokoll.

Testprotokoll

Utsedd testansvarig för ert system utser testare, som har tillgång till systemet i testmiljön och kan utföra testerna. 

Tidsåtgång för test ca 1 timma.

Testerna kan utföras först efter att er testansvarig gett klartecken.

Efter utförda tester skickas testprotokoll till testledare Ulrika Karlsson.

För frågor, kontakta testledaren. Se kontaktuppgifter