Informera och engagera patienten

Patientens förmåga att själv medverka i sin behandling ska tillvaratas. Personcentrerad vård och rehabilitering sker i samråd med patienten och utifrån individuella perspektiv. Förhållningssätt bör vara att stötta genom att fokusera på patientens egna styrkor och förmågor. Att motivera och stödja patienten i att hitta lösningar och öka tilltron till sin egen förmåga.

Patientens ansvar och delaktighet

Patienten ansvarar för att:

Delta i planeringen och aktivt medverka i sin rehabilitering – medicinskt och arbetslivsinriktat

  • Som försäkrad – exempelvis ansöka om sjukpenning och lämna korrekta uppgifter om sin inkomst. 
  • Som arbetstagare – exempelvis lämna sitt läkarintyg till arbetsgivaren om sjukdom/skada samt hålla kontakt med arbetsplatsen.
  • Som patient – exempelvis i god tid kontakta sin läkare vid behov av ny bedömning av hälsotillståndet samt vara uppmärksam på vad som skrivs i journaler och läkarintyg. Lämna rätt uppgifter om arbetets krav.

Regional riktlinje: Patientkontrakt inom hälso- och sjukvården


1177 – om sjukskrivning och e-tjänster

  • >> 1177.se – Vårdgivarguidens e-tjänster Patienten loggar in och kan se personlig vårdinformation och kontakta vården på ett säkert sätt. Hen får möjlighet att vara delaktig i sin vård samt läsa intyg och utlåtanden.