Infrastruktur- och kollektivtrafiknämnden

Infrastruktur- och kollektivtrafiknämnden är VGR:s ledande politiska organ inom områdena infrastruktur och kollektivtrafik.

Nämndens huvudsakliga uppdrag är att bedriva regionövergripande strategiskt arbete med transportinfrastruktur, kollektivtrafik och bredbandsutbyggnad i syfte att uppnå en mer samordnad planering inom nämndens områden.

Nämnden ska fullgöra de uppgifter som följer av VGR:s ansvar som kollektivtrafikmyndighet för den regionala kollektivtrafiken i enlighet med lagen om kollektivtrafik (2010:1065), när uppgiften inte enligt lag eller fullmäktiges beslut ska fullgöras av någon annan.

Nämnden ska även fullgöra de uppgifter som följer av Västra Götalandsregionens ansvar som upprättare av länsplaner i enlighet med lag om regionalt utvecklingsansvar (2010:630) samt förordning (2017:583) om regionalt tillväxtarbete.

Jacob Österlund

Nämndsamordnare