Så togs strategin fram tillsammans

Arbetet med att utforma den regionala utvecklingsstrategin för 2021-2030, startade redan vid årsskiftet 2018/2019 med bred delaktighet genom samtal och samverkan med olika aktörer runt om i hela Västra Götaland. Strategin tar sin utgångspunkt i kunskapsunderlag om tillståndet i och utvecklingen av Västra Götaland samt lärdomar från tidigare strategier. En viktig del i processen är att strategiförslaget varit ute på bred remiss.

Beslut 2021 och fortsatt arbete

Under oktober och december 2020 bereddes förslaget utifrån inkomna remissvar i beredningen för hållbar utveckling (BHU). BHU är en gemensam beredning mellan Västra Götalandsregionen och kommunalförbunden i Västra Götaland. Strategin gick sedan vidare till regionstyrelsen och regionfullmäktige för beslut i början av 2021 och antogs slutligt den 18 februari 2021.

Det fortsatta arbetet med genomförandet av den nya strategin kan följas på vår webbsida www.vgregion.se/regional-utveckling

Remissperiod april - september 2020 

Ett förslag på regional utvecklingsstrategi för Västra Götaland 2021-2030 var på remiss under perioden 6 april till 30 september. Totalt inkom 127 remissvar med inspel och perspektiv på innehållet i strategin. Svaren kommer från kommuner, kommunalförbund, civilsamhällets organisationer, näringslivsföreträdande organisationer, akademi/forskning, myndigheter och grannregioner. Svaren är viktiga både för strategins innehåll och som ett stöd för genomförandet av strategin.

Så tog vi fram strategin – utgångspunkter, process och vägval (pdf)

Hållbarhetsbedömning av strategiförslaget

Västra Götalandsregionen gjorde en hållbarhetsbedömning av det strategiförslag som var ute på remiss under april-september 2020 i syfte att tydliggöra hur kommande regionala utvecklingsstrategi mer specifikt bidrar till genomförandet av Agenda 2030. Hållbarhetsbedömningen var ett underlag tillsammans med inkomna remissvar inför beslutet om den slutliga strategin. Den fungerar också som vägledning för hur strategin bör genomföras, följas upp och utvärderas.

Hållbarhetsbedömning

Samtal under 2019

Under 2019 genomfördes ett stort antal samtal mellan kommuner, kommunalförbund, näringslivets aktörer, akademin, myndigheter, det civila samhället och VGR för att samla in synpunkter, kunskap och erfarenheter. Inspelen från dialogerna har varit ett viktigt underlag för remissutgåvan, tillsammans med kunskapsunderlag om tillståndet i och utvecklingen av Västra Götaland samt lärdomar från nuvarande strategi.

Samtalen har till stor del förts i befintliga samverkansforum och pågående processer som Klimat2030, strukturbildsarbetet (fysisk planering), Kraftsamling fullföljda studier, nya kulturstrategin, kompetensråd, samråd med civilsamhället med flera. Vi har valt att använda oss av befintliga nätverk och forum för att inte bygga upp nya eller parallella strukturer.

Vid sidan av dialogerna och underlaget från dessa tillfällen har strategiförslaget också arbetas fram med utgångspunkt från olika analys- och kunskapsunderlag, befintliga strategier och mål samt det arbete Think Tanken, som är en extern referensgrupp, bidragit med. 

Vi har en ambition att öka delaktighet och arbeta tillsammans med kommunerna i större grad än vi gjort tidigare i framtagandet av den regionala utvecklingsstrategin. I de fyra delregionerna samlade kommunalförbunden kommuncheferna i Västra Götaland för samtal om mål och långsiktiga prioriteringar för Västra Götalands och 2019 års kommunchefsdag hade regional utvecklingsstrategi på agendan. Den kommande strategin är även en prioriterad samverkansfråga mellan länsstyrelsen och VGR. Den har också diskuterats på till exempel VD-nätverket för våra science parks respektive rektorsnätverket. För de som arbetar med näringslivs- och innovationsfrågor har tre seminarier arrangerats för att inspirera och utmana perspektiven framåt.

Samtalen under våren 2019 handlade främst om inom vilka områden vi är framgångsrika i dag, vilka utmaningar vi har framför oss och vad vi gemensamt behöver kraftsamla kring för att Västra Götaland ska vara en attraktiv, ansvarsfull och internationellt konkurrenskraftig kunskapsregion 2030. Sammanlagt genomfördes under våren cirka 40 samtal och seminarier med över 700 personer från näringslivsföreträdande organisationer, kommuner, civila samhället, myndigheter, akademi och andra utvecklingsaktörer.  

Hösten 2019 låg fokus på att bearbeta resultaten av vårens alla samtal och på att initiera politiska samtal mellan region och kommuner i de fyra delregionerna. Ett samtalsunderlag togs fram som baserades på dels inspelen från vårens samtal och dels olika analys- och kunskapsunderlag. Vi arrangerade två fördjupningsdagar med syfte att konkretisera områden med behov av kraftsamling. Totalt deltog 200 personer. 

I december 2019 arrangerades VGR:s årliga konferens Framtid Västra Götaland. Temat var ledarskap och samverkan i en tid av omställning. Föredrag och workshops speglade många av de frågor och behov som lyfts under i dialogerna om hur man kan skapa ett ännu mer kraftfullt gemensamt genomförande. Över 500 personer deltog.