Program för hållbar omställning

Den regionala utvecklingsstrategin för Västra Götaland 2021-2030 anger riktningen för det gemsamma regionala utvecklingsarbetet och innehåller långsiktiga prioriteringar och kraftsamlingar för länets utveckling. För att bidra till genomförandet av strategin har VGR antagit fyra program för hållbar omställning, varav ett även är Västra Götalands strategi för smart specialisering. 

Programmen beskriver VGR:s samlade viljeriktning inom strategins långsiktiga prioriteringar och kraftsamlingar. De samlar och riktar insatser som driver på omställningsarbetet för perioden 2022–2025.

Föredöme för omställning

Vårt gemensamma mål är att tillsammans göra Västra Götaland till ett föredöme för omställningen till ett hållbart och konkurrenskraftigt samhälle. Ett Västra Götaland som ställer om är robust och sammanhållet, jämlikt och öppet samt fossiloberoende och cirkulärt.

VGR har en bred uppsättning av verktyg och resurser i genomförandet. Vi erbjuder bland annat finansiellt stöd till projekt, företag och organisationer. VGR:s medel ska med fördel används för att växla upp olika satsningar med andra regionala, nationella och europeiska medel.

Det kan också handla om att stärka samverkan och ta initiativ till gemensamma satsningar, bidra med kunskapsunderlag och analys samt påverkansarbete för att driva på nationell och europeisk nivå i en riktning som gynnar Västra Götalands utveckling.

Information om vilka olika former av finansiellt stöd som går att söka från VGR. 

Tillsammans ställer vi om

Regional utvecklingsstrategi 2021-2030. Tillsammans gör vi Västra Götaland till ett föredöme för omställning till ett hållbart och konkurrenskraftigt samhälle.

Styrkeområden

Västra Götaland har fem styrkeområden: Hållbar industri, Hälsa och life science, Livsmedel, biobaserade material och förnybar energi, Framtidens mobilitet och Besöksnäring samt kulturella och kreativa näringar.

Mer om program för hållbar omställning

Miljö -och regionutvecklingsnämnden är huvudansvarig för programmens genomförande och uppföljning, men genomförandet sker i nära samverkan med infrastruktur- och kollektivtrafiknämnden och kulturnämnden utifrån respektive nämnds uppdrag och prioriteringar. Hållbarhetsutskottet bidrar utifrån sina uppdrag från regionstyrelsen. 

Detaljbudgeten styr hur respektive nämnd använder sina finansiella resurser.

Programmen kompletterar och bidrar även till genomförandet av det regionala trafikförsörjningsprogrammet och kulturstrategi Västra Götaland. Insatserna som görs genom programmen förstärker och kompletterar arbetet som bedrivs inom samverkansplattformen Klimat 2030.