Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Regionala rapporter covid-19

Totalt antal inneliggande patienter med covid-19

Den 31 mars kl. 11:30 har Västra Götalandsregionen 74 inneliggande patienter med positiv covid-19, varav 37 på intensivvårdsavdelning (IVA):

NU-sjukvården:
8 personer varav 4 på IVA

Sahlgrenska Universitetssjukhuset:
37 personer varav 19 på IVA

Sjukhusen i Väster:
6 personer varav 6 på IVA

Skaraborgs sjukhus:
10 personer varav 4 på IVA

Södra Älvsborgs sjukhus:
13 personer varav 4 på IVA

Totalt antal konstaterade fall av covid-19

För statistik över antalet bekräftade fall i Västra Götaland hänvisar vi till Folkhälsomyndighetens webbsida över antalet bekräftade fall i Sverige

 

Idag, den 31 mars kl. 15:00, finns totalt 399 personer som testats positiva för covid-19 i Västra Götaland, samt 74 inneliggande patienter med covid-19.

NU-sjukvården:
8 personer varav 4 på IVA

Sahlgrenska Universitetssjukhuset:
37 personer varav 19 på IVA

Sjukhusen i Väster:
6 personer varav 6 på IVA

Skaraborgs sjukhus:
10 personer varav 4 på IVA

Södra Älvsborgs sjukhus:
13 personer varav 4 på IVA

Smittskydd

Vi ser nu att det förekommer samhällspridning i samhället runtom i hela Västra Götaland, utan undantag.

Folkhälsomyndigheten har presenterat ett möjligt scenario med peak om 4-5 veckor men det går i nuläget inte att säga när toppen nås. Vi följer löpande inflödet av personer med misstänkta symtom och där ser vi en pågående ökning.

Smittskydd Västra Götaland lägger mycket kraft på samverkan med kommunerna, där fokus ligger på att hindra spridning till människor i riskgrupper. Det handlar till exempel om att nå ut med information till äldreboenden och hemtjänstpersonal.

Sjukvård

Sjukvårdens läge är överlag stabilt med en tydlig ökning av antalet patienter med covid-19.

Många aktiviteter pågår för att öka IVA-kapaciteten: NU-sjukvården förbereder att öppna en kombinerad uppvakningsavdelning och IVA; SkaS har öppnat en karantänavdelning; SÄS har öppnat en särskild beredskapsavdelning. SU har ännu inte behövt lägga patienter i sjukvårdstältet på Östra sjukhuset.

Personalförsörjning till IVA är fortsatt en nyckelfråga. Förvaltningarna har ett dagligt möte för att bevaka läget och vid behov kunna omfördela resurser.

Idag, 31 mars, gick uppdaterade vårdhygienrutiner ut till samtliga berörda förvaltningar. Dessa baseras på Folkhälsomyndigheten nationella rekommendationer för skyddsutrustning, som publicerades tidigare idag, och harmonierar med övriga regioners riktlinjer för vårdhygien.

Elektiv vård ses över och prioriteras tillsammans med sjukvårdsförvaltningarna. Lokala anpassningar görs då alla förvaltningar inte är lika påverkade av den akuta covid-vården. Digitala lösningar och vård på distans tillämpas där det är möjligt.

Stabilt läge hos Närhälsan och Regionhälsans larmcentral.

Materiel

Tillgången på materiel är i nuläget tillräcklig, men det är viktigt med fortsatt noggranna prioritering och att vi fortsätter det intensiva arbetet med att köpa in mer materiel.

De nya vårdhygienrutiner som gick ut till samtliga berörda förvaltningar idag, 31 mars, har varit efterlängtade. Förhoppningen är att de ska bidra till minskad oro hos medarbetare och korrekt användning av skyddsutrustning.

Särskilt avgörande materielfrågor gäller IVA-utrustning. Diskussioner förs med Socialstyrelsen och Folkhälsomyndigheten om behovet av nationella riktlinjer.

Inga tecken på läkemedelsbrist i Västra Götaland.

Verksamhetens kommentar

Ann Söderström, hälso- och sjukvårdsdirektör:
Nu ser vi en ökning i smittspridningen i Västra Götaland och mycket tyder på att vi kommer att behöva hantera sjukdomen en ganska lång tid framöver. Samtidigt har den relativt långsamma smittspridningen vi hittills haft i Västra Götaland gett oss tid att lära oss mer om viruset och förbereda vården. Det är viktigt att vi fortsätter begränsa smittan så mycket som möjligt genom att hålla en god handhygien, stanna hemma vid förkylningssymtom och att skydda våra äldre i riskgrupper från smitta.

 

Smittskydd

Det förekommer samhällspridning i Västra Götaland men det går ännu inte att ge en prognos för när peaken kommer. Idag 30 mars kl. 15:00 finns totalt 372 personer i Västra Götaland som testats positiva för covid-19.

Kommentar Thomas Wahlberg, Smittskydd Västra Götaland:
Smittspridningen i Västra Götaland börjar öka och det är inte bara i Göteborgsområdet. Det är fortsatt mycket viktigt att vi alla begränsar spridningen så mycket som möjligt. Jag uppmanar alla som har förkylningssymtom att stanna hemma och absolut inte umgås med äldre och personer med kroniska sjukdomar.

Sjukvård

I nuläget finns totalt 71 inneliggande patienter med covid-19 i Västra Götaland, varav 36 på IVA, intensivvårdsavdelning.

NU-sjukvården: 8 patienter, varav 4 IVA
Sahlgrenska Universitetssjukhuset: 36 patienter, varav 18 IVA
Sjukhusen i Väster: 6 patienter, varav 6 IVA
Skaraborgs sjukhus: 8 patienter, varav 4 IVA
Södra Älvsborgs sjukhus: 13 patienter, varav 4 IVA

Tillgång på materiel är än så länge tillräcklig och arbete pågår löpande för att få fram mer materiel.

Kommentar Ann Söderström, hälso- och sjukvårdsdirektör:
Vi ser en ökning av antalet patienter med covid-19 och mycket tyder på att vi får hantera sjukdomen en ganska lång tid framöver. Det som är positivt i Västra Götaland är att vi hittills har haft en relativt långsam smittspridning. Det har gett oss tid att förbereda vården. Nu är det av största vikt att vi säkrar bemanning och materiel för en uthållig intensivvård.

Regional utveckling och kultur

Antal varsel fortsätter att öka snabbt, både i Sverige och Västra Götaland. Antalet varslade i Västra Götaland är nästan 6 000 personer bara i mars – ungefär lika många som under hela förra året. Flest är varslen inom hotell- och restaurangbranschen, där både stora hotellkedjor och enskilda hotell, som i Strömstad och Tanum, har varslat personal.

Varje vecka samlar VGR viktiga parter inom näringsliv, kommunalförbund och andra arbetsmarknadsparter för att enas om och lyfta västsvenska behov till nationell nivå via regeringens nationella samordnare. Regeringens senaste ekonomiska stödpaket innehåller flera insatser riktade mot små- och medelstora företag. VGR överens med kommunalförbunden, myndigheter och arbetsmarknadens parter om att det är positivt.

Med stöd av VGR har företagsjourer för akut rådgivning till västvenska företag organiserats via kommunalförbunden. Verksamheten är igång i Göteborgsregionen, Fyrbodal och Skaraborg samt inom kort även i Boråsregionen.

Koncernkontoret/koncernstab RU har tillsammans med Turistrådet Västsverige skapat en webbutbildning till privata företag med max 20 anställda inom besöksnäringen i Västsverige.

Koncernavdelning kultur kartlägger behoven i regionens kulturliv. Regeringen förväntas inom kort ge besked om hur krispaketet om 1 miljard till kultur och idrott ska fördelas.

Kommentar Helena Lundberg Nilsson, regionutvecklingsdirektör:
Vi är mitt i en kris vars totala omfattning och utsträckning i tid vi inte kan överblicka och det är viktigt med uthållighet. Det gäller både pandemin och de ekonomiska följderna. VGR och våra samarbetspartners gör allt vi kan för att hjälpa små och medelstora företag både i den akuta situationen och att på lång sikt rusta företagen för den dag det vänder. Vi följer utvecklingen noga och är beredda att gå in med fler åtgärder efterhand.

Kollektivtrafik

Kollektivtrafiken fungerar i stort sett normalt men läget är ansträngt, framförallt inom spårvagns- och tågtrafiken. Västtrafik planerar för en situation som kommer att vara utdragen med daglig planering för olika scenarios och en ökad påverkan på kollektivtrafiken. Reduceringsplaner tas fram. Resandet uppskattas totalt sett ha minskat med 30–50 procent och den ekonomiska påverkan följs.

På grund av personalbrist har spårvagnstrafiken reducerats från 9-minuters trafik till 12-minuters trafik i rusningstid på vardagar. Det kan bli aktuellt att göra förändringar inom andra trafikslag.

Ensamåkning inom färdtjänst och sjukresor har införts.

Informationskampanj angående Coronavirusets påverkan på kollektivtrafik går ut vecka 14 i digitala kanaler och på fönsterskyltar ombord.

 

Idag, den 26 mars kl. 15:00, finns totalt 297 personer som testats positiva för covid-19 i Västra Götaland. Personerna finns runtom i regionen men drygt hälften finns i göteborgsområdet.

I nuläget finns totalt 36 inneliggande patienter med covid-19 i Västra Götaland, varav 19 på intensivvårdsavdelning (IVA).

Nu-sjukvården: 2 personer, varav 1 på IVA
Sahlgrenska Universitetsjukhuset: 24 personer, varav 12 på IVA
Sjukhusen i Väster: 4 personer, varav 4 på IVA
Skaraborgs Sjukhus: 1 person, varav 1 på IVA
Södra Älvsborgs sjukhus: 5 personer, varav 1 på IVA

Smittskydd

Vi ser att det förekommer samhällspridning i Västra Götaland men det är svårt att ge en prognos för när peaken kommer. Vi följer inflödet av personer med misstänkta symtom som kontaktar 1177 och där finns det indikationer på att en ökning är på gång.

Vi ser en oro bland grupper som vi har svårt att nå ut till med information och lägger just nu mycket kraft på kommunikationsinsatser till sådana grupper. Vi har ett gott samarbete med kommunerna som hjälper oss att nå ut. Många insatser görs på äldreboenden för att förhindra och minska spridningen där.

Sjukvård

Sjukvårdens läge är stabilt med kapacitet för att kunna ta emot fler inneliggande patienter med covid-19. Fältsjukhuset som uppförs vid Östra sjukhuset i Göteborg kan ta emot IVA-patienter sedan i förmiddags, idag torsdag. Högt tryck på telefon till Närhälsan och 1177.

Personalförsörjningen för IVA ses över löpande utifrån lägesrapport från verksamheterna. Regionens centrala funktioner stöttar för att underlätta att ha personal på plats när det behövs.

En regional riktlinje för att kunna upprätthålla viss elektiv vård och att göra prioriteringar blir färdig idag torsdag.

Inga tecken på läkemedelsbrist i nuläget.

Materiel

Materialfrågan är i fokus och en fortsatt hård prioritering nödvändig. Det görs löpande och omfattande arbete på regionövergripande nivå för att få fram materiel och att hjälpa sjukhusens personal med uppdaterade riktlinjer och rätt utrustning för varje enskild situation.

Vårdhygieniska riktlinjer uppdateras efterhand som vi lär oss mer om viruset. Det är av mycket stor vikt att alla riktlinjer når hela vägen ut till personalen för att förhindra onödig överanvändning av materiel. Särskilt avgörande för IVA-utrustning.

Att produktion i Kina och ny inhemsk produktion har kommit igång innebär att situationen kommer att förbättras på sikt. Netrilhandskar har varit bristvara men är på väg in idag torsdag.

Exempel övriga insatser

Regionens IVA-grupp har kartlagt privata leverantörer med VGR-avtal som har IVA-kompetens och ser till att dessa kan användas vid behov.

En presskonferens ska hållas imorgon fredag, i syfte att informera om regionala läget kring covid-19. Deltagare är regionstyrelsens presidium, hälso- och sjukvårdsdirektör, regionutvecklingsdirektör, vd Västtrafik samt Smittskydd Västra Götaland.

Verksamhetens kommentar

Ann Söderström: Smittspridningen i Västra Götaland börjar öka men det är viktigt att begränsa den så mycket som möjligt, framför allt genom att hålla en god handhygien och stanna hemma vid förkylningssymtom. Den relativt långsamma smittspridningen vi hittills haft i Västra Götaland har gett oss tid att lära oss mer om viruset, hur det sprids och hur vården ska agera. Nu är det av största vikt att vi behåller och förstärker den regionala samordningen av till exempel materiel och IVA-kompetens. Vi måste se till våra samlade resurser används på bästa möjliga sätt.

Den 24 mars kl. 13:00 finns totalt 265 personer som testats positiva för covid-19 i Västra Götaland. Personerna finns runtom i regionen men drygt hälften finns i göteborgsområdet.

I nuläget finns totalt 31 inneliggande patienter med covid-19 i Västra Götaland.

NU-sjukvården: 2 st, varav 1 på IVA
Sahlgrenska Universitetssjukhuset: 22 st, varav 7 på IVA
Sjukhusen i Väster: 4 st, varav 2 på IVA
Skaraborgs sjukhus: 1 st, varav 1 på IVA
Södra Älvsborgs sjukhus: 2 st, varav 1 på IVA

Smittskydd

Smittskydd Västra Götaland smittspårar fortsatt kring samtliga bekräftade fall. Antal konstaterade fall ger inte hela bilden om smittspridningen i stort, eftersom det främst är inlagda patienter och verksamhetskritisk sjukvårdspersonal som testas. Vi ser att det förekommer samhällspridning i Västra Götaland.

Vi arbetar intensivt för att nå alla grupper i samhället och på olika språk genom att skicka ut information i de nätverk som finns via kommuner och Länsstyrelsen. Stor vikt läggs vid att förhindra spridning på äldreboenden.

Sjukvård

Sjukvårdens läge är stabilt med en generell beredskap för att kunna ta emot fler inneliggande patienter. Bemanningsfrågan fortsatt viktig, många sjukhus har stor sjukfrånvaro. Högt tryck på telefon till Närhälsan men stabilt läge på vårdcentralerna. Högt tryck på 1177 men man har säker bemanning.
Det pågår många åtgärder för att stärka vården inom IVA, till exempel omfördelning av personal och snabbutbildningar för att höja IVA-kompetens. Ett fältsjukhus som byggs på Östra sjukhuset i Göteborg innebär en förstärkning med 20 IVA-platser som förhoppningsvis kan användas från och med onsdag 25 mars.

Materiel

Läget är stabilt men fortsatt återhållsamhet är mycket viktigt för en säker vård och trygg arbetsmiljö. Viktigt att alla chefer ser till att rutinerna från Vårdhygien följs. Fortsatt behov av att sprida information om att man inte får bunkra arbetskläder.
En bristvara i närtid är netrilhandskar. Diskussion pågår om att ersätta med vinylhandskar.

Exempel övriga insatser

  • Intensivt arbete pågår för att öka regionens provtagningskapacitet för covid-19. Kontakt med flera möjliga leverantörer och bevakning av intressanta projekt på andra håll i landet.
  • Planering för mer intern kommunikation om vårdhygien och gällande rutiner. Instruktionsfilm ska produceras och spridas till sjukhusen.
  • HR på VGR koncernkontor genomför en kartläggning av vårdpersonal. En särskild e-postadress bemanningcovid19@vgregion.se är skapad för att ge en snabb väg in för den som vill jobba hos oss.
  • Pressvisning av fältsjukhuset vid Östra sjukhuset hålls tisdag 24 mars kl. 15.00. Talespersoner från VGR, SU och Försvarsmakten deltar.

Verksamhetens kommentar från hälso- och sjukvårdsdirektör Ann Söderström:

Vår samordning är en framgångsfaktor för att vi ska vara effektiva och hjälpas åt på bästa sätt. Till exempel har vi ett mycket bra samarbete med kommunerna i Västra Götaland. En viktig fråga nu är den elektiva vården, där vi ser behov av en tydlig inriktning för vilken vård som ska utföras och vilken som får vänta.

Den 23 mars kl. 14:00 finns totalt 254 personer i Västra Götaland som testats positiva för covid-19. Drygt hälften finns i göteborgsområdet, men spritt även i regionen.

Totalt 34 personer i Västra Götaland är i nuläget inneliggande patienter med covid-19:

Sahlgrenska Universitetssjukhuset: 24 personer, varav 7 på IVA
Södra Älvsborgs sjukhus: 3 personer, varav 1 på IVA
NU-sjukvården: 3 personer, varav 1 på IVA
Sjukhusen i Väster: 3 personer, varav 1 på IVA
Skaraborgs sjukhus: 1 person, varav 1 på IVA

Smittskydd

Antal konstaterade fall ger inte hela bilden om smittspridningen i stort, eftersom det främst är inlagda patienter och verksamhetskritisk sjukvårdspersonal som testas. Vi ser att det förekommer samhällspridning i Västra Götaland.

Ett intensivt arbete pågår för att säkra och om möjligt utöka bemanning av laboratorier som behandlar prover för covid-19, samt att få tillgång till snabbtester som kan effektivisera arbetet.

Smittskydd Västra Götaland betonar att man fortsatt smittspårar kring samtliga bekräftade fall.

Sjukvård

Sjukhusen är förberedda att ta hand om ökade flöden av misstänkta covid-19 patienter, bland annat genom utökningar IVA-platser och minimering planerad vård. Läget under helgen har varit stabilt, men sjukvården märker en ökande belastning och medarbetarna jobbar hårt. Samtliga sjukhusförvaltningar har gått upp i stabsläge, SU och NU-sjukvården har gått upp ytterligare en nivå till förstärkningsläge. Även vårdcentraler och 1177 är fortsatt ansträngda.

Materiel

För en säker vård för patienter och en trygg arbetsmiljö för medarbetare måste vi hushålla med befintliga resurser. Viktigt att sjukhusen litar på det regionala fördelningsarbetet. Brist i närtid på netrilhandskar, vilket inte levereras till Sverige i nuläget. Ingen brist på hand- eller ytdesinfektion. Överbeställningar av läkemedel har mattats av.

VGR har nära och löpande erfarenhetsutbyte med Region Stockholm, som ser att deras personal är orolig och därmed bunkrar bl a arbetskläder. Finns liknande tendens i VGR.

Exempel övriga insatser

Presskonferens 19 mars med Regionstyrelsens ordförande och vice ordförande, hälso- och sjukvårdsdirektören samt Smittskydd Västra Götaland. Talespersonerna betonade att fokus främst ligger på materiel- och personalförsörjning samt IVA.

Smittskydd Västra Götaland arbetar mycket med kommunerna kring äldreboenden för att skydda och få till bra struktur för att kunna vårda där, inte på sjukhus.

Nya interna kommunikationskanaler. Dagligt e-postutskick ”I-linjen covid-19” går till samtliga chefer inom hälso- och sjukvården och alla riktlinjer, rutiner och vägledningar är samlade på en gemensam intern webbplats.

Verksamhetens kommentar från hälso- och sjukvårdsdirektör Ann Söderström:

 Vi har skapat en organisation som gör att vi ska kunna möta situationen på ett bra sätt. Just nu ser vi ett ökat inflöde av patienter och vi tror att det kommer att fortsätta öka när vi tittar på Stockholm och Italien. Därför är det viktigt att planera för uthållighet, inte minst i bemanningen av intensivvårdsavdelningarna.

Totalt antal konstaterade fall av covid-19

Totalt finns 207 bekräftade fall i Västra Götaland den 19 mars klockan 13.

Antal positiva fall ger inte en säker bild om smittspridningen i stort, eftersom det numera är främst inlagda patienter och verksamhetskritisk sjukvårdspersonal (akut, ambulans och liknande) som testas. Det finns en viss smittspridning i det svenska samhället, framförallt i Stockholm men även i Västra Götaland.

Totalt antal inneliggande patienter med covid-19

Den 19 mars kl. 10:30 har Västra Götalandsregionen 23 inneliggande patienter med positiv covid-19:

Sahlgrenska Universitetssjukhuset: 21 st, varav 4 på IVA
Södra Älvsborgs sjukhus: 1 st, varav 0 på IVA
NU-sjukvården: 1 st, varav 0 på IVA
Sjukhusen i Väster: 0 st
Skaraborgs sjukhus: 0 st

Belastning på sjukvården

Situationen på sjukhusen är fortsatt ansträngd. Samtliga sjukhusförvaltningar har sedan tidigare gått upp i stabsläge för att hantera ökat inflöde av patienter och hög sjukfrånvaro.

1177 på telefon är fortsatt hårt belastade och över 50 procent av inkommande samtal handlar om coronavirus. För att avlasta personalen vidtas åtgärder som bland annat chattbot, snabbutbildning av personal samt att kalla in pensionerade medarbetare. Den senaste veckan har antalet samtal minskat något, troligtvis tack vare knappval 9 och hänvisning till 113 13.

Materiel

Materiel är en fortsatt viktig utmaning. Prioritering och fördelning av skyddsmateriel görs inom arbetsgruppen för materielförsörjning.

Användning av skyddsutrustning ska ske enligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Hemställan om tillfällig dispens att använda skyddsmask 90 har nu godkänts av Arbetsmiljöverket. Gäller samtliga ambulansförvaltningar.

Några exempel på övriga insatser

VGR gick upp i regionalt stabsläge 18 mars, i syfte att ytterligare stärka samordning och ledning.

Sjukhusen är förberedda för att ta hand om ökade flöden av misstänkta covid-19 patienter, bland annat genom att utöka sina IVA-platser och minimera planerad vård. För att separera flöden och minska smittorisken mellan patientgrupper, jobbar akutmottagningarna och vårdcentralerna nu med grindvakter och tält.

Närhälsan har ökat sin tillgänglighet per telefon och erbjuder digitala besök där det är möjligt.

Västtrafik har infört åtgärder för att minska smittspridningen; framdörrar på fordonen är stängda och främre sätena är blockerade för att hålla avstånd till förarna.

Verksamhetens kommentar från hälso- och sjukvårdsdirektör Ann Söderström:

Ann Söderström: Vi går nu in i ett läge där fler behöver sjukhusvård samtidigt som vi kommer att ha en ökad sjukfrånvaro. Därför behöver vi samla Västra Götalandsregionens resurser mer effektivt för att hjälpa förvaltningarna att klara materialtillgång, vårdplatser och läkemedel. Vi har arbetat i en särskild organisation sedan den 3 februari och att vi nu går upp i stabsläge är en naturlig följd av den förväntade händelseutvecklingen. Centralt är vårt fokus på att rigga stabsorganisation genom att formalisera beslutsmandat och identifiera vilka andra funktioner som ska finnas och bemanna dessa.

Totalt antal konstaterade fall av covid-19

Totalt finns 179 bekräftade fall i Västra Götaland den 17 mars klockan 13.

Förändrade provtagningsrutiner från Folkhälsomyndigheten innebär att alla patienter som insjuknar i akut luftvägsinfektion utan känd orsak med behov av inneliggande vård på sjukhus ska provtas.

Syfte med provtagningen är att prioritera identifiering av fall av covid-19 där det finns risk för smittspridning inom sjukvården.

Sjukhusförvaltningarna utarbetar ett flöde som separerar patienter med övre luftvägsinfektion från andra fram till att provsvar är klart. Sedan kan patienter med negativa provsvar för covid-19 flyttas till annan vårdenhet.

Antal inneliggande patienter med covid-19

Inneliggande patienter i Västra Götalandsregionen med positiv covid-19 den 17 mars kl 13:

Sahlgrenska Universitetssjukhuset: 9 st, varav 1 på IVA
Södra Älvsborgs sjukhus: 0 st
NU-sjukvården: 1 st, varav 0 på IVA
Sjukhusen i Väster: 0 st
Skaraborgs sjukhus: 0 st

Belastning på sjukvården

Situationen på sjukhusen är ansträngd på grund av ett ökat inflöde av patienter och hög sjukfrånvaro hos personalen.

VGR har ökat beredskapen i sjukvården. Planer har setts över och verksamheten är beredd för att kunna hantera ett större sjukdomsutbrott där vi stegvis trappar upp vår kapacitet och förmåga.

Alla verksamheter minimerar planerad vård som kan vänta för att bereda plats för covid-19-patienter.

Materiel

För närvarande pågår ett intensivt arbete med att säkerställa tillgång på materiel. Användning av skyddsutrustning ska ske enlig Folkhälsomyndighetens rekommendationer. VGR arbetar med att öka kunskapen hos alla medarbetare om vilken skyddsutrustning som ska användas, hur den ska användas och i vilken omfattning.

Några exempel på övriga insatser

Närhälsan förstärker arbetet med Närhälsan online. Bland annat har ett stort antal sjuksköterskor och läkare snabbutbildats för att omgående kunna gå in och arbeta med Närhälsan online.

En regional rutin för provtagning för covid-19 av medarbetare i sjukhusförvaltningarna har tagits fram. Förvaltningarna utgår i sina lokala rutiner från denna vid val av vilka medarbetare som ska provtas och hur den ska organiseras.

Verksamhetens kommentar från hälso- och sjukvårdsdirektör Ann Söderström:

Ann Söderström: Det pågår ett intensivt arbete i våra olika förvaltningar för att kunna klara ett ökat inflöde av patienter med covid-19 samtidigt som vi kommer att ha en ökad sjukfrånvaro. Vi samarbetar för att klara materialtillgång, vårdplatser och läkemedel såväl regionalt som nationellt. Samverkan sker också med kommunerna i VG.

Senast uppdaterad: 2020-03-31 16:32