Händelseanalys

På denna sida kan du läsa om hur du gör en händelseanalys, lära dig av inträffade händelser och läsa mer om IT-verktyget Nitha. Händelseanalyser görs för att klarlägga händelseförlopp och bidragande orsaker till att oönskade händelser uppstått som medförde eller kunde medföra vårdskada, och sådana åtgärder som behöver vidtas för att minska risken för upprepning.

Så gör du en händelseanalys 

  • Samla in fakta om den inträffade händelsen 
  • Beskriv händelseförloppet 
  • Identifiera bakomliggande orsaker 
  • Föreslå åtgärder och metod för uppföljning
  • Sammanställ en slutrapport 
  • Utvärdera och följ upp åtgärderna. Hur har åtgärderna fungerat? Finns några risker kvar? Behövs en ny analys och ytterligare åtgärder? 

Här kan du läsa mer om att utreda allvarliga vårdskador och händelseanalysmetoden: Utredning av allvarliga vårdskador

Vårdpersonal arbetar med dropp och slangar

Lär dig av inträffade händelser

Här finns sammanfattande händelser som inträffat i VGR den senaste månaden. Använd fallen som lärande för dig själv, på din arbetsplatsträff eller i utbildningssyfte.

Laptops

Nitha

Nitha är en webbapplikation som är utvecklad för att stödja händelseanalysarbete och för att göra analysresultat tillgängligt för lärande i hela landet. Här kan du logga in, se instruktionsfilmer och läsa mer.

Elisabet Johannesson

Strateg

Telefonnummer