Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Beslutsdokument och rapporter

Internetförmedlad psykologisk behandling - riktlinje. Behandlingsformen har gott forskningsstöd och är en effektiv behandling vid lindrig till medelsvår problematik.

Länsgemensam handlingsplan för suicidprevention är för hela VGR, de 49 kommunerna via kommunalförbunden och VästKom samt Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa i Göteborg och Västra Götaland (NSPHiG). Den gemensamma arenan är vårdsamverkan regionalt, delregionalt och lokalt.
Det finns också en användarmanual för uppföljning.

Sammanställning projekt - hälsopedagog i psykiatrisk öppenvård
Denna slutrapport beskriver bakgrunden till att hälsopedagog anställdes i öppenvårdspsykiatrin, NU-sjukvården.

Slutrapport Ungas psykiska hälsa 2017-2019 Ungas psykiska hälsa (UPH) - förstärkt första linje i primärvården. Slutrapport - pilotprojekt 2017-2019

Rapport - Brukarrevision i NU-sjukvården för all psykiatrisk öppenvård. Syftet med brukarrevisionen var att att undersöka vad patienterna tyckte om sin vård, och en brukarenkät utformades. Enkäten distribuerades ut, och 585 personer valde att delta i undersökningen. Denna brukarrevision är sannolikt den största som någonsin gjorts i Sverige!

Rapport och handlingsplan för brukar- och närståendemedverkan/inflytande. Förslag på aktiviteter (handlingsplan) antogs på sektorsråd psykiatri 2016-09-16.

Regionuppdrag till följd av uppdatering av Nationella riktlinjer för vård och stöd vid missbruk och beroende, samt dess handlingsplan.

Slutrapport Peer Support - Utvärdering av pilotprojektet inom vuxenpsykiatrin i Västra Götalandsregionen. 

Slutrapport implementeringsstöd till primärvården i VGR 2019-2020
- Regional Medicinsk Riktlinje Bensodiazepiner och Bensodiazepinanaloger in-och utsättning, samt Regional Medicinsk Riktlinje Opioider vid långvarig icke- cancerrelaterad smärta.

Utbildnings- och fortbildningskansli för läkare inom psykiatrin i Västra Götalandsregionen (tjänsteutlåtande och HSS-beslut).

Slutrapport för SIM-projektet - En Sammanhållen barn-, elev- och ungdomshälsa 2020, "Rösa lederna", finns även en sammanfattning av slutrapport "Rösa lederna"

Intervjuundersökning - Tilläggsuppdrag till SIM-projektet Sammanhållen barn-, elev- och ungdomshälsa

Regionala utvecklingsplaner

Regional utvecklingsplan för vuxenpsykiatri, RUP, inklusive. kompletterande område; PTSD. Antogs i regionfullmäktige 2014-05-23.

Regional utvecklingsplan för barn och ungdomspsykiatri, BRUP. Antogs i regionfullmäktige 2017-01-31.

Senast uppdaterad: 2021-03-12 13:45