Implementering av Family Check-up

Utvecklingscentrum har i uppdrag att implementera Family Check-up och det innebär att vi tillsammans med berörd verksamhet arbetar för att modellen används så som det är avsett och med varaktighet. Vi vet att med kunskap om implementering genomförs en betydligt större andel förändringsarbete jämfört med om kunskap saknas. Utvecklingscentrum arbetar därför aktivt med att bistå verksamheter i deras implementeringsarbete med Family Check-up.Implementeringsmodellen för Family Check-up har fyra faser: inventering, installation, användning och vidmakthållande. För att implementeringen ska vara effektiv krävs ett implementeringsteam som träffas regelbundet där både representanter från verksamheten och från Utvecklingscentrum ingår.