Implementering av PALS

Utvecklingscentrum har ett politiskt beslutat uppdrag att implementera PALS i Västra Götalandsregionen och det innebär att vi tillsammans med berörd stadsdel eller kommun arbetar för att modellen används så som det är avsett och med varaktighet. Vi vet att med kunskap om implementering genomförs en betydligt större andel förändringsarbete jämfört med om kunskap saknas. Utvecklingscentrum arbetar därför aktivt med att bistå stadsdelar och kommuner i deras implementeringsarbete med PALS.

Vad krävs för att implementera skolmodellen PALS?

Att kommunen/stadsdelen utbildar minst 2 PALS-instruktörer som i sin tur utbildar och handleder skolor i sin kommun/stadsdel

Att kommunen/stadsdelen tar beslut på förvaltningsövergipande nivå för implementering av modellen på en eller flera skolor i kommunen

Ett långsiktigt perspektiv över minst 3-5 år 

Stöd och aktivt deltagande från skolans ledning på den individuella skolan

Att 80% av skolans personal vill arbeta enligt modellen

Att skolan avsätter den tid som krävs för en god implementering av modellen

Implementeringsmodell

Implementeringsmodellen för PALS har fyra faser: inventering, installation, användning och vidmakthållande. För att implementeringen ska vara effektiv krävs en styrgrupp som träffas regelbundet där både representanter från verksamheten och från Utvecklingscentrum ingår.