Frågor och svar Informationsvisaren

Jag har problem att logga in, hur gör jag?

För att logga in i Informationsvisaren krävs att du har:
Giltigt SITHS-kort med giltigt HSA-certifikat och medarbetaruppdrag Vård och Behandling för Sammanhållen journalföring, behörighetstyp MU VoB SJF. 

Medarbetare privat vårdgivare: Privat vårdgivare måste ha giltigt vårdavtal där BFR ingår som tjänst. Aktuell vårdgivare måste finnas registrerad på BFR:S Whitelist för att få åtkomst.
                                                                                               
Kontrollfrågor och tips när SITHS-kortinlogg krånglar och ovanstående kriterier är uppfyllda:
1. Kortet måste sitta i kortläsaren innan webbläsaren öppnas.
2. Stäng ner webbläsaren.
3. Sätt i kortet innan du startar webbläsaren på nytt och påbörjar inloggningen.
Om det fortfarande krånglar, prova en annan webbläsare.
Informationsvisaren fungerar i Chrome, IE 11 och EDGE.

Andra kontrollfrågor:
1. Fungerar kortläsaren du nyttjar?
2. Fungerar ditt kort; kan du logga in i andra system med ditt kort?

Du kan läsa mer om SITHS-kort, test av kort samt felsökning på denna sida: 
https://www.gitsvg.se/gits/etjanstekort/support/kontakt.htm
Där finns även bra information under frågor och svar.

Har du fortsatt problem med SITHS-kortet kontakta TjänsteID service eller felanmäl till VGR IT. 


Jag kommer till en inloggningsruta i ZFP fast jag redan har loggat in i Informationsvisaren?

Ett fel som kan komma då och då när man använder Internet Explorer som webläsare. Anmäl gärna till BFR-förvaltningen och skicka med ID på aktiv session. ID-numret får du reda på genom att trycka på ditt användarnamn högst upp till höger i läsaren. Information om aktivt ID visas längst ner i den lista som kommer upp. Återkoppla felet samt ID till bfr.forvaltning@vgregion.se.
För att komma vidare, stäng ner webbläsaren helt och hållet och börja om. Det löser buggen tillfälligt, alternativt använd en annan browser.

Vilken webbläsare ska jag använda?

Informationsvisaren är webbaserad och är validerad för Edge, Chrome och Internet Explorer. Inom kort kommer tjänsten även att valideras mot EdgeChromium. Stödet för Internet Explorer kommer på sikt att försvinna.


Vad är det som loggas när jag söker på patient?

Enligt Patientdatalagen, PDL, så ska användandet i Informationsvisaren loggas. Det som loggas är: inloggning, sökning på personnummer, när man expanderar sökscopet genom att klicka på "Visa dokument", "Jag har hämtat samtycke" eller "Nödöppna information".


Måste jag hämta Samtycke trots att det är min patient?

Informationsvisaren följer Patientdatadagen vilket innebär att användaren först enbart ser all information för sökt patient som skapats inom den vårdenhet där medarbetaren har sitt uppdrag. För att se mer information utanför sin vårdenhet inom samma vårdgivare krävs ett aktivt val. (aktivt val och logg)
För att se information från annan vårdgivare krävs att Samtycke registreras. (aktivt val och logg)

Ytterligare information om Samtycke:
Informationsvisaren är designad för att följa en vårdprocess. Det vill säga att om en remittent söker på sin patient ska informationen som hör ihop med remissen visas direkt  utan samtycke, aktivt val och logg. Men idag finns begränsningar i lagrade undersökningars medföljande metadata. Det gäller främst undersökningar som producerats hos privata vårdgivare då de inuläget inte skickar med nödvändig HSA-information om remittent till BFR. Detta innebär att man kan behöva inhämta patientens samtycke trots att man har en vårdrelation.

Varför får jag varningen "Misslyckades att kommunicera med spärr och samtyckestjänsterna"?

Felmeddelande kommer upp när man trycker på nödöppning av spärrad information. I nuläget finns en teknisk begränsning i VGR:s lokala Spärr och Samtyckestjänst. En nödöppning kräver att spärr och samtycke registreras i VGR:s lokala tjänst. Idag registreras inte Spärr och Samtycke för privat vårdgivare i VGR:s Spärr och Samtycketjänst. Därför kommer det upp ett felmeddelande som påminner användaren om vad som gäller vid nödöppning av information hos privat vårdgivare. 

Kan jag filtrera fram informationen?

Ja, det finns flera filterfunktioner i Informationsvisaren.                                      
Du kan filtrera på Datumintervall, Dokumenttyp, Undersökningstyp, Modalitet, Kroppsdel, Remitterande enhet, Producerande enhet, Skapad av verksamhet och Händelse.
I Informationsvisarens övre menyrad finns 5 rektangulära knappar.
Varje knapp kan representera ett skapat filter. Bredvid rutorna finns en liten svart nedåtpil.
1. Tryck på pilen och filterfunktionen öppnas.
2. Skapa önskat filter. OBS!!! Lila ram visas runt övre menyn när filtret är påslaget. 
3. Rensa filtret genom att trycka på knapp "Alla".
 
Om det är ett filter som används ofta och återkommande kan du namnge filtret, spara och dra in det i en tom rektangel i Informationsvisarens övre meny. Du kan skapa 4 egna filter. 
 
Ytterliggare filterfunktion kan användas genom att flagga utvald information. Mer info: se fråga "Vad betyder flaggan"?

Vad betyder flaggan?

Flaggan är en filterfunktion för användare som vill kunna markera/flagga just de undersökningar/dokument som man vill se närmare på. 
1. Flagga önskade rader i flaggkolumnen i patientmenyn.
2. Tryck på flaggan i Informationsvisarens övre menyrad --> Resterande information filtreras bort. OBS! I filterläge får övre menyraden en lila ram.
3. För att avsluta filterfunktionen välj symbol flagga med kryss i övre menyraden.

Kan jag skriva ut bilder/remisser? Och i så fall hur?

Gör så här för att skriva ut bilder från Informationsvisaren:
1. Högerklicka på den bild du vill skriva ut.
2. Välj "Exportera bild" > "Skriv ut bild"I rutan som kommer upp, klicka på "Skriv ut".
OBS! Du kan bara skriva ut en bild i taget.

För att skriva ut remisser/svar gör så här:
1. Högerklicka på "Reports"-raden för önskad remiss.
2. Klicka på "Skriv ut dokument"I rutan som kommer upp, klicka på "Skriv ut"
 
Alternativ för att skriva ut remisser/svar:
1. Klicka upp remissen (klicka på "Reports"-raden för önskad remiss")
2. Klicka på datumet längst upp.
3. Högerklicka på den version av rapporten du vill skriva ut.
4. Klicka på "Skriv ut dokument".
5. Klicka på "Skriv ut" i dialogrutan som kommer upp.

Hur hittar jag "DICOM information" i video?

För att hitta DICOM information:
1. Pausa videon.
2. Högerklicka på bilden.
3. Gå in på DICOM information.

När finns bilder tillgängliga i BFR för visning i Informationsvisaren?

Inom Västra Götalandsregionen hanteras bilder från de producerande radiologiska enheterna olika innan de skickas in till de regionala arkiven i BFR. Detta gäller såväl offentliga som privata vårdgivare. Detta påverkar möjligheterna för användaren av Informationsvisaren att ta del av bilder som ännu inte hanterats och signerats av granskande radiologer. De olika producerande enheterna har olika tidpunkter för när undersökningarna görs tillgängliga för BFR och Informationsvisaren.
 
Här hittar du en tabell som visar kriterier och karens för undersökningar innan det lokala arkivet skickar undersökningen till BFR: Tidpunkter för tillgängliga undersökningar

Vart hittar jag status på remisser?

För att hitta status på remisser:
1. Klicka på knappen för Händelsevyn högst upp till höger.
2. Håll muspekaren på de färgade symbolerna för att se tidpunkt för olika statusar.


Jag har upptäckt att det är fel metadata på bilderna jag öppnat, hur gör jag?

Om man upptäcker fel information runt undersökningar i Informationsvisaren så är det viktigt att anmäla detta till BFR-förvaltningen. För att avvikelsen ska kunna analyseras och åtgärdas krävs det att viss information återkopplas när ärendet anmäls till bfr.forvaltning@vgregion.se
Varje session/inloggning i Informationsvisaren har ett unikt ID. Därför är det viktigt att användaren kan återkoppla just det unika session-ID:et.
 
Information som ska bifogas vid anmälan:
1. ID på aktiv session i vilken vy felet setts. Du hittar ID-numret genom att klicka på ditt namn högst upp till höger i Informationsvisaren. ID-numret  står längst ner i listan som visas.
2. Beskriv felet i detalj. Syns den felaktiga informationen i Patientöversikten, Händelsevyn (Visa händelser) eller i CDA- eller DICOM-informationen, ect Vilken information är felaktig? Ta gärna screenshots och bifoga anmälan.
3. Förväntad information (vilken är den rätta informationen)?
4. Om avvikelse setts på ett specifikt undersökningsnummer ska undersökningsnumret bifogas. Den informationen finns i undersökningens CDA-dokument. 
OBS! Kom ihåg att aldrig skicka med patientinformation, typ personnummer i felanmälan.
 

Vad ska jag tänka på när jag vill felanmäla en avvikelse i Informationsvisaren?

Om man upptäcker fel information runt undersökningar i Informationsvisaren så är det viktigt att anmäla detta till BFR-förvaltningen. För att avvikelsen ska kunna analyseras och åtgärdas krävs det att viss information återkopplas när ärendet anmäls till bfr.forvaltning@vgregion.se
Varje session/inloggning i Informationsvisaren har ett unikt ID. Därför är det viktigt att användaren kan återkoppla just det unika session-ID:et.
 
Information som ska bifogas vid anmälan:
1. ID på aktiv session i vilken vy felet setts. Du hittar ID-numret genom att klicka på ditt namn högst upp till höger i Informationsvisaren. ID-numret  står längst ner i listan som visas.
2. Beskriv felet i detalj. Syns den felaktiga informationen i Patientöversikten, Händelsevyn (Visa händelser) eller i CDA- eller DICOM-informationen, ect Vilken information är felaktig? Ta gärna screenshots och bifoga anmälan.
3. Förväntad information (vilken är den rätta informationen)?
4. Om avvikelse setts på ett specifikt undersökningsnummer ska undersökningsnumret bifogas. Den informationen finns i undersökningens CDA-dokument. 
OBS! Kom ihåg att aldrig skicka med patientinformation, typ personnummer i felanmälan.
 
 

Varför ser jag inte några dokument/undersökningar alls när jag söker på patient?

Det kan finnas flera anledningar. Antingen saknas information om patienten inom ditt medarbetaruppdrag eller så är det ett tekniskt problem. Kontrollera att du sökt på rätt patient-ID. I menyraden överst till vänster finns en knapp "Ändra omfång", om det syns en röd symbol med vitt kryss på denna knapp så finns det mer information om sökt patient.
För att öka omfång:
1. Klicka på knappen med den röda symbolen. 
2. Välj om du vill se mer information om din vårdgivare eller alla vårdgivare.
3. Klicka på "Visa dokument" (aktivt val och logg)
4. Om du valt alla vårdgivare behöver du registrera Samtycke från patient.

Saknas information helt och hållet på sökt patient och du är säker på att patienten har tillgänglig radiologisk information gör en felanmälan till VGR IT  via telefon eller service now, då är det troligen ett tekniskt fel.

Varför ser jag samma utlåtande i de olika vyerna?

Informationsvisaren är ingen vanlig bildvisare som bara visar DICOM-information. Informationsvisaren hanterar både CDA-dokument och DICOM-objekt vilket möjliggör tidig åtkomst till information på beställd remiss. Det är en ny möjlighet till information för bland annat remittenterna. CDA-dokument visar utvald textinformation från det radiologiska informationssystemet. Första CDA-dokumentet skapas redan då producerande verksamhet registrerar remissen i sitt system. Det skapas ett nytt CDA-dokument varje gång remissen ändrar status i sitt flöde genom radiologin. Ett CDA-dokument innehåller information om remissstatus, anamnes, underökningsinformation och information om remittent och utförare samt ett svarsutlåtande.
 
DICOM-objekt består av bilder, rapporter och svarsutlåtanden. Först när svarsutlåtandet är definitivsignerat av den producerande verksamheten finns det åtkomligt i Informationsvisaren. 
När DICOM-objekten finns tillgängliga via Informationsvisaren kan användaren se samma utlåtande i olika format och vy, dels som ett CDA-dokument och dels som ett DICOM-objekt.

Varför kan jag inte se patientens samlade information på en gång?

Informationsvisaren är anpassad till Patientdatalagen (PDL) vilket innebär att man måste utöka omfånget för det man vill se.

Vad är SR?

SR är förkortning för Structured Report. Det kan förekomma olika typer t.ex. Dose SR från modalitet och SR skapade av BFR som innehåller remiss-, undersöknings och utlåtandeinformation inklusive svarstext. Svaret måste vara definitivsignerat för att SR ska skapas.


Är det Informationsvisaren jag ser via uthoppet i Melior?

Nej. Det finns inga uthopp från Melior till Informationsvisaren. 
 
Det finns ett uthopp till Informationsvisaren från AsynhaVisph och ett framtida uthopp ska etableras från Millenium. Förutom det fungerar Informationsvisaren som Stand-alone.

Om undersökningen är avslutad och lagrad i BFR och någon i det lokalt anslutna systemet ändrar t.ex. undersökningskod i efterhand. Kommer den uppdateringen att synliggöras i BFR?

Det funkar endast om det går att trigga om en uppdatering i det lokala systemet. Exempelvis så fungerar det inte för SECTRA-systemen men det kan fungera för AGFA-systemen.

Vad händer i Informationsvisaren när ett personnummer rättas i BFR-anslutet RIS?

Det beror lite på var i remiss och svarsflödet ett personnummer ändras.

Rättning av personnummer i BFR kräver att systemet har en HL7-anslutning mot BFR.

  • En rättning av personnummer på en definitivsignerad undersökning ändrar DICOM-informationen i Informationsvisaren. Alla CDA-dokument ligger kvar på det gamla personnumret.
  • För en rättning av personnummer i pågående flöde, där undersökningen inte nått status definitivsignerat, kommer nya CDA:er skapas med det rättade personnumret vid en ny statusuppdatering. De statusar som redan nått BFR med det gamla ID:et kommer inte ändras utan ligga kvar på det gamla ID:et.