Sammanfattning av ändringar vid uppdatering av RMR-Läkemedel

 

Titel på RMR: Sedering med midazolam inom tandvården

Ansvarig terapigrupp: Tandvård

Datum: 2023-10

Sammanfattning av ändringar

 • Ändrat till att patienter ASA3 kan behandlas inom allmäntandvård, om endast en riskfaktor föreligger, samt att vid osäkerhet kontaktas orofacial medicin (tidigare version; alla ASA3 till specialisttandvård)
 • Ändringar under rubrik Obligatorisk utrustning:
  • Tagit bort pocketmask som obligatorisk utrustning
  • Förtydligat att pulsoximeter bör ses som obligatoriskt
  • Tagit bort texten om HLR och syrgas i samband med hjärtstopp
  • Lagt till text om vad normal syremättnad är, inkl vad den brukar ligga på vid midazolambehandling och när behandling med syrgas bör sättas in
 • Förtydligat formuleringar kring matkarens och interaktioner
 • Lagt till en mening om överviktiga: ”Midazolam kan ansamlas i fettvävnad och därmed kan kraftigt överviktiga personer ha en förlängd halveringstid av midazolam.”
 • Lagt till ett stycke om tillvänjningsrisk hos barn: ”Klinisk erfarenhet har visat att en tillvänjning till midazolam kan förekomma (framför allt hos barn) och det är viktigt att man planerar behandlingen så antalet behandlingstillfällen blir så få som möjligt”.