Anmälningspliktiga sjukdomar - information och handläggning av sjukdomsfall

Positivt provsvar?  För omhändertagande, förhållningsregler, smittspårning, anmälan och information - välj sjukdom nedan.

Av de anmälningspliktiga sjukdomarna är vissa även smittspårningspliktiga, vilket markerats med * 

Skyldigheter för behandlande läkare

1. Ställa diagnos

Om en läkare misstänker att en person bär på en allmänfarlig sjukdom eller annan smittspårningspliktig sjukdom ska läkaren skyndsamt undersöka patienten och ta de prover som behövs för att fastställa allmänfarlig sjukdom. 

2. Informera om sjukdomen och smittsamhet

Erbjuda råd och stöd för att undvika att andra utsätts för smittrisk.

3. Anmäla i SmiNet

Vid misstanke eller konstaterat fall av allmänfarlig sjukdom eller annan anmälningspliktig sjukdom ska behandlande läkare utan dröjsmål anmäla detta till smittskyddsläkaren. Anmäl fall på webbsidan www.sminet.se.

4. Ge förhållningsregler

Ge förhållningsregler till patienten med allmänfarlig sjukdom i syfte att hindra smittspridning. Förhållningsregler till patienten hittar du under respektive sjukdom på webbsidan om Anmälningspliktiga sjukdomar - information och handläggning av sjukdomsfall. Här finns även värdefull information för den behandlande läkaren om hur fallet ska handläggas ur smittskyddssynpunkt. 

Smittskyddsblad och förhållningsregler på andra språk finns tillgängligt under respektive sjukdom.

5. Smittspåra

Den behandlande läkaren är ansvarig för smittspårningen. Den kan utföras av läkaren själv eller av annan hälso- och sjukvårdspersonal med särskild kompetens.

6. Anmäla brott mot förhållningsregler

Anmäla till smittskyddsläkaren om patienten utsätter andra för smittrisk, så kallad paragrafanmälan.


Smittskyddslagens fyra nivåer

De anmälningspliktiga sjukdomarna delas in i fyra nivåer:

 •Allmänfarliga* (33 sjukdomar)

 •Av de allmänfarliga är tre även samhällsfarliga (Ebola, SARS, smittkoppor) och kräver extraordinära smittskyddsåtgärder(3 kap. 8§)

 •Övriga anmälningspliktiga som även är smittspårningspliktiga (18 sjukdomar)

 •Övriga anmälningspliktiga som inte behöver smittspåras (17 sjukdomar). Av dessa är tre anmälningspliktiga endast från laboratoriet: influensa, infektion med ESBL-bildande Enterobacteriaceae samt infektion orsakad av "atypiska mykobakterier".

* Med allmänfarliga sjukdomar avses smittsamma sjukdomar som kan vara livshotande, innebära långvarig sjukdom, svårt lidande eller medföra andra allvarliga konsekvenser och där det finns möjlighet att förebygga smittspridning genom åtgärder som riktas till den smittade. Detta är bakgrunden till att behandlande läkare ska ge särskilda förhållningsregler till patient som har eller misstänks ha en allmänfarlig sjukdom.

Utöver de sjukdomar som är anmälningspliktiga, kan behandlande läkare även rapportera annan sjukdom som är eller misstänks vara smittsam samt fått en anmärkningsvärd utbredning inom ett område eller uppträder i en elakartad form.

Utöver dessa infektioner är Creutzfeldt-Jakobs sjukdom och andra överförbara spongiforma encefalopatier hos människa anmälningspliktiga. För dessa sjukdomar ska dock anmälan göras direkt till Folkhälsomyndigheten enligt förordningen om anmälan av vissa allvarliga sjukdomar (1998:58).