Fem saker som behövs för att vi ska må bra på jobbet

Uppdaterad:
Publicerad:
En person håller sin hand på kollegas axel

Lisa Björk, docent i arbetsvetenskap vid Göteborgs universitet samt utvecklingsledare i organisation och ledarskapsfrågor vid Institutet för stressmedicin (ISM), berättar vad som krävs för att värna om den psykiska hälsan på jobbet.

Det finns två perspektiv att se på frågor om psykisk hälsa på arbetsplatsen. Det första är ett förebyggande perspektiv där man tar tag i de faktorer som innebär risker för psykisk ohälsa - riskfaktorer.

Men med ett annat perspektiv går det istället fokusera på friskfaktorer - alltså sådant som redan är bra i arbetsmiljön som man vill förbättra.

Ett bra ledarskap

Chefens roll är viktig för arbetsmiljön och prestationen i arbetet. Det krävs att chefen har rätt förutsättningar, arbetsvillkor och möjlighet att påverka sin och medarbetarnas arbetssituation. Det finns många olika idéer om vad som utgör en bra ledare, men det finns vissa beteenden som är önskvärda hos ledare: att vara tillgänglig, rättvis, närvarande, stöttande kommunikativa och inspirerande.

– Men en viktig del av ledarskapet är att kunna anpassa verksamheten utifrån enskilda individers behov och kunna väga verksamhetens behov mot enskilda arbetstagares behov. Så det är ingen liten sak att vara ledare, säger Lisa Björk.

Rimlig arbetsbelastning

Föreskrifter om arbetsbelastning utgår ifrån att det ska vara en balans mellan krav och resurser i arbetet. Med ett främjande perspektiv innebär det att ha arbetsuppgifter som både utmanar och utvecklar en men också rutinuppgifter som man kan göra utan att behöva tänka så mycket. Det gör att man kan få återhämtning i arbetet.

– Det är inte farligt med arbetstoppar, ibland har vi en hög arbetsbelastning. Det blir problematiskt när det uppstår arbetsbelastning som är orimlig över tid och vi inte får tid för återhämtning, säger Lisa Björk. Blir det varaktigt är det viktigt att ta hjälp av sin chef för att prioritera

Tydlighet

Tydliga mål och klara roller är viktiga för att skapa en bra arbetsmiljö. Om målen är otydliga kan det skapa förvirring och stress för de anställda. Tydlighet i det här sammanhanget innebär att mål och förväntningar är uttalade och lätta att förstå.

Inflytande över arbetet

Det handlar om hur och när arbetet utförs, inflytande på organisationen samt möjlighet att använda sin kunskap och erfarenhet.

– Det är många arbeten där man inte har särskilt stort inflytande, men man kan ändå vara med och vara delaktig i att besluta om hur verksamheten sköts och vara delaktig i viktiga beslut som rör verksamheten och det egna åtagandet. Säger Lisa Björk.

Ett gott psykosocialt klimat

Det är på arbetsplatsen, med våra arbetskamrater, som vi tillsammans skapar en social arbetsmiljö. Den kan se väldigt olika ut, men den gemensamma nämnaren är relationer som skapas genom det arbete man utför tillsammans. Socialt stöd är en viktig del i detta och kan komma både från chef och arbetskamrater.

– Det är särskilt viktigt i jobb där man har höga emotionella krav, vilket ofta är fallet i våran organisation när man jobbar i sjukvården, säger Lisa Björk

Våga prata om psykisk hälsa

Som chef är det viktigt att skapa ett öppet klimat där man kan prata om psykisk ohälsa. Men det är också viktigt att ha kunskap om hur psykisk ohälsa kan se ut för att kunna ingripa när det behövs. Om man ser en medarbetare som inte verkar må bra, till exempel genom att hen drar sig undan eller inte presterar som vanligt är det viktigt att ta det samtalet.

– Kunskap och ett öppet klimat kring de här frågorna som kan minska trösklarna för människor så att de kan prata om hur de faktiskt mår, säger Lisa Björk

Grunden för psykisk hälsa är nästan alltid kommunikation, menar Lisa Björk och förklarar att man behöver prata med varandra, ställa frågor och våga att själv berätta. Som medarbetare har man ett ansvar att uppmärksamma brister i arbetsmiljön och ta upp det med sin chef, ett skyddsombud eller en facklig företrädare.

– Det är viktigt att inte försöka kompensera för brister i arbetsmiljön genom att till exempel jobba hårdare, ta med sig jobb hem eller lägga det på sig själv, utan att man faktiskt pratar om det med sin chef, på en arbetsplatsträff, eller med en kollega som man har förtroende för, avslutar Lisa Björk.

Fakta

Lisa Björk och är docent i arbetsvetenskap vid Göteborgs universitet och jobbar som utvecklingsledare i organisation och ledarskapsfrågor och vid Institutet för stressmedicin.

ISM är Västra Götalandsregionens kunskapscentrum inom stress, hälsa och arbetsmiljö. Tillsammans med den interna företagshälsovården Hälsan och Arbetslivet, utgör de förvaltningen Hälsan och Stressmedicin.

Mer information om vad som skapar hälsa på arbetsplatsen på ISM:s webbplats