Tolkarna som ser till att din röst blir hörd – eller sedd

Publicerad:

Sandra Löfgren är skriv- och TSS-tolk och Sara Tornberg är skriv- teckenspråks- och dövblindtolk. De är med vid allt från föreningsmöten och sjukvårdsbesök till släktträffar och begravningar.- Allting som en människa är med om i livet kan vi uppleva och vara med om under en vecka, säger Sara.

Sandra Löfgren och Sara Tornberg arbetar på Habilitering & Hälsa Tolk, i Västra Götalandsregionen (VGR), som erbjuder vardagstolkning för personer som har dövhet, dövblindhet, hörselnedsättning och funktionsnedsättning som rör röst, tal eller språk.

- Som skrivtolk kan jag till exempel tolka en föreläsning. Då skriver jag vad som sägs i datorn och min tolkanvändare har en platta eller skärm framför sig och kan på så sätt hänga med i samtalet, berättar Sandra.

Ibland använder hon istället tolkmetoden TSS (Tecken som stöd). Där lånar man tecken från teckenspråket och använder det som stöd för läppavläsning.

- Det kan vara för de som kan lite tecken men inte har teckenspråk med sig från barndomen, säger Sandra.

Inte bara vårdsituationer

Då de är anställa av VGR tror många att deras uppdrag enbart är kopplat till tolkning i vårdsituationer
men så är det inte. Tolkservice är en tjänst som VGR erbjuder sina invånare. Det handlar om att
tillgodose alla människors rätt till delaktighet i samhället på lika villkor.

- Om du ska träffa en döv person kan du beställa tolk, för då är det du som initierar mötet. Det är du som har behov av tolk, säger Sara.

Nya möjligheter i takt med teknikens utveckling

Allt fler tolkuppdrag utförs på distans efter pandemin, då tekniken tog ett snabbt steg framåt. Sandra och Sara berättar att många uppdrag med fördel kan lösas på distans om det finns en bra uppkoppling, god mötesdisciplin och bra ljud och bild. På så vis slipper tolkar restid och kan ta fler uppdrag i stället.

- Vid ett tandläkarbesök, till exempel, räcker det att ha en Ipad i knäet så att vi ser varandra. Då går det bra att utföra tolkning på distans. Under pandemin möjliggjordes detta, men nu efter pandemin glöms ibland möjligheten till distanstolkning bort, säger Sandra

- Tekniken har också gått framåt i och med AI. Tidigare har vi teckenspråkstolkar tolkat Regionfullmäktiges möten, men nu textas dessa möten med AI. Vi vet inte vad som händer i framtiden, men vi följer utvecklingen, säger Sara.

Utmaningar som kräver stor professionalism

Som tolk går det inte att förutspå vad man kommer att ställas inför, vilket gör jobbet både
spännande och utmanande. Exempelvis vid tolkning på ett läkarbesök. Det kan innefatta allt från svåra diagnoser till glädjebesked.

- Det är viktigt att informera om tolkens roll i sammanhanget. Många är inte medvetna om vad en tolk gör och kan missta personen som ett personligt ombud. Som tolk är man neutral. Vi är där för att möjliggöra kommunikation, säger Sandra.

Att tolka är intensivt eftersom tolkning sker simultant. Om det är ett uppdrag på mer än en timme brukar de vara två tolkar som turas om. Detta för att hålla koncentrationen uppe.

- Det är mikrosekundsnabba beslut. Du ska ta lyssna in, processa, översätta, och samtidigt som du producerar ska du hela tiden lyssna in det samtalaren fortsätter att säga, säger Sara.

Man slutar inte som tolk

Trots utmaningarna inom yrket är den låga personalomsättningen ett tydligt tecken på att
trivseln är mycket hög. Sara och Sandra berättar att det finns en stark sammanhållning mellan kollegorna och att stödet dem emellan är A och O.

- Jag älskar mitt jobb, det ger mig väldigt mycket. Det är mycket glädje och även andra känslor som man måste bearbeta. Men vi är ett gott gäng som stöttar varandra, säger Sandra.

Att arbeta just inom VGR ser de båda som en stor trygghet i och med att det är en stabil organisation
där det finns så mycket möjligheter. Båda tycker att det bästa med jobbet är alla möten med
människor och att få vara med om så mycket. Att få uppleva saker och vara på platser de annars aldrig
skulle vara på.

- Att en person öppnar upp och låter oss delta i den allra mest privata sfären, det är ärofyllt, säger Sara.

Fakta om tolkning

Vem kan anlita en tolk?

Tolkservice erbjuds till personer som har en hörselnedsättning, dövhet, dövblindhet eller funktionsnedsättning som rör röst, tal eller språk samt för alla de behöver kommunicera med.

Vilka sorters tolkar erbjuder Västra Götalandsregionen? 

På Habilitering & hälsa Tolk finns teckenspråkstolk, dövblindtolk, skrivtolk, TSS-tolk och talstödstolk. En teckenspråkstolk tolkar mellan talad svenska och svenskt teckenspråk och vice versa. En dövblindtolk tolkar för en person med kombinerad syn- och hörselnedsättning. En skrivtolk skriver vad som sägs till en person med hörselnedsättning som svarar genom tal. Tecken som stöd (TSS) är också en tolkmetod. Där lånar man tecken från teckenspråket och använder det som stöd för läppavläsning.

När kan man få tolkning?

Habilitering och hälsa Tolk utför vardagstolkning. Till exempel besök i vården, möten, familjesammankomster, kyrkliga sammanhang, teater och mycket mera. Det finns en prioriteringsordning som styrs av politikerna.

Har tolkarna tystnadsplikt?

Ja

Hur utbildar man sig till tolk?

Idag finns det utbildningar på både folkhögskola och universitet. Teckenspråkstolk- och dövblindtolkutbildningen finns både på folkhögskola och universitet. Skrivtolksutbildningen finns idag på folkhögskola. Till talstödstolk finns det inte någon utbildning, utan det kan vara någon som är arbetsterapeut eller logoped i grunden.

Läs mer om tolk på Habilitering & Hälsas webbplats