Målbild Koll2035 för storstadstrafiken i Göteborg

Restiderna kortas med 20-25 procent och kapaciteten ökar med 70 procent. Metrobuss, Stadsbana, Spårvagn och Citybuss är trafikkoncepten som ska göra jobbet. Metrobuss längs trafiklederna i mellanstadsringen och spårväg med hög framkomlighet i innerstadsringen och Allélänken avlastar de centrala delarna av Göteborg och ökar kvaliteten i hela systemet.

Målbild Koll 2035 beskriver hur kollektivtrafikens stomnät ska utvecklas i det sammanhängande tätortsområdet i Göteborg, Mölndal och Partille fram till år 2035, då antalet invånare väntas ha ökat med 200 000 och antalet arbetstillfällen med 100 000. Arbetet pågick 2013-2017 och inkluderade en omfattande medborgardialog 2015 samt en bred remissrunda 2016.

Målbilden antogs av regionfullmäktige i april 2018 och sedan tidigare av respektive kommunfullmäktige i Göteborg, Mölndal och Partille. Målbilden utgör ett viktigt underlag för Västra Götalandsregionens (VGR:s) trafikförsörjningsprogram, för infrastrukturplanering och kommunernas samhälls- och bebyggelseplanering. Målbilden är ett samarbetsprojekt mellan VGR, Västtrafik, Göteborgs Stad, Mölndals stad och Partille kommun.

Exempel på förslag till satsningar inom målbilden:

  • Spårvagnstrafiken delas upp i två koncept: Stadsbana som trafikerar längre stråk där spårvägen normalt går på egen banvall och har längre mellan hållplatserna. Angereds-, Bergsjö-, Länsmansgårds-, Frölunda- och även Mölndalsbanan håller redan stadsbanestandard i långa stycken. Spårvagnslinjer trafikerar övriga, något kortare stråk.
  • Citybussnätet erbjuder i likhet med stadsbane-  och spårvagnslinjer, direktresor till och från City, men längs stråk där kapacitetsbehovet inte motiverar spårväg. Konceptet kan sammanfattas med ”tänk spårvagn – kör buss”, vilket innebär att körvägarna ska vara stabila över tid precis som spårvagnsnätet och att den upplevda kvaliteten ska vara densamma
  • Metrobuss har egna körbanor längs trafiklederna och stationsliknande hållplatser.  Metrobusslinjerna ger snabba resor mellan tyngdpunkter och andra viktiga målpunkter, men kommer även att trafikera ytterstaden och grannkommunerna och är på det sättet en vidareutveckling av dagens så kallade färgade expresser gör.
  • Linbana fanns med i målbilden men parterna är överens om att den utgår eftersom det har visats sig betydligt mera kostsamt än tidigare beräkningar. Göteborgs stad och Västtrafik kommer under hösten 2020 fortsätta utreda alternativ till linbana.

Infrastrukturåtgärderna i målbilden är kostnadsbedömda till 25 miljarder kronor i 2015 års prisnivå.

Dokument

Huvudrapport

Handlingsplan

Vilka utredningar som genomförs kan komma att ändras över tid, bland annat har parterna enats om att påbörja utredning av Gropegårdslänken samt kompletterande utredningar kring Metrobuss under 2021.

ÅVS Metrobuss

Som en fortsättning på arbetet med Målbild Koll2035 har parterna tillsammans med Trafikverket genomfört en åtgärdsvalsstudie (ÅVS) för trafikkonceptet Metrobuss. På länken ovan finns slutrapport med bilagor. Efter avslutad ÅVS har parterna i april 2021 tecknat en avsiktsförklaring med gemensamma slutsatser från ÅVS samt behov av fortsatt utredning. Det fortsatta utredningsarbetet kommer främst att ske inom ramen för arbetet med Handlingsplan 2020-2024 enligt ovan.

Jörn Engström

Strateg