Målbild tåg 2035

Kvinna på tågstation
Fotograf: Thomas Harrysson

Målbild tåg 2035 är en del av trafikförsörjningsprogrammet och beskriver hur tågtrafiken i Västsverige kan utvecklas fram till 2035.

För Västra Götalandsregionen är det ett uttalat mål att knyta samman Västra Götalands huvudorter bättre. Även bättre förbindelser till regioncentrum i grannlänen efterfrågas, och tåget ska fungera som ryggrad när det gäller invånarnas pendlingsresor in mot Göteborg.

Antalet tågresor i Västra Götaland har mer än fördubblats sedan 1999. Det finns en stor potential för att avlasta vägnätet och ytterligare öka tågresandet i framtiden.

Målsättning

Västra Götaland ska vara ett konkurrenskraftigt tillväxtområde, som erbjuder god livskvalitet. Kommunikationer som fungerar bra innebär att invånarna snabbt kan ta sig till arbete, skola och fritidsaktiviteter.

Målsättningen i målbilden är att tågresandet i Västsverige ska trefaldigas från år 2006, till 130 000 resor/dag år 2035.

Hur ska vi nå målet?

För att nå målet måste tågtrafiken byggas ut kraftigt. Idag är många av tågen fullbelagda under maxtimmarna och järnvägens kapacitet är begränsad. I målbilden föreslås tätare avgångar, längre tåg, högre hastighet och ett väl utbyggt järnvägsnät. Tågtrafiken byggs ut mest där det finns störst resandeunderlag, men kommer även att byggas ut i stråken där resandeunderlaget är mindre. På så vis får alla invånare i Västra Götaland bättre tågtrafikutbud.

Målbilden är framtagen i bred samverkan eftersom det krävs att många arbetar i samma riktning för att vi ska nå målen. Förutom förbättringar av järnvägens infrastruktur handlar det om bebyggelseplanering, utbyggnad av gång- och cykelvägnät, pendelparkeringar och andra åtgärder som stödjer ett kollektivt resande.

Målbild Tåg delmål 2028 inklusive storregional busstrafik

Martin Elofsson

Handläggare, infrastruktur, trafik och kollektivtrafikfrågor

Telefonnummer