Revidering av trafikförsörjningsprogrammet

Trafikförsörjningsprogrammet är det högsta styrande dokumentet som beskriver den långsiktiga utvecklingen av kollektivtrafiken i Västra Götaland. Programmet revideras en gång per mandatperiod av Västra Götalandsregionen  i rollen som kollektivtrafikmyndighet.  Arbetet med revidering av Hållbara resor - trafikförsörjningsprogram för Västra Götaland 2021-2025 har påbörjats. Här kan du följa hur arbetet utvecklas.

Vad innebär revideringen?

Kollektivtrafiklagen anger vad som måste finnas med i ett trafikförsörjningsprogram och vilka som den regionala kollektivtrafikmyndigheten behöver samråda med. Med stöd i lagen och utifrån regionala prioriteringar samt forskning och praxis har Västra Götalandsregionen påbörjat arbetet med att forma ett nytt trafikförsörjningsprogram.

Revideringsarbetet kan sägas ha tre faser;

 1. En inledande fas med förberedelser, bland annat i form av en förutsättningsrapport som beskriver nuläget.
 2. I nästa fas sker dialog och samråd utifrån förutsättningsrapporten samt analyser som ska mynna ut i en strategisk inriktning för programmet. Den strategiska inriktningen anger huvuddragen i det kommande programmet.
 3. I den tredje fasen tas själva programmet fram utifrån den strategiska inriktningen. Programmet skickas på remiss inför slutligt fastställande i regionfullmäktige.

Tidplan för revideringen

 • Förberedelser och framtagande av förutsättningsrapport - våren 2023
 • Dialog och samråd utifrån förutsättningsrapporten - hösten 2023
 • Hållbarhetsbedömning av vägval till grund för strategisk inriktning för programmet - hösten 2023
 • Ställningstagande i Beredningen för hållbar utveckling (BHU) om strategisk inriktning för programmet - våren 2024
 • Framtagande av remissversion av trafikförsörjningsprogrammet samt hållbarhetsbedömning - våren 2024
 • Beslut i infrastruktur- och kollektivtrafiknämnden om remiss - våren 2024
 • Remiss - hösten 2024
 • Fastställande av trafikförsörjningsprogrammet - våren 2025

Förutsättningsrapport framtagen

En förutsättningsrapport har tagits fram inför kommande revidering av trafikförsörjningsprogram för Västra Götaland 2021-2025 för att lyfta viktiga förutsättningar som påverkar kollektivtrafiken och dess utveckling. I rapporten lyfts geografiska och demografiska förutsättningar, utbud och den tillgänglighet som skapas med kollektivtrafik, infrastrukturens samt individens förutsättningar vad gäller tillgänglighet och resande i regionen. Utgångspunkten är hållbarhet. Läs mer i rapporten längre ner på sidan.