Revidering av trafikförsörjningsprogrammet

Trafikförsörjningsprogrammet är det högsta styrande dokumentet som beskriver den långsiktiga utvecklingen av kollektivtrafiken i Västra Götaland. Programmet revideras en gång per mandatperiod av Västra Götalandsregionen  i rollen som kollektivtrafikmyndighet.  Arbetet med revidering av Hållbara resor - trafikförsörjningsprogram för Västra Götaland 2021-2025 har påbörjats. Här kan du följa hur arbetet utvecklas.

Vad innebär revideringen?

Kollektivtrafiklagen anger vad som måste finnas med i ett trafikförsörjningsprogram och vilka som den regionala kollektivtrafikmyndigheten behöver samråda med. Med stöd i lagen och utifrån regionala prioriteringar samt forskning och praxis har Västra Götalandsregionen påbörjat arbetet med att forma ett nytt trafikförsörjningsprogram.

Revideringsarbetet kan sägas ha tre faser;

 1. En inledande fas med förberedelser, bland annat i form av en förutsättningsrapport som beskriver nuläget.
 2. I nästa fas sker dialog och samråd utifrån förutsättningsrapporten samt analyser som ska mynna ut i en strategisk inriktning för programmet. Den strategiska inriktningen anger huvuddragen i det kommande programmet.
 3. I den tredje fasen tas själva programmet fram utifrån den strategiska inriktningen. Programmet skickas på remiss inför slutligt fastställande i regionfullmäktige.

Tidplan för revideringen

 • Förberedelser och framtagande av förutsättningsrapport - våren 2023
 • Dialog och samråd utifrån förutsättningsrapporten - hösten 2023
 • Hållbarhetsbedömning av vägval till grund för strategisk inriktning för programmet - hösten 2023
 • Ställningstagande i Beredningen för hållbar utveckling (BHU) om strategisk inriktning för programmet - våren 2024
 • Framtagande av remissversion av trafikförsörjningsprogrammet samt hållbarhetsbedömning - våren 2024
 • Beslut i infrastruktur- och kollektivtrafiknämnden om remiss - tidig höst 2024
 • Remiss - hösten 2024- våren 2025
 • Fastställande av trafikförsörjningsprogrammet - 2025

Förutsättningsrapport framtagen

En förutsättningsrapport har tagits fram inför kommande revidering av trafikförsörjningsprogram för Västra Götaland 2021-2025 för att lyfta viktiga förutsättningar som påverkar kollektivtrafiken och dess utveckling. I rapporten lyfts geografiska och demografiska förutsättningar, utbud och den tillgänglighet som skapas med kollektivtrafik, infrastrukturens samt individens förutsättningar vad gäller tillgänglighet och resande i regionen. Utgångspunkten är hållbarhet. Läs mer i rapporten längre ner på sidan. 

Prövning och analys av barnets bästa

I samband med revideringen görs en prövning och analys av barnets bästa. Den inleddes december 2022 och görs återkommande i revideringens olika moment. En rapport finns sammanställd som underlag för den strategiska inriktningen och finns att läsa under rubriken Dokument.

Som en del av prövningen gjordes det under våren 2023 två specifika dialoginsatser kopplade till barn och unga och deras vardagsresande. En av insatserna bestod av fokusgruppsintervjuer och enkäter med mellan- och högstadieelever från två skolor i Borås. Den andra insatsen, unga kollektivtrafikutvecklare, var skapandet av en fokusgrupp bestående av sju ungdomar i åldern 15-19 år och som träffades fysiskt vid tre tillfällen. Rapporter om dessa två insatser finns längre ner på sidan. Viktigaste medskick från insatserna finns även dokumenterade i den framtagna förutsättningsrapporten, som även den finns att tillgå längre ner på sidan.