Kollektivtrafikens miljö- och klimatstrategi

Miljö- och klimatstrategin, en del av det regionala trafikförsörjningsprogrammet för Västra Götaland.

I Miljö- och klimatstrategin finns mål och inriktning och miljö- och klimatarbetet för kollektivtrafiken i Västra Götaland. Strategin är en del av det regionala trafikförsörjningsprogrammet och är ett viktigt underlag för Västtrafiks trafikupphandlingar. Miljö- och klimatstrategin fastställdes i kollektivtrafiknämnden i oktober 2018, och aktualiserades i december 2022. Omvärldsförändringar som till exempel ny lagstiftning och snabb teknikutveckling har motiverat aktualiseringen. I strategin behandlas kollektivtrafikens egen miljöpåverkan. Positiva effekter av att fler reser kollektivt i stället för med bil behandlas inte. 

Miljö- och klimatstrategin liksom aktualiseringen har utarbetats i nära samarbete med Västtrafik som i sin miljö- och klimatplan beskriver mer i detalj hur strategin ska genomföras och målen nås. 

Miljö- och klimatstrategin uttrycker en hög ambitionsnivå för kollektivtrafiken som aktör i övergången till ett långsiktigt hållbart transportsystem. 

Det övergripande klimatmålet är en 90-procentig minskning av koldioxidutsläpp per personkilometer år 2035 jämfört med år 2006. För att detta ska nås krävs en kombination av förnybara drivmedlen el, gas och flytande biodrivmedel. Strategin innehåller även mål för energianvändning, buller och luftkvalitet.

Sara Eriksson

Handläggare, infrastruktur, trafik och kollektivtrafikfrågor