Trafikförsörjningsprogram - Hållbara resor i Västra Götaland

Trafikförsörjningsprogram 2021-2025 - Hållbara resor i Västra Götaland är det viktigaste dokumentet i utvecklingen av kollektivtrafiken. Här beskrivs hur kollektivtrafiken ska utvecklas, och var fokus på kollektivtrafiksatsningar ska ligga.

Det övergripande målet är att andelen hållbara resor i Västra Götaland ska öka. Antalet kollektivtrafikresor och marknadsandelar för resor med kollektivtrafik, cykel och gång ska fram till 2025 minst återta de nivåer som rådde innan 2020.

Tre målområden för kollektivtrafiken bidrar till att uppnå det övergripande målet.

 • Kollektivtrafik med god geografisk tillgänglighet
 • Kollektivtrafiken är enkel, trygg och inkluderande
 • Kollektivtrafiken ger låg miljöpåverkan

Strategier och fokusområden för genomförande

Genomförandet av trafikförsörjningsprogrammet sker genom tidigare beslutade strategier och arbete kring fyra fokusområden. Samverkan mellan olika aktörer är en förutsättning för att nå trafikförsörjningsprogrammets mål.

Beslutade strategier som är en del av trafikförsörjningsprogrammet: 

 • Strategi för kollektivtrafik på jämlika villkor
 • Miljö- och klimatstrategi för kollektivtrafiken
 • Målbild tåg 2035 inklusive Västtågsutredningen
 • Målbild Koll2035, Göteborg/Mölndal/Partille
 • Kollektivtrafikplaner för Borås, Skövde, Trollhättan/Vänersborg och Uddevalla

Fokusområden att arbeta med fram till år 2025

 • Driva på och underlätta hållbara resval
 • Kombinerad mobilitet
 • Samhällsplanering och kollektivtrafik
 • Driva på och styra forskning och innovation

Programmet tas fram i samråd

Trafikförsörjningsprogrammet tas fram av Västra Götalandsregionen som är kollektivtrafikmyndighet i Västra Götaland. Arbetet sker i samråd med kommuner, trafikföretag och andra intressenter. 

För dialog och samverkan kring strategiska frågor som rör kollektivtrafikens utveckling i Västra Götaland är kommunerna organiserade i delregionala kollektivtrafikråd: 

 • Göteborgsregionen
 • Skaraborg
 • Fyrbodal
 • Boråsregionen

Uppföljning

Kollektivtrafik är en verksamhet som kräver stora investeringar och omfattande planering. Det är därför viktigt att kollektivtrafikens utveckling följs noga. Trafikförsörjningsprogrammet följs upp varje år, och utvecklingen inom respektive målområde följs upp på detaljerad nivå.