Konstvandringar

Kulturnämnden ger stöd till konstvandringar i Västra Götaland. I länet finns ett trettiotal konstvandringar som tillsammans lockar över 200 000 konstintresserade varje år.

Syftet med stödet

Konstvandringarna tillgängliggör samtida konst för en bred publik. Kulturnämnden vill särskilt stimulera till samarbete kring konstvandringarna för att göra dem till angelägna besöksmål i Västra Götaland.

Vem får söka stödet?

Stöd till konstvandring kan sökas av juridisk person (företrädesvis ideella organisationer) som planerar att genomföra en konstvandring i en eller flera kommuner i Västra Götaland.

Stödet söks på förhand innan genomförd konstvandring.

Kulturnämnden medfinansierar med lika stort belopp som kommun/kommunerna avsatt. Kommunala beslut bifogas ansökan.

En kommun som anordnar en konstvandring i egen regi (utan ideell aktör) kan inte få medel från Västra Götalandsregionen.

Ansökan görs löpande och ska innehålla projektbeskrivning (inklusive uppskattat antal besökare), start- och slutdatum samt budget (med verifikationer på den kommunala medfinansieringen).

Behandling och beslut

Bedömningen av vilka ansökningar som ska föreslås få medel görs av ansvarig tjänsteman på Kulturförvaltningen. Beslutet tas av kulturchefen.

Redovisning

Projektet ska redovisas senast två månader efter genomförd konstvandring. Redovisningen ska innehålla kort beskrivning av resultat och effekter, uppskattat antal besökare samt, om möjligt, hur mycket intäkter konstförsäljningen inbringade.

Redovisningen skickas digitalt till kultur@vgregion.se

Kommunikation

Projekt och verksamheter som får stöd från Västra Götalandsregionen ska i all sin kommunikation kring projektet eller verksamheten väl synligt markera stödet genom texten "Med stöd från" samt Västra Götalandsregionens logotyp.

Mer information, logotyp och verktyg finns här

Anna Kanelid

Kontakt konstvandringar

Telefonnummer