Ungdomsorganisationer

Kulturnämnden betonar vikten av att alla generationer finns med i organisationslivet. Det är viktigt att den yngre generationen får möjligheter att utvecklas och påverka samhället. Genom intresseorganisationer får den yngre generationen kunskap om samhällets demokratiska uppbyggnad.

Vem får söka stödet?

Regionens mål med bidragsgivning till ungdomsförbundens distriktsorganisationer är att stödja en verksamhet som syftar till att utveckla organisationens ideologiska, demokratiska, sociala och opinionsbildande funktioner.

Behandling och beslut

Bidraget bygger på antal medlemmar, antal lokalavdelningar samt deltagardagar. Ett förskott av bidraget betalas ut i slutet av januari, och är 30 procent av föregående års bidrag. Efter inlämnande av redovisningsblankett, årsmötesprotokoll, verksamhetsberättelse, verksamhetsplan, revisionsberättelse och ekonomisk redovisning utbetalas resterande 70 procent i slutet av juni, men då beräknat och justerat med årets bidrag.

Förtydligande av regionala deltagardagar

Nedan ser ni anvisningar och definitioner av vad som räknas som regionala deltagardagar.

Regional verksamhet/distriktsverksamhet innebär av distriktet planerad och genomförd verksamhet exempelvis: 

  • Utbildning av ledare, styrelsemedlemmar och personal
  • Av distriktet anordnade temadagar och lägerverksamhet
  • Distriktets styrelsemöten och liknande under förutsättning att styrelseledamoten är i åldern 7-25 år

Följande aktiviteter är inte bidragsgrundande:

  • Fester
  • Tävlingar
  • Aktiviteter som utförs av enskild lokalavdelning

Varje deltagande medlem i åldern 7-25 år boende i regionen får räknas. Aktiviteten ska pågå i minst 3 timmar. Enda undantaget är deltagande medlem i ledarutbildning, där ingen åldersgräns tillämpas. En förutsättning för att få räkna med deltagare i ledarutbildning är dock att dessa ledare sedan ska arbeta i verksamhet med åldersgruppen 7-25 år.

Kommunikation

Projekt och verksamheter som får stöd från Västra Götalandsregionen ska i all sin kommunikation kring projektet eller verksamheten väl synligt markera stödet genom texten ”Med stöd från” samt Västra Götalandsregionens logotyp.

Visa stöd från VGR på rätt sätt

Ansökan

Ansökningsperiod: 1 januari-15 april

Ansökan görs på redovisningsblankett nedan, och skickas till kultur@vgregion.se.

Anna Kanelid

Administrativ koordinator

Telefonnummer