Arbetet med att ta fram Kulturstrategi 2024-2027

Våren 2022 inleddes arbetet med att revidera den regionala kulturstrategin. I samband med detta revideras även den regionala biblioteksplanen.

Under våren 2022 genomfördes delregionala dialoger med kommuner och kommunalförbund utifrån den nuvarande kulturstrategin och vilka nya perspektiv som behöver beaktas i revideringen.

Hösten 2022 genomfördes en andra omgång delregionala dialoger med fokus på vilka prioriteringar som behöver göras inom kulturområdet de kommande åren. Under hösten genomfördes också ett stort antal dialoger med representanter från det professionella kulturlivet och det civila samhället.
Syftet med samråden och dialogerna var att identifiera gemensamma ambitioner och prioriteringar för Västra Götaland ur ett helhetsperspektiv.

Remissperiod

Dialogerna sammanställdes i en remissversion under vintern 2023. Mellan den 1 mars och 31 maj var den reviderade kulturstrategin ute på remiss. Vi fick in 98 remissvar vilket är betydligt fler än tidigare.

Här finns en lista över alla inkomna remissvar.

För att begära ut handlingar, skicka ett mejl till regionstyrelsen@vgregion.se

Beslutsprocess

Under hösten 2023 hanterades kulturstrategin i olika politiska instanser i Västra Götalandsregionen. Beslutet att anta den nya strategin togs av regionfullmäktige den 28 november 2023. 

Handlingarna från regionfullmäktige den 28 november 2023 om kulturstrategin

Björn Ohlén

Regionutvecklare

Telefonnummer

Katti Hoflin

Kulturchef

Telefonnummer