Arbetet med att ta fram Kulturstrategi 2024-2027

Våren 2022 inleddes arbetet med att revidera den regionala kulturstrategin. I samband med detta revideras även den regionala biblioteksplanen.

Den regionala kulturstrategin är ett av Västra Götalandsregionens fyra måldokument som pekar ut den kulturpolitiska inriktningen och styr regionala satsningar för de kommande fyra åren. Kulturstrategin fungerar också som grunden för Västra Götalandsregionens förhandlingar om statliga medel via kultursamverkansmodellen. Enligt den lag och förordning som styr hur regionerna får disponera statliga medel till kulturverksamheter, ska den regionala kulturplanen utarbetas i samverkan med länets kommuner och efter samråd med länets professionella kulturliv och det civila samhället. Dokumentet skrivs med fokus på varje invånares rätt att delta i kulturlivet.

Läs mer om kultursamverkansmodellen på Kulturrådets webbplats

Processen

Under våren 2022 genomfördes delregionala dialoger med kommuner och kommunalförbund utifrån den nuvarande kulturstrategin och vilka nya perspektiv som behöver beaktas i revideringen.

Hösten 2022 genomfördes en andra omgång delregionala dialoger med fokus på vilka prioriteringar som behöver göras inom kulturområdet de kommande åren. Under hösten genomfördes också ett stort antal dialoger med representanter från det professionella kulturlivet och det civila samhället.
Syftet med samråden och dialogerna var att identifiera gemensamma ambitioner och prioriteringar för Västra Götaland ur ett helhetsperspektiv.

Remissperiod

Dialogerna sammanställdes i en remissversion under vintern 2023. Mellan den 1 mars och 31 maj var den reviderade kulturstrategin ute på remiss. Vi fick in 98 remissvar vilket är betydligt fler än tidigare.

Här finns en lista över alla alla inkomna remissvar.

För att begära ut handlingar, skicka ett mejl till regionstyrelsen@vgregion.se

Kulturstrategins innehåll

Kulturstrategin pekar ut målet: Ett fritt, rikt och starkt kulturliv i hela Västra Götaland.

Får att nå målet pekar strategin ut fem strategiska utvecklingsområden med prioriteringar för hur kulturpolitiken ska genomföras och exempel på vad Västra Götalandsregionen kan göra inom varje prioritering.
I kapitlet Verksamhetsområden inom kultursamverkansmodellen beskrivs utmaningar, möjligheter och behov inom de kulturområden som ingår i modellen. I kapitlet Kulturens samspel med andra sektorer beskrivs hur kulturområdet interagerar med övrigt regionalt utvecklingsarbete.

Målet är en kulturstrategi för Västra Götaland som angår såväl regionala beslutsfattare, som de kommuner och organisationer som vill vara med och driva ett levande kulturliv i hela Västra Götaland.

Beslutsprocess

Under hösten 2023 hanteras kulturstrategin i olika politiska instanser i Västra Götalandsregionen.

Här hittar du aktuell version av kulturstrategin från Regionfullmäktige den 28 november. 

Kulturstrategin behandlas av Beredningen för hållbar utveckling och Regionstyrelsen under oktober för att slutligen antas av Regionfullmäktige den 28 november.  

Tidigare beslut

Björn Ohlén

Regionutvecklare

Telefonnummer

Katti Hoflin

Kulturchef

Telefonnummer