Revision

Västra Götalandsregionens revisorer följer upp att regionfullmäktiges beslut genomförs. Revisorerna granskar alla VGR:s verksamheter varje år för att se att de arbetar effektivt.

Regionfullmäktige i Västra Götaland utser elva förtroendevalda revisorer som granskar nämnderna och styrelserna. Ur gruppen förtroendevalda revisorer väljs lekmannarevisorer som granskar regionens bolag.

Revisorerna granskar regionens verksamheter för att bland annat se till att lagar följs och att de uppdrag som regionfullmäktige beslutat om genomförs effektivt och ändamålsenligt. Resultatet av granskningen redovisas i rapporter.

Revisionens uppdrag styrs bland annat av kommunallagen, aktiebolagslagen och det revisionsreglemente som regionfullmäktige beslutat om. I sitt uppdrag följer revisorerna god revisionssed i kommunal verksamhet.

Revisorerna 

Under den här rubriken ser du vilka revisorerna är för den här mandatperioden och här hittar du kontaktuppgifter till revisorerna. 

 • Krister Stensson, ordförande
 • Vivi-Ann Nilsson, vice ordförande
 • Sven Liljegren
 • Björn Brogren
 • Carina Gustavsson
 • Per Waborg
 • Marie Engström Rosengren
 • Anne-Lie Sundling
 • Elving Andersson
 • Gun Alexandersson Malm
 • Bo-Lennart Bäcklund

Revisionsplan

Revisionsplanen är utgångspunkt för den granskning som planeras under året. Här hittar du revisionsplanen för 2024 (med inriktning för 2025–2026).

Revisionsrapporter

All granskning presenteras i rapporter av olika slag. Rapporterna läggs ut på webben när de är klara. Du hittar rapporterna här.

Revisorernas årliga redogörelse

Revisorerna tar årligen fram en redogörelse som sammanfattar den granskning som gjorts under året. I den får du en bra överblick över året som gått. Här hittar du redogörelsen för 2022. 

Kontakt

Om du har några frågor eller funderingar, så är du välkommen att kontakta oss. Här hittar du kontaktuppgifter till de förtroendevalda revisorerna och här hittar du kontaktuppgifter till yrkesrevisorerna. Det går även bra att skicka e-post till revision@vgregion.se.