Psykisk hälsa

Utmaningen är att förbättra samverkan mellan olika aktörer kring främjande och förebyggande insatser samt stöd och vård med barnets/den unges behov i centrum genom att exempelvis:

  • Utveckla samverkan mellan skola och region för en sammanhållen barn-, elev- och ungdomshälsa
  • Utveckla elevhälsoinsatser som främjar psykisk hälsa och förebygger psykisk ohälsa
  • Förbättra förutsättningarna för barn/unga med misstanke om utvecklingsrelaterade funktionsavvikelser genom till exempel tidiga insatser, särskilt stöd, sammanhållet vårdförlopp, samordning och trygghet
  • Utveckla främjande och tillgängliga lärmiljöer för trygghet och studiero