Friska barn i Skaraborg

Ohälsosam viktutveckling går att förebygga. Friska barn i Skaraborg är ett kraftsamlingsområde i Skaraborg för att förebygga ohälsosam viktutveckling bland barn. Vi vill skapa miljöer runt barnen som gör det enkelt att göra hälsosamma val.

Andelen barn och unga som har övervikt och obesitas är idag fler än någonsin tidigare. Övervikt och obesitas påverkar både den fysiska och mentala hälsan negativt.

I Skaraborg kraftsamlar vi för att minska antalet barn och unga med övervikt och obesitas. Denna kraftsamling genomförs i samverkan mellan Delregionala nämnden Östra och Skaraborgs kommunalförbund.

För att följa upp insatserna i kraftsamlingsområdet används Helhetsmetodiken som uppföljningsverktyg, framtaget vid Angereds Närsjukhus. Helhetsmetodiken används i arbetet med Mat och rörelse på familjecentral och Mobila dialoglabb.

Aktiva transporter

En av folkhälsans stora utmaningar är att skapa förutsättningar för en hållbar livsstil. Fler barn och unga än någonsin lider av övervikt och obesitas, och stillasittande är en central riskfaktor. Stora krav ställs på regioner och kommuner att skapa goda förutsättningar för aktiva transporter för befolkningen, till exempel genom gång eller cykling. Trots ett gediget arbete för aktiv rörlighet behövs ytterligare insatser för att fler invånare ska transportera sig aktivt.

Folkhälsa och social hållbarhet i Skaraborg har tillsammans med Högskolan i Skövde beviljats projektmedel från Formas för att inkludera invånare i Skaraborg i en behovsanalys kring aktiva transporter. Studien ska leda till kunskap om vilka insatser som krävs för att öka den aktiva transporten på landsbygden.


Mobilt dialoglabb

Mobilt dialoglabb är en delaktighetsform för att ta reda på barn och ungas perspektiv kring rörelse i utemiljöer. Rörelse kan innebära idrott och fysisk aktivitet men också möjligheten till lek och möten genom andra aktiviteter. Mobilt dialoglabb grundar sig i vikten av barns rätt till delaktighet och inflytande i aktuella samhällsfrågor.

Dialoger genomförs i kommuner där det finns pågående eller planerade utvecklingsprojekt kring en plats för att ta till vara tankar och idéer från målgruppen. Dialogen består av olika kreativa metoder som genomförs tillsammans med barn och unga. Därefter lämnas resultatet av dialogen till kommunen för fortsatt utveckling av platsen.


Workshops i kommuner

Kommunerna i Skaraborg erbjuds en workshop för att kartlägga det nuvarande arbetet och titta på utmaningar i arbetet med att främja en hälsosam viktutveckling. Hittills har sex kommuner genomfört en workshop. På våra workshops har det varit deltagare från skolan, socialtjänsten, familjecentral, fritiden, kostenhet, elevhälsa och barnhälsovården.

Det som kommit fram i våra workshops är att familjecentralen är en central arena för arbetet, samverkan är viktig, kostenhet och pedagoger har inte samma budskap ut till barn och målsmän och att det är viktigt med en fysisk planering som inbjuder till rörelse.


Mat och rörelse på familjecentraler

Mat och rörelse på familjecentraler är ett arbete med syfte att öka rörelseförståelsen hos barn och lägga grund för goda matvanor. All personal på familjecentralerna i Skaraborg vidareutbildas i rörelseförståelse både praktiskt och teoretiskt.

Rörelseförståelse är en helhetssyn på fysisk aktivitet, där målet är att fler ska röra på sig livet ut. Genom rörelseförståelse, utvecklas färdigheter inte bara fysiskt – utan även socialt, psykiskt och idrottsligt.

Utbildningen tar också upp vikten av goda kostvanor och förståelsen för de gällande kostråden. Familjecentralerna har också fått stimulansmedel för att arbeta med mat och rörelse.


Rörelse som superkraft

Rörelse som superkraft bestod av föreläsningar med Anders Hansen samt medborgardialoger om rörelse. Syftet var att öka medvetenheten om betydelsen av fysisk aktivitet och att skapa delaktighet i arbetet för ett mer rörelserikt Skaraborg.

I medborgardialogen deltog mer än 800 invånare som diskuterade frågorna ”Vad behövs för ett mer rörelserikt Skaraborg?” och ”Hur kan jag bidra?”. Resultatet finns sammanfattat i en film och en rapport.

Rapporten

 

 

Rapporter

Här kan du läsa de rapporter som skrivits inom Friska barn i Skaraborg:

 


Karin Skagelin

Folkhälsostrateg

Malin Gustafsson

Folkhälsostrateg

Marina Timm

Folkhälsostrateg