Folkhälsoarbetet i Skaraborg

I Skaraborg bedrivs ett aktivt folkhälsoarbete genom samverkan mellan region och kommuner. Målet är att påverka förutsättningarna för social hållbarhet och en god folkhälsa genom att förbättra människors livsvillkor och livsmiljö.

Friska barn, fullföljda studier, äldres hälsa och psykisk hälsa är de områden kommunerna och regionen kraftsamlar kring i Skaraborg, i samverkan med Skaraborgs kommunalförbund. Utöver det bedrivs även annat Skaraborgsövergripande folkhälsoarbete.

Folkhälsoarbetet i Skaraborg (video)

Folkhälsokonferens i Skaraborg

Vartannat år anordnas folkhälsokonferenser runtom i Skaraborg på olika teman. Det är profession, civilsamhälle, politiker och olika samhällsaktörer som deltar.

Kommande folkhälsokonferens

2023 års folkhälsokonferens kommer att ske 6 oktober 2023 i Skövde. Mer information om tema kommer framöver.


Förstudie om aktiva transporter

Under 2023 och 2024 pågår ett forskningsprojekt mellan Västra Götalandsregionen och Högskolan i Skövde finansierat av Formas. Syftet med projektet är att förenkla möjligheterna till aktiva transporter i Skaraborg.

En av folkhälsans stora utmaningar är att skapa förutsättningar för en hållbar livsstil. Regioner och kommuner arbetar för att befolkningen ska kunna använda aktiva transporter såsom att cykla eller gå för att transportera sig.

Målet med projektet är inkludera invånare i Skaraborg i en behovsanalys för att öka kunskapen om vad som kan uppmuntra till aktivt resande och rörlighet. Resultatet ska bli ett strategiskt policydokument om aktiv transport i landsbygdskommuner, vilket förväntas kunna presenteras under hösten 2024.

Samtliga kommuner i Skaraborg har erbjudits att delta i studien via digitala enkäter till kommuninvånare. Deltagandet är frivilligt för alla invånare i Skaraborg, från 10-års ålder. Kommuner som bedöms ha ett väl utbyggt cykel- och gångvägnät enligt Trafikverkets cykelvägskartor erbjuds även ett fördjupat deltagande genom kommuninvånares medverkan i fokusgrupp och/eller enskilda intervjuer.

Är du intresserad av att delta i studien?

Enkäten tar cirka 10 minuter att besvara. Dina svar är anonyma.

Till enkäten


Utökade hembesök

Alla förstagångsföräldrar i Töreboda kommun och Södra Ryd i Skövde kommun erbjuds fem hembesök istället för två, sedan 2018. Hembesöken sker i samverkan mellan mödravård, barnhälsovård och familjestöd i kommunerna. Detta för att ge en ökad möjlighet till föräldrarna att stärka sin föräldraroll, bygga tillitsfulla relationer och skapa delaktighet hos båda föräldrarna. Föräldrar är experter på sina egna barn. Det är därför i första hand föräldrarnas och barnens behov som ska styra innehållet i samtalen vid hembesöken.

Här kan du läsa en forskningsartikel om föräldrarnas erfarenheter av utökade hembesök (frontiersin.org)


Samverkan med Folktandvården

Folkhälsa och social hållbarhet Skaraborg har varit en del i ett utvecklingsarbete som genomförts på familjecentralen Symfoni i Södra Ryd. Utvecklingsarbetet har skett i samverkan mellan Folktandvården (Magnus Fällström, klinikchef Södra Ryd och Anita Alm, övertandläkare, Odontologie Doktor. Specialistkliniken för Pedodonti och Sjukhustandvård SkaS), vårdcentralens barnhälsovård (placerad på familjecentralen) och kommunens socialtjänst (ansvariga för den öppna verksamheten).

För att sprida arbetet som sker i Södra Ryd till fler familjecentraler i Skaraborg har en arbetsgrupp bildats som genomför dialogdagar.

För att följa arbetet i Södra Ryd har det genomförts en utvärdering i form av fenomenologisk forskning med intervjuer och fokusgrupper. Temat är samverkansmodellen mellan familjecentral och folktandvård för en jämlik hälsa.

Samverkansprojekt Folktandvården och familjecentralen i Södra Ryd, Skövde - Utvärdering efter fem år


Hälsoläget i Skaraborg – sammanställning