Folkhälsa

I Västra Götaland bedrivs ett aktivt folkhälsoarbete genom samverkan mellan VGR och kommunerna. Målet är att skapa förutsättningar för en god och jämlik hälsa genom att förbättra människors livsvillkor och levnadsvanor. Den plan som ligger till grund för det regionövergripande folkhälsoarbetet antogs av strategiska hälso- och sjukvårdsnämnden i april 2024.

Sociala investeringar

VGR:s sociala investeringar är inriktade på hälsofrämjande och förebyggande insatser som på sikt förbättrar barns och ungas förutsättningar att klara grundskolan med godkända betyg.

Kraftsamling fullföljda studier

VGR kraftsamlar tillsammans med kommuner, näringsliv och idéburen sektor kring barn och ungas förutsättningar för fullföljda studier.

Psykisk hälsa och suicidprevention

En bra psykisk hälsa är viktigt för livskvaliteten och ett vardagsliv som fungerar. Var sjätte timme väljer någon att ta sitt liv och därför är det viktigt att öka kunskapen om psykisk hälsa och arbetet med att förebygga självmord.

Folkhälsa Skaraborg

I Skaraborg bedrivs ett aktivt folkhälsoarbete genom samverkan mellan region och kommuner. Målet är att påverka förutsättningarna för social hållbarhet och en god folkhälsa genom att förbättra människors livsvillkor och livsmiljö.