Mer information och kontaktuppgifter

Här hittar du mer information om patientnämnden och uppdraget samt länkar till andra aktörer som kan vara bra att ha när du har klagomål på vården. Här hittar du också information om hur vi arbetar med sekretess och personuppgifter samt kontaktuppgifter till förvaltningen.

En opartisk instans

Patientnämnderna är en opartisk instans mellan patient och vårdgivare. I Västra Götalandsregionen finns fem patientnämnder; patientnämnd norra, patientnämnd Göteborg, patientnämnd södra, patientnämnd västra och patientnämnd östra.

Verksamheten hjälper patienterna

Nämndernas verksamhet ska hjälpa patienter med problem som uppstått i kontakten med vården och ta initiativ till förändringar som stärker patientens ställning och förbättrar vården. Patientnämnderna ska utifrån synpunkter och klagomål bidra till kvalitetsutveckling, hög patientsäkerhet och till att verksamheterna inom hälso- och sjukvården anpassas efter patienternas behov och förutsättningar.

Vi möter nämnder och styrelser

Patientnämndernas förtroendevalda möter återkommande de nämnder och styrelser som har ansvar för hälso- och sjukvården. Patientnämnderna lyfter då synpunkter och iakttagelser baserat på de inkomna klagomålen. Det är därför alla klagomål är viktiga, klagomål skapar underlag för dialog och förbättringsarbete.

Fem patientnämnder

Patientnämnder finns i alla Sveriges regioner. I Västra Götaland finns fem patientnämnder. Varje nämnd består av tolv förtroendevalda. Nämnderna har en gemensam förvaltning som heter patientnämndernas kansli. I reglemente för patientnämnd antaget av regionfullmäktige i Västra Götalandsregionen finns patientnämndernas uppdrag beskrivet.

Vi utser stödpersoner

Patientnämnderna utser också stödpersoner åt patienter som tvångsvårdas inom psykiatrin eller som isoleras enligt smittskyddslagen.

Patientnämnderna sammanträder cirka fyra gånger per år.

Kontaktuppgifter

Är du patient och vill framför ett klagomål eller lämna en synpunkt på din egen eller en anhörigs vård?

Klagomålshantering

Är du journalist och vill komma i kontakt med förvaltningen eller dess politiker, kontakta Västra Götalandsregionens presstjänst.

Kontaktuppgifter till vår presstjänst

För övriga frågor om förvaltningens arbete, kontakta vår växel och sök förvaltningschef, Susanne Tedsjö.

Telefonnummer: 010-441 00 00


Länkar till andra aktörer

Inspektionen för vård och omsorg granskar vården

Inspektionen för vård och omsorg, IVO, är en tillsynsmyndighet som granskar vården så att befolkningen får en vård och omsorg som är säker, håller en god kvalitet och drivs enligt uppsatta lagar och föreskrifter.

Utreder enbart händelser under vissa förutsättningar där patienten först har varit i kontakt med vårdverksamheten eller med patientnämnden. IVO utreder bland annat händelser som inneburit att du eller din närstående har fått en bestående skada, ett väsentligt ökat behov av vård eller att någon har avlidit.

De utreder också klagomål som gäller tvångsvård och händelser som allvarligt och på ett negativt sätt påverkat självbestämmande, integritet eller rättslig ställning. Dessutom kan IVO även utreda om du av någon anledning inte fått svar från verksamheten, eller om svaret inte är tillfredsställande .

Viktigt att veta är att IVO i regel inte utreder som händelser som inträffade för mer än två år sedan.

IVO:s hemsida

Löf

Du som har drabbats av en vårdskada orsakad av regionfinansierad vård, kan enligt patientskadelagen, ha rätt till ersättning från patientförsäkringen hos Löf, regionernas ömsesidiga försäkringsbolag. Observera att det finns en yttersta tidsgräns på tio år som räknas från den tidpunkt skadan orsakades.

Privat vårdgivare som saknar avtal med Västra Götalandsregionen är skyldig att informera dig som patient om i vilket försäkringsbolag den har sin patientförsäkring. Om vårdgivaren saknar försäkring bör du kontakta Patientförsäkringsföreningen.

Anmäla en skada till Löf

Läkemedelsförsäkringen

Om du anser dig ha blivit skadad av ett läkemedel, kan du vända sig till Läkemedelsförsäkringen för att få din sak prövad. Du som anmälare kan få ersättning om försäkringsgivarens utredning visar att det handlar om en faktisk läkemedelsskada.

En anmälan skickas in skriftligt senast tre år från att du fick skadan. Som yttersta tidsgräns ska skadan anmälas inom 15 år från att du slutat använda de läkemedel som orsakade skadan.

Läkemedelsförsäkringens hemsida


Sekretess och behandling av personuppgifter

Sekretess gäller i ärenden hos patientnämnden och alla som arbetar på patientnämnden har tystnadsplikt.

För att kunna handlägga ett klagomålsärende behöver patientnämnden behandla personuppgifter. Dessa kan vara namn, kontaktuppgifter och uppgifter om hälso- och sjukvård. Den lagliga grunden för patientnämndens behandling av personuppgifter enligt dataskyddsförordningen (GDPR) är allmänt intresse eller rättslig förpliktelse. Här finns mer information om behandling av personuppgifter i Västra Götalandsregionen.