Lära och bemästra

Kunskapscentrum för jämlik vård arbetar med en personcentrerad patient- och närståendeutbildning som ger möjlighet att samtala kring de frågeställningar personer som lever med långvarig sjukdom eller deras anhöriga kan ha.

Metoden kommer ursprungligen från Norge och heter Lära och bemästra. Den kombinerar professionell kunskap med patienternas erfarenheter, och de medverkande har stort inflytande över vad träffarna ska innehålla.

Utbildningen innebär ett nära samarbete mellan vårdens personal och personer med egen erfarenhet av långvarig sjukdom respektive närstående. Metoden har möjlighet att åstadkomma faktisk delaktighet för målgruppen och samtidigt vidareutveckla den aktuella vården.

Citat från deltagare och ledare i Lära och bemästra. Ett av citaten lyder: ”Jag har lärt mig mycket genom både de andra deltagarna och de gäster vi haft, som gett information som inte framkommer i vårdmöten.

Hur går utbildningen till?

Syfte och mål med utbildningen och antal deltagare och träffar, bestäms av den enskilda vårdverksamheten. Utbildningen sker till största del genom dialog i grupp, där erfarenhetskunskap och professionell kunskap får lika stor betydelse. Ett aktivt engagemang från alla deltagare är en viktig förutsättning för ett bra resultat.

Vad innehåller utbildningen?

Innehållet bestäms i stor utsträckning av deltagarna själva. Vid första utbildningstillfället inventeras vilka frågor som finns hos gruppmedlemmarna. Dessa ligger sedan till grund för utbildningens innehåll. Det innebär att varje utbildning blir lika unik som deltagarnas erfarenheter och behov. Vid behov bjuder gruppen in ämnesexperter för att fördjupa kunskapen om vissa ämnen.

Vilka kan vara med?

Patienter med samma diagnos eller problematik bildar en grupp. En grupp kan också bestå av närstående till personer med samma sjukdom.

Vilka leder utbildningen?

Två personer leder utbildningen tillsammans. Den ena arbetar inom vården och den andra har erfarenhet av att leva med långvarig sjukdom eller vara närstående till en person med långvarig sjukdom. Ledaren med egen erfarenhet har likadan diagnos som deltagarna i gruppen. Är ledaren med egen erfarenhet närstående är gruppens deltagare också närstående.

Längre ner på sidan kan du läsa mer om ledarutbildningen.

Ledarutbildning och ersättning för personer med erfarenhetskunskap

De två personer som ska leda grupper ihop går ledarutbildningen tillsammans. Ledarutbildningen är digital och ligger på Västra Götalandsregionens Lärportal Totara. Utbildningen är kostnadsfri. Ni kan påbörja utbildningen när som helst och den tar sammanlagt cirka 40 minuter att genomföra.

Ni hittar ledarutbildningen här: https://larportalen.vgregion.se/course/view.php?id=1410

Ersättning för ledare med erfarenhetskunskap

Allt fler verksamheter som erbjuder patient- eller närståendeutbildning enligt den personcentrerade utbildningsmodellen i Västra Götalandsregionen, använder sig av ersättning till ledaren med egen erfarenhet som patient/närstående. Ersättningen motsvarar dagarvode för politiskt förtroendevalda. Ett underlag för ersättningen ska presenteras, vilket specificerar den arbetsförtjänst som har förlorats och uppkommen resekostnad.

Västra Götalandsregionens koncernövergripande ledningsgrupp för hälso- och sjukvård har enats om att ersättning från den berörda förvaltningen bör utgå till erfaren patient/närstående, som är delaktig som ledare i personcentrerad patient-/närståendeutbildning.  

Arvodesbelopp:
Dagarvode, halvdag: 931:- kr
Dagarvode, heldag: 1 863:- kr
Sociala avgifter läggs på summan och det avgår A-skatt

Blankett för utbetalning (gäller inom Västra Götalandsregionen)

Magasinet Lära och bemästra

"Att möta de andra i gruppen var helt fantastiskt. [...] Vi sågs en gång i veckan och kom varandra väldigt nära." Så säger en av deltagarna som du kan läsa mer om i magasinet om Lära och bemästra. Det innehåller ytterligare information om metoden, fakta och forskning samt intervjuer med några som deltagit i utbildningen. Magasinet visar vad som kan ske i praktiken när vården samarbetar med de den är till för och vad det kan få för betydelse för den enskilda människan. 

Magasinet Lära och bemästra

Åsa Davidsson

Regionutvecklare

Telefonnummer