Implementering

Utvecklingscentrum har i uppdrag att implementera PALS och det innebär att vi tillsammans med berörd stadsdel eller kommun arbetar för att modellen används så som det är avsett och med varaktighet. Vi vet att med kunskap om implementering genomförs en betydligt större andel förändringsarbete jämfört med om kunskap saknas. Utvecklingscentrum arbetar därför aktivt med att bistå stadsdelar och kommuner i deras implementeringsarbete med PALS.

Implementeringsmodell

Implementeringsmodellen för PALS har fyra faser: inventering, installation, användning och vidmakthållande. För att implementeringen ska vara effektiv krävs ett implementeringsteam som träffas regelbundet där både representanter från verksamheten och från Utvecklingscentrum ingår.

PALS-teamets arbete

Den enskilda skolan utser ett PALS-team bestående av företrädelsevis pedagoger samt representant från elevhälsa och skolledning. PALS-teamet blir ansvarig för implementering av PALS under handledning och utbildning av en PALS-handledare i sin stadsdel/kommun. som är utbildad via Närhälsan utvecklingscentrum för barns psykiska hälsa. Läs mer om hur ett PALS-team arbetar på en skola.

Läs mer om PALS-teamets arbete

Under 2 timmar per månad får PALS-teamet extern handledning (av kommunens/stadsdelens PALS-handledare) på sin skola. och motsvarande tid ska teamet ut och handleda sina kollegor. Varje handledningstillfälle är strukturerat upplagt för att jobba igenom de komponenter som ingår i PALS. Teoretisk kunskap omsätts till handling i relevanta vardagssituationer. De första åren koncentreras arbetet kring generella insatser som gynnar alla elever på skolan (Modul 1) för att sedan även innefatta insatser och åtgärder för elever i behov av särskilt stöd (Modul 2). Ev bild.
Att implementera PALS (Modul 1) är ett långsiktigt och målinriktat arbete som i genomsnitt tar 3-5 år. Därefter ska skolan under PALS-teamets ledning vara bärare av ett fortsatt PALS-arbete som genomsyrar hela skolans verksamhet.