Övrig vårdgivarinformation

Ny rutin för ersättning till externa vårdgivare som behandlar regionens invånare inom den fria tandvården till barn och unga vuxna.

Ny rutin för ersättning till externa vårdgivare som behandlar regionens invånare inom den fria tandvården till barn och unga vuxna.

Rutin för fakturering av allmäntandvård till barn och unga vuxna folkbokförda i Västra Götalandsregionen men som av särskilda skäl befinner sig i annan region.


Orosanmälan till socialnämnden vid misstanke om att barn far illa

För aktuell blankett se https://orosanmalan.se/

Alla rekommenderas att till socialtjänsten anmäla misstankar om att barn far illa. Men du som är anställd på myndighet eller i verksamhet som berör barn och unga – som skola, hälso- och sjukvård och tandvård – är skyldig enligt lag att genast anmäla om du i ditt arbete misstänker att ett barn far illa.

Du kan läsa mer om din anmälningsplikt på Socialstyrelsens hemsida.

Uppdaterat stöd och information för orosanmälningar om barn - Socialstyrelsen


Specialisttandvård ska utföras av Folktandvården

Folktandvården är utförare av all regionfinansierad specialisttandvård för barn och unga vuxna. I avtalshandlingen ”Ansvarsfördelning mellan allmäntandvård och specialisttandvård” kan man läsa om gränssnittet för remiss. Patienten kan fritt välja vilken mottagning inom Folktandvårdens utbud. 

Specialisttandvård utförs utan kostnad för remittenten och ersättningen till specialisttandvården omfattas alltså inte av den ersättning vårdgivaren får genom kapitation.

För uppfattning om aktuella kötider följ länken: Kötider – specialisttandvård

Kötiderna är aktuella maxtider: Tiderna gäller för de patienter med prioriterade remisser som väntat längst i respektive kö. Patienter med mindre prioriterade remisser har längre väntetid.


Riskgruppering av karies


Ansvarsförbindelse för avtagbar tandställning - barn och unga vuxna

Ansvarsförbindelse för avtagbar tandställning – barn och unga vuxna - den ifyllda blanketten ska behållas av kliniken och vårdnadshavaren/patienten ska få en kopia.


Traumafond för unga vuxna 20-23 år för privata vårdgivare

Traumafond unga vuxna 20-23 år för privata vårdgivare

Ifall en ung vuxen (20-23 år) patient har varit med om ett trauma med ett omfattande behandlingsbehov som följd, kan privata vårdgivare med avtal om fri tandvård till unga vuxna 20-23 år söka medel från denna traumafond.

Fyll i blanketten ”intyg om käk- och tandskada – Traumafonden” och skicka in den till regionen för en förhandsbedömning. Skicka till följande adress;

Tandvårdssamordning Koncernkontoret
Västra Götalandsregionen
405 44 Göteborg

Ifall förhandsbedömningen godkänns kan vårdgivaren efter utförd behandling fakturera regionen till nedan faktureringsadress;

Operativa hälso- och sjukvårdsnämnden
FE 842
405 83 Göteborg
Best id: 4223001

Blankett för intyg om käk- och tandskada – Traumafonden - för privata vårdgivare.