Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Frågor och svar

På den här sidan besvarar vi frågor som lyfts på regionala programområdesdagar. Sidan uppdateras kontinuerligt.

Regional programområdesdag 3 december 2020

Hur planeras hantering av åtgärder inom vårdförlopp som eventuellt behöver utökade resurser/finansiering? 

Om man i GAP-analysen ser att man behöver utökade resurser eller finansiering, avseende läkemedel eller metoder, lyfts detta till PPR som Ordnat införande 

Kommer patienten att kunna kommunicera med vårdpersonalen genom sin egen journal?  

Kommunikationsvägen för patienter är fortsatt 1177 Mina vårdkontakter, till dess att beslut har fattats om Patientportal och dess funktionalitet. 

Regional programområdesdag 22 oktober 2020

I vilket system kommer ledtider registreras för de personcentrerade sammanhållna vårdförloppen?  

På samma sätt som för annan utdata kommer ledtider kunna sammanställas via Millenniums utdatafunktion. 

Eftersom patientens väg genom vården kommer kunna följas i ett och samma system kommer det även bli enklare att följa ledtiderna. 

Många inom allmänmedicin använder tjänsten ”Medibase” som kunskapsstöd. Hur säkerställs att inte en massa dubbelarbete görs för NKK och VISS.nu? 

Grunden för nationella kunskapsstöd kommer på sikt att bli Nationellt kliniskt kunskapsstöd (NKK). I en övergångsperiod, tills NKK är utvecklat, kommer säkert andra tjänster att finnas kvar.  

Hur kommer Millennium att fungera med bildremisser/bildbedömning. Kommer Picsara ersättas med något annat? Kommer även de privata vårdgivarna kunna skicka bildremisser in i Millenium? 

Frågan är identifierad från programmet FVM och kommer att omhändertas då flera områden har samma behov att hitta lösningar rörande bildremisser/bildbedömning. 

Hur kommer det att fungera med integrering av data in i nationella kvalitetsregister?  

Det tas nu fram ett underlag för att beskriva hur vi ska omhänderta frågan.  

Det finns en oro för att verksamhetsexperters och RPO/RPT-representanternas synpunkter under designfasen inte till fullo tillvaratas. Detta kan eventuellt bidra till att viljan att delta under designfasen, men även implementeringen av systemet, försvåras.  

Tanken med att etablera referensgrupper var att säkra en stark koppling mellan RPO, RPT och verksamhetsexpert/SME inom respektive område.  

Regional programområdesdag 24 september 2020

Hur tänker man kring just att många har flera olika diagnoser och vårdförloppen är byggda utifrån en diagnos per förlopp?

Var och en av diagnoserna ska behandlas utifrån bäst kända evidens, vilket vårdförloppen beskriver. Hur vi hanterar patienter med flera diagnoser är något vi behöver fundera på tillsammans utifrån samordning av behandling (eller besök) för patienter som behöver träffa flera specialister utifrån olika diagnoser.

Hur byggs stödet in för vårdförloppet i FVM?

Genom att vi skapar sammansatta "ordinationsmallar" som nu benämns order set.

I alla dessa vårdförlopp saknar jag lite tankar kring den individuella bedömningen, det vill säga när man avstår från att följa vårdförloppet (palliativa patienter, multisjuka och så vidare).

Väldigt bra, insiktsfull fråga, som behöver tas vidare till nationell gruppering för att justera anvisningar för vårdförlopp.

Möjligheten till kunskapsspridningen mellan regionalt processteam till lokal sjukhusstruktur kan variera med personen som sitter där. Kanske bör struktur för dialogen mellan regionalt processteam och förvaltningarna byggas upp?

Förvaltningarna har utsett kontaktpersoner för kunskapsstyrning i stort samt införandeansvariga för vårdförlopp som ett sätt att påbörja en struktur för omhändertagande.

Har regionen en plan för hur man ska utvärdera nyttan av systemet för kunskapsstyrning? Dels det övergripande systemet med vårdförlopp, dels respektive enskilt vårdförlopp?

Kunskapsstyrning ingår som en del av omställningen i regionen och där finns en plan för utvärdering.

Vårdförloppen ingår i en helhet som sammantaget utvärderas i både nationell och regional uppföljning.

Varje enskilt vårdförlopp kommer att behöva följas och utvecklas kontinuerligt, genom att man såväl regionalt som lokalt följer utvalda indikatorer och ständigt förbättrar utifrån utfall.

Hur ser regionens lokala processteam ut avseende geografi, verksamheter och koppling till befintlig vårdsamverkan?

Det viktiga är att lokalt processarbete sker. Hur det utformas kan se olika ut beroende på de lokala förutsättningarna.

När det gäller vårdförloppet för höftartros kan ett gediget samarbete krävas mellan sjukhus- och primärvård på förvaltningsnivå, inte minst när del 2 av vårdförloppet förhoppningsvis blir klar under 2021. Hur kommer det samarbetet att utformas regionalt?

Genom ett sammansatt tvärprofessionellt team försöker vi få in de olika perspektiven i ett lärande.

Vårdförloppen representerar en andel av vården, de som får en diagnos. Men patienter i primärvården har ofta flera sjukdomar och olika symtom. Det är på sätt och vis ett annat flöde i primärvården som man borde fundera på om man ska belysa som en process i sig? Det ryms inte i en kombination av nuvarande processer.

Detta är en väldigt klok synpunkt som borde diskuteras i ett större sammanhang, för att förstå primärvårdens komplexitet.

Hur hanteras framtida förändringar i evidens i förhållande till de strukturer ni arbetar fram i Millenium idag?

Millennium kommer kontinuerligt behöva uppdateras och utvecklas. Systemet för kunskapsstyrning bidrar i detta arbete.

Ni måste förklara Powerform. Order set är inte det som främst kommer användas i mötet med patienter med kronisk sjukdom.

Alla stöd och funktioner i Millennium kommer att behöva översättas och förklaras. Detta arbete pågår.

Experterna i medicinsk dokumentation är bekymrade över den nya läkemedelsmodulen. Kan ni kommentera detta?

Pedagogiska material för att bättre förklara läkedemelsmodulen är under framtagande, för att omhänderta frågor och oro.

Har man tittat på hur mycket tid det tar att lägga in order sets och uppdatera dem?

De sjukvårdssystem som använder Millennium har en arbetsordning med kontinuerlig uppdatering veckovis/månadsvis. För detta behöver särskilda funktioner avsättas.  

Senast uppdaterad: 2020-10-01 13:22